تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر خستگی مزمن و سبک های مقابله در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یکی از انواع بیماری های میلین زدای سیستم عصبی مرکزی است که مبتلایان با خستگی و مشکلات ارتباطی مواجه می شوند. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر خستگی مزمن و سبک های مقابله در بیماران مبتلا به ام اس انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه از نوع کارآزمایی مداخله ای شاهددار بر روی 36 بیمار مبتلا به ام اس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس، عضو انجمن ام اس شهر اهواز بود که پس از پاسخ گویی به مقیاس خستگی Krupp، 36 نفر از بیمارانی که نمره آنها بالاتر از نمره برش (بالاتر از 36) بود، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری شاهد و مورد تقسیم شدند. سپس هر دو گروه پیش از جلسات مداخله ای به مقیاس سبک های مقابل ه Andler و Parker پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه با استفاده از Cronbach Alpha 87/0 به دست آمد. آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری، طی ده جلسه به گروه مورد مداخله ارائه شد و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 05/0 > p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین نمرات خستگی مزمن، سبک های مقابله مسئله مدار، هیجان مدار و روی آوردن به اجتماع در دو گروه قبل از مداخله تفاوتی نداشت. میانگین نمره خستگی مزمن در گروه تجربی قبل از مداخله 19/8 ± 75/46 بود که پس از پایان جلسات آموزشی به 55/9 ± 75/31 کاهش یافت (001/0 p<). میانگین نمره سبک های مقابله مسئله مدار و روی آوردن به اجتماع بعد از مداخله به ترتیب به 19/6 ± 25/67 (001/0 > p) و 01/3 ± 50/27 (001/0 > p) افزایش یافت و سبک هیجان مدار بعد از مداخله به 46/6 ± 25/37 کاهش نشان داد (001/0 > p)، اما تفاوتی بین میانگین نمره سبک مقابله اجتنابی قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد.
نتیجه گیری
آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری موجب کاهش خستگی و اصلاح سبک های مقابله ای در این بیماران می شود، اما در کوتاه مدت نمی تواند سبک مقابله اجتنابی آنان را اصلاح کند و نیازمند برنامه های آموزشی طولانی مدت هستند تا بتوانند ارتباط بیشتری با جامعه و خانواده برقرار کنند و از اجتناب پرهیز کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1216512 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!