شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان 1-5 ساله و مادران آنها در شهر بیرجند

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کمبود ریز مغذی ها از شایعترین اختلالات تغذیه ای در دنیاست که از بین آنها فقرآهن از همه مهمتر است. این طرح به منظور بررسی شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان و مادران آنها در شهر بیرجند در سال 1390 انجام شد.
مواد و روش ها
143 کودک یک تا پنج ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند که به روش خوشه ایچند مرحله ای اتفاقی انتخاب شده بودند و مادران آنها مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از ثبت خصوصیات دموگرافیک کودکان و مادران در پرسشنامه، هموگلوبین و فریتین کودکان و مادرانشان اندازه گیری شد.
نتایج
36/12 % کودکان و 1/16 %مادران فقر آهن و 8/16 % کودکان و 4/15 % مادران کم خونی فقر آهن داشتند. فقر آهن و کم خونی فقر آهن هم در کودک و هم در مادر در حد معنی داری در مادران شاغل بیشتر بود. فقر آهن و کم خونی فقر آهن کودک با فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر ارتباط معنی دار و مستقیمی داشت.
نتیجه گیری
بالا بردن سطح آگاهی مادران به خصوص مادران شاغل راجع به خطرات فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در خود و کودکانشان، آموزش عادات تغذیه ای صحیح به مادر برای خانواده، غربالگری کودکان 1تا 5 ساله برای فقر آهن و کم خونی ناشی از آن و نیز بررسی کودکان مادران دچار فقر آهن و کم خونی فقر آهن توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254393 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.