بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در این تحقیق، اثر ضد انقباضی عصاره ی هیدروالکلی برگ گیاه تره ی کوهی بر انقباضات ایلئوم موش های صحرایی نژاد ویستار و مکانیسم محتمل بر آن بررسی شد.
روش ها
در این تحقیق مداخله ای تعداد 48 سر موش صحرایی، از نژاد ویستار به طور تصادفی به شش گروه هشت تایی به شرح زیر تقسیم شدند: شاهد، دریافت کننده ی غلظت های تجمعی عصاره ی تره ی کوهی، دریافت کننده ی L-NAME (L-NG-nitroarginine methyl ester) و عصاره، نالوکسان و عصاره، پروپرانولول و عصاره و گروه دریافت کننده ی غلظت های تجمعی کلرور کلسیم. در روز آزمایش، ایلئوم موش ها جدا و انقباضات آن در حمام بافت تحت یک گرم کشش با اضافه کردن کلرور پتاسیم (mM 60) به روش ایزوتونیک ثبت شد. جهت بررسی مکانیسم اثر عصاره، بافت با پروپرانول، نالوکسان و یا L-NAME انکوبه شد و درصد تغییرات نیروی انقباضی بر روی کاغذ ثبت و محاسبه گردید. همچنین جهت نقش کانال های کلسیم در فعالیت حرکتی بافت، ایلئوم تحت تاثیر غلظت های تجمعی کلرور کلسیم قرار داده شد.
یافته ها
عصاره ی تجمعی تره ی کوهی (100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت وابسته به غلظت انقباضات ایلئوم به وسیله ی کلرور پتاسیم را کاهش داد (0001/0 > P). پروپرانولول اثر مهاری عصاره بر انقباضات ناشی از کلرور پتاسیم را به صورت معنی داری کاهش داد (0010/0 > P). اما، L-NAME و نالوکسان سبب کاهش اثر مهاری عصاره بر ایلئوم نشدند. همچنین کلسیم سبب انقباض بافت دپولاریزه شده توسط کلرور پتاسیم شد و این اثر انقباضی توسط غلظت های تجمعی عصاره به طور معنی داری کاهش یافت (0010/0 > P).
نتیجه گیری
عصاره ی هیدروالکلی برگ تره ی کوهی توانست با اثر بر گیرنده های بتاآدرنرژیک و کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ، بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی اثر بگذارد و با توجه به نتیجه ی اثر، ممکن است بتوان از آن در درمان ناراحتی های گوارش استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2238 -2249
لینک کوتاه:
magiran.com/p1241581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.