ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری (مطالعه موردی: پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق)

پیام:
چکیده:
مراتع از جمله منابع طبیعی است که در تعامل بسیار زیاد با فعالیت های انسانی قرار دارد. به دلیل بهره برداری بیش از حد از مراتع کشور و نامساعدبودن وضعیت کنونی آن ها ضروری است در استفاده و بهره برداری از مراتع به توان زیست محیطی آن ها توجه شود. این پژوهش با هدف ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری، بر اساس روش های تصمیم گیری چندمعیاری مکانی، انجام گرفت. بر این اساس، نخست از پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق، منطقه مطالعاتی این تحقیق، داده های زیست محیطی مورد نیاز تهیه شد و در محیط GIS نقشه سازی آن ها صورت پذیرفت. سپس، معیار های موثر در ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری تعیین و با استفاده از روش AHP وزن دهی شد. پس از تحلیل قضاوت های کارشناسی و وزن دهی معیارها، لایه های اطلاعاتی معیار تهیه شد و بر اساس روش TOPSIS، تجزیه و تحلیل و همپوشانی آن ها در محیط GIS صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، با کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاری مکانی در فرایند ارزیابی محیط زیست، می توان سرزمین را در دامنه ای از طبقات تناسب اراضی برای توسعه کاربری ها طبقه بندی کرد. همچنین، مشخص گردید که برای توسعه کاربری مرتعداری معیارهای فیزیکی سرزمین نسبت به دیگر عوامل اهمیت بیشتری دارد. ارزیابی منطقه برای توسعه کاربری مذکور نیز نشان داد که مناسب ترین پهنه ها در شرق واقع شده است و نامناسب ترین آن ها در بخش هایی از مرکز، جنوب، و غرب حوزه.
زبان:
فارسی
صفحات:
321 تا 334
لینک کوتاه:
magiran.com/p1238707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!