ریززیست چینه نگاری سازند تله زنگ در حوضه لرستان

پیام:
چکیده:
در این مطالعه نهشته های سازند تله زنگ در حوضه لرستان بررسی شده است. برش قالبی با ستبرای 200 متر شامل سنگ آهک های خاکستری همراه با گرهک های چرتی و سنگ آهک ماسه ای است که به صورت هم شیب و پیوسته بر روی شیل و ماسه سنگ های خاکستری رنگ سازند امیران و در مرز بالایی به صورت هم شیب و ناپیوسته در زیر سازند کشکان قرار می گیرد. از این برش چینه شناسی 160 نمونه برداشت و در آنها 28 جنس و 4 گونه روزن بران کف زی و 6 جنس و 2 گونه جلبک شناسایی شد. سن سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه روزن بران کف زی با زیست زون Miselanea –Kathina Assemblage Zone (wynd 1965) می توان پالئوسن پسین (تانسین) در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1230588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!