فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و هشتم شماره 1 (پیاپی 128، بهار 1403)

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
سال چهل و هشتم شماره 1 (پیاپی 128، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد پهلوان کاشی، مریم قره چاهی*، علی فهیمیان، صابر بابازاده، ساجده نمایی قاسمی صفحات 487-497
  مقدمه

  این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان عمومی و تخصصی دندانپزشکی در ایام کرونا به وسیله پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی، 571 نفر از دانشجویان شرکت کردند. پرسشنامه طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی با استفاده از ظرفیت گروه های دانشجویی در فضای مجازی و در پلتفرم Survey.porsline.ir، در اختیار دانشجویان دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد که بر اساس ورودی و رشته های مختلف تخصص تقسیم شده بودند، قرار گرفت. پرسشنامه WHOQOL-BREF در چهارزمینه امتیاز بندی شد. در نهایت اطلاعات به دست آمده به صورت آماری در نرم افزار SPSS  نسخه 23 مورد تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه جهت بررسی نمونه ها، از آزمونهای t مستقل، ANOVA یک طرفه و Bonferroni استفاده شد و سطح معنی داری در آزمونهای آماری برابر 5 درصد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در دانشجویان عمومی بین حیطه های مختلف کیفیت زندگی و جنس ارتباطی دیده نشد. بین محل سکونت و حیطه های سلامت محیط (001/0 P-value <  )، سلامت روانی (04/0P-Value=)، سلامت جسمانی (03/0P-value=) و نمره کلی کیفیت زندگی (001/0 P-value <  ) ارتباط معنی دار دیده شد. نمره کلی کیفیت زندگی و تمامی حیطه های کیفیت زندگی با داشتن وسیله نقلیه ارتباط معنی داری داشت (001/0 P-value <  ).  در دانشجویان تخصصی ارتباطی بین کیفیت زندگی و جنس (01/0  (P-value=، محل سکونت(51/0 (P-value= و وسیله نقلیه (84/0  (P-value=دیده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که به طور کلی کیفیت زندگی دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعه، بالاتر از50 درصد قرار داشت. وسیله نقلیه و سکونت در منزل شخصی تاثیر معنی داری بر کیفیت زندگی دانشجویان عمومی داشت. عوامل سکونت و وسیله نقلیه تاثیری بر کیفیت زندگی دانشجویان تخصصی نداشتند.

  کلیدواژگان: کووید 19، کیفیت زندگی، دانشجویان دندانپزشکی
 • کسری پیشکار، حکیمه قربانی، فریدا عابسی*، علیرضا بابائی درزی، همت الله قلی نیا صفحات 498-505
  مقدمه

  اگزوستوز آنترال در سینوس ماگزیلاری عموما موجب تغییراتی در سینوس فک بالا می شود، و گسترش آن ممکن است روش های برنامه ریزی شده بالابردن سینوس قبل از عمل قرارگیری ایمپلنت در ناحیه بی دندانی خلف ماگزیلا را پیچیده کند. بنابراین، پیش از جراحی ایمپلنت، ارزیابی حضور اگزوستوزهای آنترال و سایر تغییرات به خصوص در سینوس های فک بالا ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری توسط تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی CBCT)) در جمعیتی از شمال کشور بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 1068 تصویر CBCT مورد بررسی قرار گرفت. مواردی نظیر وجود اگزوستوز، مکان، دو طرفه یا یکطرفه بودن، نوع اگزوستوز و نوع استخوان مورد مطالعه قرار گرفت. در تصاویر کرونال، ساژیتال واگزیال، وجود اگزستوز و محل قرارگیری آن در سینوس ماگزیلا و ویژگی های ظاهری و تقارن آن در صورت وجود ثبت شد. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS V.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه  حاضر، 1068 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت، که در  15 مورد  اگزوستوز مشاهده شده است . از 15 مورد اگزوستوز مشاهده شده در 4 مورد قرینگی دوطرفه (7/26%) و در 11 مورد یک طرفه (3/73%) مشاهده شد. از این موارد،9 مورد در سمت راست، 2 مورد در سمت چپ و 4 مورد در هر دوسمت راست و چپ دیده شد. 9 مورد در دیواره تحتانی، 3 مورد در دیواره مدیال و 7 مورد در دیواره لترال مشاهده شد. بین جنس و وجود اگزوستوز ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

  نتیجه گیری

  اغلب اگزوستوزهای مشاهده شده از نوع گسترده بودند. لذا  به دندانپزشکان پیشنهاد می شود که قبل از انجام جراحی ایمپلنت، موقعیت و وضعیت سینوس ماگزیلاری را مورد ارزیابی قرار دهند.

  کلیدواژگان: اگزوستوز، سینوس ماگزیلاری، توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی
 • عباس دلورانی، پوریا شهاب، سهراب طورسوادکوهی* صفحات 506-513
  مقدمه

  محرک های مختلفی ممکن است از فورامن اپیکال خارج شود که  واکنش نامطلوبی را در ناحیه اپیکال ایجاد کنند. لذا در این تحقیق، تاثیر روش های مختلف شستشوی نهایی بر میزان خروج دبری و محلول شوینده از انتهای اپیکال بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت تجربی-  آزمایشگاهی، بر روی 44 ریشه ی مزیو باکال دندان های مولر فک بالا و پایین کشیده شده انسان، با انحنای کمتر از 25 درجه انجام گرفت. ابتدا نمونه ها به صورت تصادفی به 4 گروه 11 عددی شامل شامل شستشو با سوزن با انتهای باز،   شستشو با سوزن  یکطرفه منفذ دار، شستشو با سوزن بول، شستشو با سیستم اولتراسونیک تقسیم شدند .سپس یک قطعه مکعب از فلورال فوم، با ابعاد استاندارد، به هر نمونه وصل شد تا یک مقاومت جزیی بافت پری اپیکال شبیه سازی شود.میزان خروج دبری و محلول از انتهای کانال با وزن گیری این مکعب ها محاسبه شد. تفاوت در اکستروژن دبری ها و ماده ی شستشو دهنده در بین گروه های آزمایش با تستoneway ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج بدست آمده، در گروه شستشوی اولتراسونیک، اختلاف وزن نمونه ها با گروه شستشو با سوزن باز مسطح و گروه شستشو با سوزن  یکطرفه منفذ دار ، از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان می داد (001/0(P<   . در گروه شستشو  با سوزن با انتهای باز، اختلاف وزن نمونه ها با گروه شستشوی اولتراسونیک ، گروه شستشو با سوزن بول و گروه شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان می داد. (001/0(P<

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های بدست آمده، میزان اکستروژن دبری و محلول در گروه های مورد آزمایش به ترتیب از کمترین به بیشترین در گروه شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار ، بول، شستشو با سیستم اولتراسونیک وسوزن با انتهای باز  بود.

  کلیدواژگان: اکستروژن اپیکالی، اولتراسونیک، سدیم هیپوکلریت، سوزن شستشو
 • زهره دلیرثانی، جواد سرآبادانی، فرزانه احراری*، محبوبه طاهری زاده، فریبا حسنی، حسین باقری صفحات 514-524
  مقدمه

  در این مطالعه اثر بخشی (effectiveness) شیوه آموزش حضوری سنتی و آموزش حضوری مبتنی بر مشاهده فیلم ها و پوسترهای آموزشی بر سطح دانش و رضایتمندی دانشجویان در درس کاربردهای بالینی لیزر در دندانپزشکی مقایسه شد.  

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کاربردی مقایسه ای، 66 دانشجوی دندانپزشکی به دو گروه برای گذراندن واحد کاربردهای بالینی لیزر تقسیم شدند. گروه اول تحت آموزش حضوری سنتی و گروه دوم تحت آموزش حضوری مبتنی بر وسایل کمک آموزشی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از گذراندن دوره توسط دانشجویان تکمیل شد و شامل 15 سوال در دو حیطه شامل میزان دانش (9 سوال) و میزان رضایتمندی (6 سوال) بود. داده ها با نرم افزار SPSS  (نسخه 24) و با آزمون های مجذور کای و تی مستقل آنالیز و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمرات دانش و رضایتمندی دانشجویانی که آموزش را بصورت حضوری سنتی گذرانده بودند، به ترتیب  8/6 ± 06/24 (از 36 نمره) و  15/5 ± 09/17 (از 24 نمره) بود. میانگین و انحراف معیار نمرات دانش و رضایتمندی دانشجویانی که آموزش را بصورت حضوری مبتنی بر وسایل کمک آموزشی گذرانده بودند، به ترتیب 05/7 ± 56/24 و 1/5± 73/17 بود. آنالیز آماری تفاوت معنی داری را بین دو روش آموزشی نشان نداد  (05/0<P).

  نتیجه گیری

  آموزش محتوای درسی کاربردهای بالینی لیزر به صورت حضوری و به کمک وسایل کمک آموزشی تفاوت قابل توجهی از نظر میزان دانش و رضایتمندی دانشجویان در مقایسه با روش حضوری سنتی نداشت.

  کلیدواژگان: دانش، رضایتمندی، لیزر، دندانپزشکی
 • مجید عزیزی، عاطفه عطایی*، محمد مصطفایی، نرگس دیمه صفحات 525-536
  مقدمه
  انواع متعددی از دستگاه های گسترش فک بالا با سرعت های گسترش متفاوت وجود دارند که می توانند به درمان این ناهنجاری کمک کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی یک پلاک ارتودنسی متحرک جدید در مقایسه با دستگاه رایج مشابه، در درمان تنگی قوس فک بالا بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که روی 15 بیمار که طی تیرماه 1399 لغایت دی ماه 1400 به کلینیک ویژه ی دانشکده دندانپزشکی بیرجند مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. گسترش در گروه مداخله با پلاک متحرک شفاف از جنس صفحات ترموپلاستیک فاقد اجزای سیمی، انجام گرفت. اطلاعات گروه کنترل که با پلاک متحرک آکریلی دارای اجزای سیمی انجام شده بودند، از یک مطالعه مشابه استخراج شد. داده ها بعد از جمع آوری، وارد نرم افزار SPSS نسخه 25 شد. از آزمون های آماری t-test و معادل ناپارامتری آن (من ویتنی و آزمون تی تک نمونه ای) جهت مقایسه گروه ها استفاده شد. سطح معناداری داده ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین ماهانه گسترش بین مولری در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 552/ 0± 871/0 و 09/1± 156/1 میلی متر بود. میانگین ماهانه گسترش بین کانینی در گروه مداخله 498/0± 994/0 میلی متر و در گروه کنترل 869/0± 931/0 میلی متر برآورد شد. نتایج حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین دو گروه از نظر گسترش بین مولری(07/0=P) و گسترش بین کانینی (68/0=P) بود. میزان رضایت مندی از درمان در گروه مداخله بیش از گروه کنترل ارزیابی شد (01/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از پلاک متحرک شفاف از جنس صفحات ترموپلاستیک و فاقد اجزای سیمی نسبت به مدل رایج آن با اجزای سیمی اثر بخشی بیشتری بر درمان بیماران با تنگی قوس فک بالا ندارد. با اینحال استفاده از این دستگاه جدید می تواند با حفظ اثربخشی در افزایش رضایتمندی بیمار موثر باشد.
  کلیدواژگان: گسترش عرضی کام، دستگاه ارتودنسی متحرک، مال اکلوژن
 • نرگس قاضی، نوشین محتشم، کاظم انوری، مهدخت اقدسی* صفحات 537-548
  مقدمه

  هدف این مطالعه کوهورت تاریخی بررسی ارتباط عمق تهاجم تومور (Depth of invasion/DOI) و پاسخ لنفوسیتی میزبان (Lymphocytic host response/LHR) در بیوپسی های کارسینوم سلول سنگفرشی دهان (Oral squamous cell carcinoma/OSCC) با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیکال مختلف بیماری بود.

  مواد و روش ها

  هشتاد و هفت بیوپسی به دست آمد و اطلاعات بیماران، شامل مرحله بالینی (stage)، درجه میکروسکوپی(grade)، درگیری لنف نود، زمان عود، بقاء کلی (Overall survival/OS) و بقاء عاری از بیماری (Disease free survival/DFS)  ثبت گردید. DOI از غشاء پایه تا عمیق ترین نقطه تهاجم اندازه گیری شد و نمونه ها به دو دسته کم ریسک (DOI<4 میلی متر) و با ریسک بالا (≤DOI 4 میلی متر) تقسیم شدند. همچنین LHR در DOI به صورت خفیف، متوسط و شدید ثبت شد. از آزمون Chi-square، Fisher’s exact و  Kaplan-Meier برای تحلیل یافته ها استفاده شد. سطح معناداری آماری برابر 05/0 درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  DOI بیماران در 7/43% موارد ، کم ریسک و در 3/56% موارد، با ریسک بالا بود. همچنین، LHR خفیف، متوسط و شدید به ترتیب در 8/36%، 4/18% و 8/44% موارد مشاهده شد.  بیشتر بیماران، در stage IV (31%) و grade I  (9/%60) قرار داشتند. ارتباط معناداری بین DOI با ریسک بالا با مولفه های stage (001/0>p)، grade (021/0=p)، OS پنج سال (001/0=p)، DFS پنج سال (001/0>p) و درگیری لنف نود (001/0>p) مشاهده شد. همچنین،  LHR با stage (003/0=p) و درگیری لنف نود نیز ارتباط معناداری داشت (001/0=p).

  نتیجه گیری

  گزارش DOI به عنوان یک جزء از بررسی های روتین گزارشات هیستوپاتولوژیک، خصوصا در مراحل اولیه بیماری، می تواند در تعیین پروگنوز OSCC کمک کننده باشد. این موضوع اهمیت ارزیابی هیستوپاتولوژیک OSCC در طرح درمان را بیان می کند و ارزش DOI و LHR را در درک جنبه های کلینیکوپاتولوژیک بیماری نشان می دهد.

  کلیدواژگان: عمق تهاجم، پاسخ لنفوسیتی میزبان، کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، آنالیز بقا
 • مرضیه کجویی، ایمانه عسگری*، غزل جابری، ندا جوشن صفحات 549-562
  مقدمه

  دندانپزشکان اغلب در حفظ بهداشت دهانی مناسب و کافی برای بیماران ارتودنسی دچار مشکل می باشند. امروزه اپلیکیشن های بهداشت دهان زیادی در دسترس هستند که در کنار آموزش های تعاملی با امکان یادآوری، منجر به بهبود بهداشت دهان و در نهایت سلامت دهان مطلوب تری می شوند. این مطالعه به بررسی میزان استفاده ی متخصصان ارتودنسی کشور از این اپلیکیشن ها پرداخته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و مبتنی بر پرسشنامه بود که در سال 1401 انجام گردید. با روش نمونه گیری آسان از جامعه متخصصان ارتودونسی کشور، 188 نفر وارد مطالعه شده و 101 نفر با رضایت آگاهانه و آزادانه آن را تکمیل نمودند. جهت تعیین میزان آشنایی و استفاده ی متخصصان از اپلیکیشن های آموزش و یادآور بهداشت، پرسشنامه ای طراحی و رواسازی شد و اطلاعات به صورت آنلاین جمع آوری شد. با روش های آمار توصیفی نتایج گزارش و با آزمون کای اسکور در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط متغیرها آنالیز شد.

  یافته ها: 

  متخصصان مورد مطالعه در اغلب موارد با رعایت بهداشت بیماران خود مشکل داشتند. براساس مطالعه حاضر، 5/53 درصد از متخصصان تجربه ی ختم زود هنگام درمان ارتودنسی در بیمار به دلیل بهداشت ضعیف را داشتند. با این وجود نتایج مطالعه نشان داد که متخصصان ارتودنسی مورد مطالعه، تقریبا هیچ گاه از اپلیکیشنهای آموزش و یادآور بهداشت استفاده نمی کردند. بیشترین شبکه ی اجتماعی مورد استفاده متخصصان ارتودنسی، جهت آموزش بهداشت به بیماران صفحه اینستاگرام بوده است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر نیاز متخصصان به روشی کارآمد جهت آموزش و یادآوری بهداشت به بیماران ارتودنسی  می باشد.  با توجه به عدم آگاهی و استفاده متخصصان از اپلیکیشن های موجود و نبود اپلیکیشن ایرانی مناسب، سرمایه گذاری در جهت طراحی یا ارتقا اپلیکیشن های یادآور بهداشت متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بهداشت دهان، ارتودنسی، بیمار، ارتقا سلامت، اپلیکیشن موبایل
 • حمیده کده*، پریا موذنی صفحات 563-576
  مقدمه

  فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی، داشتن نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی کفایتی تحصیلی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی)، تعداد 162 نفر دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با روش نمونه گیری تمام شماری، طبق معیارهای ورود وارد مطالعه شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی Breso و همکاران، پرسشنامه رضایت از زندگی Diener  و پرسشنامه مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده Zimet بود. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد و با استفاده از آزمون تی، آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.                            

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده، 4/65 % (106 نفر) از دانشجویان در سطح بالای فرسودگی تحصیلی قرار داشتند. نمرات حمایت اجتماعی (84/0±53/4) و رضایت از زندگی (07/4 ±38/13) در بیشتر دانشجویان نیز در گروه متوسط بود. تجزیه و تحلیل داده ها، اختلاف معنی داری در میانگین حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و فرسودگی تحصیلی با جنس و ترم تحصیلی نشان نداد (05/0<p) . نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بدین گونه بود که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی، هر دو تاثیر معکوس و معنادار (156/0-=β  و 290/0-=β) بر فرسودگی تحصیلی داشتند.

  نتیجه گیری

    با توجه به یافته های مطالعه حاضر، بیشتر دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعه ما ، از سطح بالای فرسودگی تحصیلی برخوردار بودند و حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی اکثر دانشجویان نیز در سطح مطلوبی قرار نداشت. از آنجایی که حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی، تاثیر معکوس و معناداری بر فرسودگی تحصیلی داشتند، با افزایش این دو مولفه می توان سهم بزرگی در کاهش میزان فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان داشت.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، فرسودگی، دانشجویان دندانپزشکی
 • مهشید محمدی بصیر*، سبحان یوسفوند، فاطمه فرزانه، حسین لباف، حانیه السادات امامی رضوی صفحات 577-588
  مقدمه

  اتمام وپرداخت، مرحله مهم ترمیم های کامپوزیت است. پرداخت نامناسب موجب عود پوسیدگی، تجمع پلاک و التهاب پریودنشیوم میشود. این مطالعه تاثیراستفاده از خمیرهای الماسی بر دوام پرداخت دو نوع نانوکامپوزیت بعد از مسواک زدن و pH-cycling را بررسی کرده است.

  موادوروش ها

  40 نمونه دیسکی ازدو نوع کامپوزیت نانوفیل (FiltekZ350 XT)و نانوهیبرید (Aelite)در هشت گروه (5=n) تحت 4روش پرداخت قرارگرفتند. (M)بدون پرداخت، کیورینگ زیر نوار مایلر(کنترل)، (S)پرداخت متوالی با دیسکهای Sof-Lex، (ST)پرداخت متوالی بادیسکهای Sof-Lex و خمیر پرداخت الماسیTDV، (SU)پرداخت متوالی با دیسکهای Sof-Lex و خمیر پرداخت الماسی Ultradent. خشونت سطحی نمونه ها(RaوRz) توسط دستگاه پروفیلومتر برای اولین مرتبه سنجیده شد. نمونه ها تحت pH-cyclingو 10000 سیکل مسواک زدن قرارگرفتند و پس ازآن  RaوRz  برای دومین بار ثبت شد. آنالیزهای آماریOne-way ANOVAو آزمون های Post-hocتوسط آزمون چند دامنه ای  Duncanانجام شد و در نهایت از آزمون  t-testاستفاده شد.

  یافته ها

  درکامپوزیتZ350 آزمون آنالیزواریانس نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین خشونت سطحی (Ra1,Rz1) چهار گروه مورد بررسی قبل از PH-cyclingو مسواک زدن بود (002/0P= و003/0P=). پس از PH-cyclingو مسواک زدن نیز، مقادیرRa2دربین چهار گروه مورد بررسی، اختلاف معنی داری نشان داد(009/0P=). در حالیکه مقادیرRz2 در بین چهار گروه، اختلاف معنی داری نداشت (353/0P=). درکامپوزیت Aeliteآزمون آنالیز واریانس نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین خشونت سطحی (Ra1,Rz1) چهار گروه مورد بررسی قبل از PH-cyclingو مسواک زدن بود(P<0/001 و004/0P=). پس از PH-cyclingو مسواک زدن نیز، مقادیرRa2,Rz2 در بین چهار گروه مورد بررسی اختلاف معنی داری نشان داد (P<0/001 وP<0/001).

  نتیجه گیری

  مقایسهRz و Ra درکامپوزیت Z350 بین قبل وپس از PH-cycling ومسواک زدن، حاکی ازعدم وجودتفاوت معنی دار بود. PH-cycling و مسواک زدن موجب تغییر درخشونت سطحی نشده بود. کامپوزیتAelite قبل و پس از PH-cycling و مسواک زدن، دارای  Rz  بیشتری ازکامپوزیت Z350 بود. استفاده ازخمیرپرداخت الماسی موجب کاهش خشونت سطحی نگردید.

  کلیدواژگان: کامپوزیت، دوام پرداخت، خشونت سطحی، مسواک زدن
 • علیرضا نیک پور، فریدا عابسی*، ثریا خفری صفحات 589-595
  مقدمه

  آپلازی و هیپوپلازی سینوس فک بالا شرایط نادری هستند که می توانند علایمی مانند سردرد و تغییر صدا ایجاد کنند. اکثر بیماران بدون علامت هستند..هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کمی و کیفی سینوس ماگزیلا در تصاویر CBCT در جمعیتی از شمال کشور بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی، تحلیلی  حاضر، شامل 997 نمونه ی CBCT  از سینوس ماگزیلا بود.زمانی که حداکثر قطر افقی یا عمودی سینوس ماگزیلا کمتر از نصف حداکثر قطر اوربیت همان سمت باشد MSHخفیف در نظر گرفته شد. و زمانی که حداکثر قطر عمودی یا افقی سینوس ماگزیلا کمتر از نیمی از حداکثر قطر اوربیت همان سمت بود و  به همراه بزرگ شدن اوربیت همان سمت و Uncinate  طبیعی یا هیپوپلاستیک MSH متوسط در نظر گرفته شد حداکثر قطر عمودی و افقی سینوس ماگزیلا کمتر از نیمی از حداکثر قطر اوربیت همان سمت بود در صورت مشاهده Cleft Like Sinus  ،با یا بدون تراکم بافت نرم آپلازی Uncinate  و بزرگ شدن اوربیت همان سمت ، MSH شدید در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   از 997 نمونه بررسی شده در مطالعه، 42 نمونه  از نظر کمی و کیفی دارای هیپوپلازی سینوس مشاهده شد (2/4%). از 42 مورد هیپوپلازی مشاهده شده 25 نمونه یک طرفه و 17 نمونه دوطرفه بودند.میان جنسیت و گروه سنی با هیپوپلازی سینوس ماگزیلا ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که فراوانی هیپوپلازی سینوس در زنان شایع تر بوده و بیشتر هیپوپلازی های سینوس ماگزیلا مشاهده شده از نوع خفیف به همراه Uncinate  طبیعی بوده است. لذا  به دندانپزشکان پیشنهاد می شود که قبل از انجام جراحی ایمپلنت، موقعیت و وضعیت سینوس ماگزیلاری را مورد ارزیابی قرار دهند

  کلیدواژگان: هیپوپلازی سینوس، سینوس ماگزیلاری، CBCT
|
 • Mohammad Pahlevankashi, Maryam Gharechahi *, Ali Fahimian, Saber Babazade, Sajedeh Namaei Ghasemi Pages 487-497
  Background

  This study was conducted to evaluate the quality of life of undergraduate and postgraduate dental students attending Mashhad Dental School during the COVID-19 pandemic using the WHOQOL-BREF standard questionnaire.

  Methods & Materials: 

  This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted from February 2020 to February 2021 in Mashhad Dental School. A questionnaire designed by the World Health Organization was used to collect the data. The WHOQOL-BREF questionnaire was distributed both in person and online through Survey.porsline.ir platform. A total of 571 students completed the questionnaire. The WHOQOL-BREF questionnaire is scored in four domains. Data were subjected to statistical analysis using SPSS 23. Independent samples t-test, one-way ANOVA, and Bonferroni''''s test were used for statistical comparison. The significance level was set at 5%.

  Results

  In undergraduate students, no relationship was found between different domains of quality of life and gender. There was a significant relationship between residence and the domains of environmental health (P-value

  Keywords: COVID-19, Quality of life, Dental students
 • Kasra Pishkar, Hakimeh Ghorbani, Farida Abesi *, Alireza Babaeidarzi, Hemmat Gholinia Pages 498-505
  Background

  Antral exostosis in the maxillary sinus generally causes changes in the sinus, and its expansion may complicate planned sinus lift procedures before implant placement in the edentulous posterior maxilla. Therefore, before planning implant surgery, it is necessary to evaluate the presence of antral exostoses and other abnormalities, especially in the maxillary sinuses. The aim of the present study was to investigate the prevalence of exostoses in the maxillary sinus through cone beam computed tomography (CBCT) images in a population of northern Iran.

  Materials and Methods

  In this descriptive analytical study, 1068 scans were examined. Several parameters such as the presence of exostosis, location, bilateral or unilateral, type of exostosis and type of bone were investigated. In the coronal, sagittal, and axial images, the presence of exostosis and its location in the maxillary sinus, and its appearance and symmetry were recorded. Then, the collected data were analyzed by SPSS version 20 software and the significance level was considered P<0.05.

  Results

  In the present study, 1068 samples were evaluated, and exostoses were observed in 15 cases. Out of the 15 cases of exostosis observed, there were 4 cases of bilateral (26.7%) and 11 cases of unilateral (73.3%) exostoses. 9 cases were on the right, 2 cases on the left side and 4 cases were both on right and left sides. 9 cases were observed in the lower wall, 3 cases in the medial wall and 7 cases in the lateral wall. There was no significant relationship between gender and the presence of exostoses (P=0.427).

  Conclusion

  The most frequently encountered exostoses were of broad-base type. Therefore, dentists are suggested to evaluate the position and condition of the maxillary sinus before performing implant surgery.

  Keywords: Exostoses, Maxillary sinus, Cone beam computed tomography
 • Abbas Delvarani, Poorya Shahab, Sohrab Toursavadkouhi * Pages 506-513
  Background

  Various stimuli may be extruded from the apical foramen and can harm the periapical tissue. Therefore, this study evaluated the effect of different final irrigation methods on the extrusion of debris and irrigation solution from the apical foramen.

  Method and Materials: 

  This experimental in-vitro study was performed on 44 mesiobuccal root canals of extracted human maxillary and mandibular teeth with a curvature of less than 25 degrees. First, they were randomly divided into four equal groups, including flat open end, side vented, bevel, and ultrasonic system. Then a cube of standard floral foam, with normal dimensions, was attached to each sample to simulate a partial resistance of periapical tissue. The amount of debris and solution extruded from the apical foramen was measured by weighing these floral foam cubes. Differences in extrusion of debris and detergent solution between experimental groups were analyzed by one-way ANOVA test.

  Results

  Based on the obtained results, in the ultrasonic group, the difference in the weight of the extruded debris with the flat open needle group and the side vent needle group was significant ( P<0.001). In the open-end needle group, the difference in the weight of the extruded debris with the ultrasonic group, the bevel group, and the side vent needle group showed a statistically significant difference ( P<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of the present study, the amount of extruded debris and solution from the lowest to the highest belonged to the irrigation with the one-sided needle, bevel, ultrasonic, and flat-open needle.

  Keywords: Apical extrusion, Ultrasonic, Sodium Hypochlorite, Iirrigation needle
 • Zohreh Dalirsani, Javad Sarabadani, Farzaneh Ahrari *, Mahboobeh Taherizadeh, Fariba Hassani, Hossein Bagheri Pages 514-524
  Background

  In this study, the effect of conventional in-person education and in-person education based on videos and posters on the level of knowledge and satisfaction of students was compared in the course of clinical applications of laser in dentistry.

  Materials & Methods

  In this comparative applied study, 66 dental students were divided into two groups to take the course on clinical applications of lasers. The first group underwent conventional in-person education, and the second group underwent in-person education based on learning aids. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that the students completed after completing the course and included 15 questions in two fields, including knowledge level (9 questions) and satisfaction level (6 questions). The data were analyzed with SPSS software (version 24).  Independent sample T-test and chi-square test were used for statistical analysis. Significance level was set at 0.05. 

  Results

  The mean and standard deviation of the knowledge and satisfaction scores of the students who completed the course through conventional in-person education were 24.06 ± 6.8 (out of 36 scores) and 17.09 ± 5.15 (out of 24 scores), respectively. The mean and standard deviation of the knowledge and satisfaction scores of the students who had taken the in-person education based on learning aids were 24.56 ± 7.05 and 17.73 ± 5.1, respectively. Statistical analysis did not show a significant difference between the two study methods (P<0.05).

  Conclusion

  Teaching the course of the clinical applications of lasers was not significantly different between in-person education based on learning aids and conventional in-person education concerning the students' level of knowledge and satisfaction.

  Keywords: Knowledge, Satisfaction, Laser, Dentistry
 • Majid Azizi, Atefe Ataie *, Mohammad Mostafay, Narges Deimeh Pages 525-536
  Background
  Many types of maxillary expansion devices with different expansion rates are used in the treatment of maxillary arch constriction. This study aimed to assess the effectivenessof a new removable plate appliance to improve maxillary arch constriction in comparison to similar common devices.Methods and Materials: The present quasiexperimental study was conducted on 15 patients who had referred to the dental clinic of Birjand University of Medical Sciences between July 2020 and December 2021. In the case group, the maxilla was widened with a transparent removable plate made of thermoplastic plates without wire components. The information of patients in the control group (treated with the removable acrylic plate with a midline screw and wire components) was extracted from a similar study. Data were subjected to statistical analysis using SPPS version 25. T-test, Mann-Whitney and one-sample T-test were used to compare groups. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The average amount of monthly intermolar expansion was 0.871±0.552 and 1.156±1.09 mm in the case and control groups, respectively. The mean amount of monthly inter-canine expansion was 0.994±0.498 mm and 0.931±0.869 mm in the case and control group, respectively. The results indicated no significant difference between the two study groups in terms of intermolar expansion (P=0.07) and intercanine expansion (P=0.68). The degree of satisfaction with the treatment was significantly higher in the case group, compared to the control group (P=0.01).
  Conclusion
  It seems that the transparent thermoplastic removable plate without wire components is not more effective in the treatment of patients with maxillary arch stenosis compared to the common model with wire components. However, the use of this new device can be effective in increasing patients’ satisfaction by maintaining the efficiency of treatment.
  Keywords: Malocclusion, Palatal expansion, Removable orthodontic appliance
 • Narges Ghazi, Nooshin Mohtasham, Kazem Anvari, Mahdokht Aghdasi * Pages 537-548
  Background

  This study aimed cohort study aimed to evaluate the relationship between the depth of invasion (DOI) and the lymphocytic host response (LHR) in oral squamous cell carcinoma (OSCC) biopsies with various clinicopathological characteristics of the disease.

  Materials and Method

  Eighty-seven OSCC biopsy samples were obtained and key patient data such as clinical stage, grading, nodal involvement, overall survival (OS), and disease-free survival (DFS) were collected. DOI was measured from the basement membrane to the deepest invasion point, classifying samples into low risk (DOI < 4 mm) and high risk (DOI > 4 mm) categories. Additionally, LHR in the DOI was categorized as mild, moderate, or severe. The Chi-squared and Fisher’s exact test and Kaplan-Meier analysis were used for data analysis. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The findings revealed that 43.7% of patients fell into the low-risk DOI category, while 56.3% were in the high-risk group. LHR levels varied, with 36.8% mild, 18.4% moderate, and 44.8% severe. Most patients were in stage IV (31%) and grade I (60.9%). A significant relationship was found between the high-risk DOI group and several factors: disease stage (p < 0.001), grading (p = 0.021), five-year OS (p=0.001), five-year DFS (p < 0.001), and lymph node involvement (p < 0.001). Moreover, a significant relationship existed between LHR and the disease stage (p = 0.003) and lymph node involvement (p = 0.001).

  Conclusion

  Incorporating DOI into routine histopathological reports could be beneficial in predicting OSCC prognosis, especially in early stages. This underscores the importance of histopathological evaluations in OSCC treatment planning, highlighting the value of DOI and LHR in understanding the disease's clinicopathological aspects.

  Keywords: Depth of invasion, Lymphocyte host response, Oral squamous cell carcinoma, Survival analysis
 • Marzie Kachuie, Imaneh Asgari *, Ghazal Jaberi, Neda Joshan Pages 549-562
  Background

  Dentists often face challenges in maintaining adequate oral hygiene for orthodontic patients. Nowadays, there are many oral health applications available that, along with interactive education and reminders, ultimately lead to better oral hygiene and desired oral health. This study aimed to investigate the level of use of these applications by orthodontic professionals in our country.

  Methods & Materials: 

  The present study was a descriptive cross-sectional questionnaire-based study, conducted in 2022. Using a convenient sampling method, 188 orthodontic professionals were recruited from the country, and 101 of them completed the questionnaire with informed and voluntary consent. A questionnaire was designed and validated to determine the familiarity and use of education and reminder health applications by professionals, and the data were collected online. Descriptive statistics were used to report the results, and the relationship between variables was analyzed using the chi-square test at a confidence level of 95%.

  Results

  Most of the specialists had some difficulty with maintaining the oral hygiene of their patients. According to the present study, in the case of poor oral health of the patient, more than half (53.5%) of them sometimes had to terminate the orthodontic treatment of their patients. However, the results of the study showed that the orthodontists almost never used oral health education and reminder applications. Instagram was recognized as the most commonly used social network by orthodontist.

  Conclusion

  The results of this study indicate the need for specialists to have an efficient method of educating and reminding orthodontic patients about oral health. Given the lack of awareness and use of available applications by specialists and the absence of a suitable Iranian application, investment in designing or upgrading health reminder applications tailored to the culture and needs of society is recommended.

  Keywords: oral health, Orthodontics, Patient Cooperation, health promotion, Mobile application
 • Hamideh Kadeh *, Paria Moazeni Pages 563-576
  Background

  Academic burnout in students is characterized by feeling tired of doing homework, having a pessimistic attitude towards education and academic courses, and a sence of academic incompetence. The present study aimed to investigate the role of social support and life satisfaction in academic burnout of dental students in Zahedan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 162 dental students attending Zahedan University of Medical Sciences entered the study. The sample was obtained using a census-based sampling method and according to the inclusion criteria. Data were collected using Breso Academic Burnout Questionnaire, Diener Life Satisfaction Questionnaire and Zimet Perceived Social Support Multidimensional Scale Questionnaire. Data were subjected to statistical analysis using SPSS version 18 and was analyzed using the independent T-test, ANOVA and linear regression analysis.                           

  Results

  According to the results, 65.4% (106) of students were at high levels of academic burnout. The scores of social support (4.53± 0.84) and life satisfaction (13.38± 4.07) were also in the moderate range in most students. The analysis of the data did not show any significant differences in average social support, life satisfaction and academic burnout with gender and academic term (p>0.05), and the results of the regression analysis showed that life satisfaction and social support had an inverse and significant effect (β= - 0.156 and β= - 0.290) on academic burnout.

  Conclusion

  According to the findings of the current study, most dental students had a high level of academic burnout and social support and life satisfaction of most students were not at a desirable level. Since social support and life satisfaction have had a significant and inverse impact on academic burnout, ameliorating these two components can make a significant contribution to reducing the rate of academic burnout among dental students.

  Keywords: Social support, Life Satisfaction, Burnout, Dental students
 • Pages 577-588
  Background

  Finishing and polishing are important stages of composite restorations. Failure to polish will cause recurrent caries, plaque accumulation, and inflammation of the periodontium. This study evaluated the influence of diamond polish-pastes on the polish retention of the nanocomposites after pH-Cycling and tooth brushing.

  Materials and Methods

  Forty cylindrical specimens including nanofilled composite (FiltekZ350) and nanohybrid composite (Aelite) were subjected to 4 polishing methods in 8 groups (n=5). A reference under Mylar strip (M), sequence of Sof-Lex discs(S), Sof-Lex discs and diamond polishing paste (TDV) (ST), and Sof-Lex discs and diamond polishing paste (Ultradent) (SU). After finishing and polishing, the Ra and Rz were determined by a profilometer for the first time. Specimens were subjected to a pH-cycling regimen and 10,000 brushing cycle. New readings of the Ra and Rz parameters were obtained. All sets of data were subjected to one-way ANOVA, Duncan multiple range test, and T-test.

  Results

  In Z350 composite, the analysis of variance test showed a significant difference between Ra1 and Rz1 of the four investigated groups (P=0. 002, P=0. 003). After pH-cycling and brushing, Ra2 values showed significant differences among the four investigated groups (P=0. 009). The Rz2 values were not significantly different among the four groups (P=0. 353). In Aelite composite, the analysis of variance test showed a significant difference between Ra1 and Rz1 of the four investigated groups (P<0. 000, P=0. 004). After pH-cycling and brushing, Ra2 and Rz2 showed significant differences among the four investigated groups (P<0. 000, P<0. 000).

  Conclusion

  Comparison of Rz and Ra in Z350 composite before and after pH-cycling and brushing indicated no significant difference. In other words, pH-cycling and brushing did not change the surface roughness. Aelite composite had higher Rz than Z350 composite before and after pH-cycling and brushing. Diamond polishing pastes had no effect on reducing surface roughness.

  Keywords: Composite, polish retention, surface roughness, brushing
 • Alireza Nikpour, Farida Abesi *, Sorayya Khafri Pages 589-595
  Background

  Aplasia and hypoplasia of the maxillary sinus are rare conditions that can cause symptoms such as headache and voice change. Most patients are asymptomatic, the purpose of this study is to evaluate quantitatively and the quality of the maxillary sinus in CBCT images was in a population from the north of the country.

  Materials and Methods

  The current descriptive study was an analysis that included 997 CBCT samples of the maxillary sinus. When the maximum horizontal or vertical diameter of the maxillary sinus is less than half the maximum diameter of the orbit on the same side, mild MSH. And when the maximum vertical or horizontal diameter of the maxillary sinus was less than half of the maximum diameter of the orbit on the same side and with the enlargement of the orbit on the same side, moderate MSH and the maximum vertical and horizontal diameter of the maxillary sinus was less than half of the maximum diameter of the orbit on the same side, severe MSH were defined Finally, the data was statistically analyzed using SPSS version 26 software.

  Results

  Out of 997 samples examined in the study, 42 samples were qualitatively and quantitatively found to have sinus hypoplasia (4.2%).

  Conclusion

  Out of 997 samples examined in the study, 42 samples were qualitatively and quantitatively found to have sinus hypoplasia. Of the 42 hypoplasia cases, 25 were unilateral and 17 were bilateral. There was no statistically significant relationship between gender and age group with maxillary sinus hypoplasia.

  Keywords: Hypoplasia, maxillary sinus, CBCT