تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات برشیوه های یادگیری (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی هوشمنداستان قم)

پیام:
چکیده:
هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) برشیوه های یادگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس هوشمنداستان قم است.با توجه به پیشینه موجود در این زمینه، الگویی متشکل ازچهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی مدارس هوشمند استان قم است که نمونه پژوهش با استفاده ازجدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد و ابزار این پژوهش، پرسشنامه سبک یادگیری کلب است که به وسیله آن، تعداد 353 نفر از دانش آموزان در دو مرحله پیش آزمون و بعد از گذشت 3 ماه از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس آزمون به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند. از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون Tوابسته، آزمون وی کرامر و ویل کاکسون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده ازICT بریادگیری به شیوه تجربه عینی(CE) ومفهوم سازی انتزاعی(AC) تاثیرگذار بوده است (p<0/05) هرچند بر نمرات مشاهده تاملی(RO) و آزمایشگری فعال(AE) تاثیرمعنی داری نداشته است(p>0/05) اما به طورغیرمستقیم و مثبت استفاده از(ICT) توانسته، شیوه های یادگیری دانش آموزان را تغییر دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان در شیوه های یادگیری دانش آموزان تغییر ایجاد کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234322 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!