مقایسه فراوانی پوسیدگی های زودرس دندانی در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه
آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی است که در بعضی از مطالعات به عنوان یکی از عوامل خطر پوسیدگی مطرح شده است. مطالعات محدودی در مورد اثرات آسم بر وضعیت پوسیدگی دندانی و خصوصا پوسیدگی های زودرس دندانی وجود دارند و نتایج متناقضی در این رابطه ارائه شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه فراوانی پوسیدگی های زودرس دندانی در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم بوده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، که به صورت مورد- شاهدی انجام شد، 100 کودک آسمی 2 تا 6 ساله مراجعه کننده به مطب متخصص کودکان با سابقه بیماری آسم با شدت متوسط به مدت یک سال و 100 کودک غیرآسمی انتخاب شدند. دو گروه از لحاظ سن، جنس و وضعیت اجتماعی اقتصادی با یکدیگر تطبیق داده شده بودند از نظر وجود پوسیدگی های زودرس دندانی و میزان dmft مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون کای دو، من-ویتنی و t-test در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
فراوانی پوسیدگی های زودرس در کودکان مبتلا به آسم (59 درصد) در مقایسه با کودکان سالم (41 درصد) بیشتر بود و تفاوت مشاهده شده نیز از نظر آماری معنی دار بود (05/0P˂). میانگین dmft در کودکان مبتلا به آسم (1/2±1/3) در مقایسه با کودکان سالم (2/1±14/1) به طور معنی‎ داری بیشتر بود (05/0P˂).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ابتلا به بیماری آسم باعث بالا رفتن شانس ابتلا به پوسیدگی های زودرس دندانی و افزایش شاخص پوسیدگی dmft در کودکان 2 تا 6 ساله می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
271 تا 280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1208848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!