آیا روزه داری در ماه مبارک رمضان پاسخ های قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و چربی های خون ورزشکاران را تغییر می دهد؟

پیام:
چکیده:
مقدمه
میلیون ها ورزشکار مسلمان در سراسر جهان هر ساله در ماه رمضان روزه می گیرند. با این حال، یافته های کمی در مورد اثرات روزه داری در ماه رمضان روی عملکرد ورزشی وجود دارد. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی تغییرات آمادگی قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و چربی های خون افراد ورزشکار طی روزه داری در ماه رمضان به تمرینات ورزش هوازی متوسط تا شدید بود.
روش ها
66 نفر از مردان ورزشکار سالم روزه دار و غیر روزه دار از بین افراد ورزشکاران استقامتی شهرستان یزد به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در سه گروه روزه دار (22 = n)، روزه دار و فعالیت ورزشی (22 = n)، غیر روزه دار (22 = n) قرار گرفتند. سپس گروه روزه دار و فعالیت ورزشی، علاوه بر انجام اعمال روزه داری، فعالیت ورزشی را به مدت یک ماه (12 جلسه، 3 جلسه در هفته به مدت 120 دقیقه با شدت 85-65 درصد اکسیژ ن مصرفی بیشینه) در طی ماه مبارک رمضان انجام می دادند. در حالی که گروه روزه دار تنها روزه داری و گروه غیر روزه دار فقط فعالیت ورزشی را به عنوان اثر مداخله ای انجام می دادند. وزن، شاخص توده ی بدنی، اکسیژ ن مصرفی بیشینه، قند خون، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگال، لیپوپروتئین پر چگال و تری گلیسرید آزمودنی ها قبل و بعد از ماه رمضان اندازه گیری شد.
یافته ها
حداکثر اکسیژ ن مصرفی و لیپوپروتئین پر چگال ورزشکاران روزه دار همراه با فعالیت ورزشی در مقایسه با قبل از رمضان افزایش معنی داری پیدا کرد؛ در حالی که کلسترول تام و گلوکز کاهش یافت. همچنین، نتایج حاصل از اندازه های تکراری، هیچ تغییر معنی داری بین میانگین متغیرهای ترکیب بدنی و چربی های خون گروه های ورزشکاران را نشان نداد. همچنین، بین میانگین اکسیژ ن مصرفی بیشینه ی گروه های ورزشکاران، تفاوت معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری
ترکیب فعالیت ورزشی و روزه داری در ماه مبارک رمضان هیچ اثر معکوسی در عملکرد ورزشی افرادی که تمرین زیر بیشینه را انجام می دهند، ایجاد نمی کند. همچنین، روزه داری همراه فعالیت ورزشی با افزایش در حداکثر اکسیژن مصرفی، لیپوپروتئین با چگالی بالا و بهبود کلسترول تام و گلوکز خون در ورزشکاران روزه دار همراه است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1223608 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!