بررسی رابطه عوامل فردی، اقلیمی و بوم شناختی با جرم قتل عمد در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش بررسی رابطه عوامل فردی، اقلیمی و بوم شناختی با جرم قتل عمد در استان اصفهان می باشد.

روش

جامعه آماری تمام محکومین قتل عمد در زندان مرکزی استان اصفهان در سال1391 بوده که تعداد 167 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق به صورت کمی بوده و جزء طرح های توصیفی- پیمایشی (غیرآزمایشی) قلمداد می شود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده و جهت تحلیل داده ها از آزمون X2 و نرم افزار SPSS استفاده گردید.

یافته ها

یافته ها نشان دادند بین متغیرهای سابقه کیفری، سابقه بیماری روانی، سابقه خانوادگی، مصرف مواد، قومیت، مکان، فصل وقوع جرم، منطقه جغرافیایی و جرم قتل عمد تفاوت معنادار می باشد (000/0=p)، اما بین زمان (روز و شب) و جرم قتل عمد تفاوت معنادار نبود (37/0=p). به عبارت دیگر بیشتر محکومین قتل عمد سابقه کیفری، سابقه بیمار روانی، سابقه خانوادگی جرم و مصرف مواد نداشته، فارسی زبان بوده و جرم بیشتر در فصل زمستان، در خانه و در مناطق شمالی شهر اصفهان وقوع یافته است.

نتیجه گیری

از پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که عوامل اقلیمی و بوم شناختی بیش از عوامل فردی با بروز قتل عمد به طور مستقیم رابطه دارند

زبان:
فارسی
صفحات:
175 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1236097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.