فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1392)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عزیز ژاپونی، مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، داوود مهربانی صفحات 291-299
  زمینه و هدف
  سیکلوفسفامید، ماده آلکیله کننده ای است که باعث توقف تکثیر DNA می گردد. از این ماده برای درمان سرطان ها و اختلالات ایمنی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تنظیم کنندگی سیکلوفسفامید بر سیستم ایمنی موش های واکسینه و غیر واکسینه شده می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی سه گروه موش ها، شامل: گروه های واکسینه و غیر واکسینه و کنترل انجام شد. واکسیناسیون با تزریق داخل صفاقی کاندیدا آلبیکانس طی 3 مرحله مجزا انجام شد. گروه واکسینه که سیکلوفسفامید را در روز شروع تست (0) دریافت کرده بودند با دوز کشنده از ارگانیسم در روزهای 0، 1، 3، 6 و 12 مورد چالش قرار گرفتند. گروه غیر واکسینه شبیه گروه واکسینه با سیکلوفسفامید و دوز کشنده به چالش کشیده شدند. گروه کنترل در روز (0) تزریق سیکلوفسفامید دریافت کردند. در روزهای ذکر شده بعد از تزریق سیکلوفسفامید؛ به منظور مطالعات پاتولوژیک کشته شدند. سپس از لام تهیه شده خون استفاده شد و بافت طحال و کلیه به صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  در گروه واکسینه شده افزایش زمان بقا، افزایش سلول ها با هسته ی چند قسمتی و هیپرپلازی در پالپ سفید طحال، مشاهده شد. در گروه غیر واکسینه، این فاکتورها؛ پس از تزریق سیکلوفسفامید در روز های 1 و 3؛ کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  هیپرپلازی در پالپ سفید طحال و افزایش سلول های پلی مورفونوکلئر محیطی به علت اثرات انتخابی سیکلوفسفامید می باشد که به طور موثر از حیوانات در برابر عفونت کاندیدا آلبیکنس محفاظت می کند.
  کلیدواژگان: اثر تنظیم کنندگی سیستم ایمنی، دوز کشنده، کاندیدا آلبیکنس، موش، سیکلوفسفامید
 • نسرین علی آبادی، مرضیه جمالی دوست، صدف عصایی، ماندانا نماینده، مازیار ضیاییان * صفحات 300-304
  زمینه و هدف

  خانواده ویروسی هرپس از لحاظ بالینی طیف وسیعی از بیماری ها را ایجاد می کند. از عفونت های معمول HSV، عفونت پوستی و موکوسی است که می تواند بر روی صورت، دهان و ناحیه ژنیتال اثر گذار باشد. همچنین این ویروس بر روی چشم و دستگاه عصبی مرکزی (CNS) ایجاد عفونت می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی وجود یا عدم وجود عفونت هرپس سیمپلکس در افراد مبتلا به عوارض یاد شده به کمک روش Real-Time PCR Taqman می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بیش از هزار بیمار مشکوک به عفونت HSV به مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی (PACMRC) ارجاع داده شدند. استخراج DNA بر روی نمونه ها براساس دستور العمل کیت انجام شد و برای همه نمونه ها تست Real-Time PCR با استفاده از کیتPrimer Design TMgenesig انجام شد.

  نتایج

  در عفونت های مورد بررسی نتایج بدست آمده بدین صورت بود که 44 نمونه هرپس سیمپلکس آنسفالیت، 118مورد نمونه HSK مثبت، 23 موردHSV مثبت در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی مشکوک به عفونت هرپس سیمپلکس، 13 نفر (6/5%) از بیماران دارای علائم پوستی مشکوک به عفونت هرپس سیمپلکس مثبت و در نهایت 65 مورد از آزمایشات مربوط به بیمار مشکوک به هرپس دهانی مثبت بدست آمدند.

  نتیجه گیری

  امروزه، Real – Time TaqMan PCR یک روش تشخیصی ارزشمند در تشخیص ژنوم HSVاست. این روش قابل اعتماد، بسیار حساس و اختصاصی می باشد. همچنین بار ویروسی بدست آمده توسط این روش در یک فرد می تواند به عنوان بهترین مارکر در دنبال کردن اثر درمانی بکار رود.

  کلیدواژگان: Real، Time PCR، آنسفالیت، کراتیت چشمی، هرپس سیمپلکس ویروس
 • محمدمهدی نقی زاده*، زینب رضایی، فاطمه زارعی، اسماعیل فیروزی، داریوش احمدی صفحات 305-311
  زمینه و هدف
  نقش زنان چه به عنوان مصرف کننده و چه به عنوان افراد در معرض خطر در بررسی اعتیاد به مواد مخدر انکار ناپذیر است اما عمده مطالعات اعتیاد در کشور جمعیت مردان را هدف گرفته است؛ لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در زنان خود معرف شهرستان فسا بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در تابستان 1390 به صورت تمام شماری و با مراجعه به تمام مراکز ترک اعتیاد رسمی شهرستان فسا (استان فارس) صورت گرفت. اطلاعات دموگرافیک، نوع ماده مصرفی، روش مصرف، طول مدت مصرف و سن شروع به عنوان الگوی مصرف از پرونده زنان خود معرف استخراج شد.
  نتایج
  در شهرستان فسا 88 نفر زن در مراکز ترک اعتیاد ثبت نام کرده که 8/2% کل افراد بودند. میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 8/11±8/30 سال بود. تریاک با 62 نفر (5/70%) و شیره با 55 نفر (5/62%) بیشترین مصرف را در بین افراد مورد بررسی داشتند. تریاک با متوسط 1/7±4/9 سال بیشترین طول مدت مصرف را داشت. تنها یک نفر در ماه گذشته از تزریق استفاده کرده بود. دو نفر در طی ماه گذشته حداقل یک بار تماس جنسی خارج از خانواده داشته که تنها در یک مورد آن از وسایل پیشگیری استفاده شده بود.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر الگوی مصرف مواد مخدر در زنان خود معرف شهرستان فسا سنتی و بر پایه مشتقات تریاک میباشد. اما با توجه به الگوی رو به رشد و تغییر مواد، پایش رفتار مصرف کنندگان مواد مخدر از جمله مواردی است که میتواند در جهت ارتقای سلامت جامعه موثر باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تریاک، زنان
 • زینب هائم*، محمدحسن مشکی باف، محمد زارعیان، رضا رنجبران، محمد علی تخشید صفحات 312-317
  زمینه و هدف
  آدیپونکتین یک آدیپوکین بافت چربی است که با چاقی و مقاومت به انسولین مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در دیابت بارداری و بررسی ارتباط آن با شاخص های مقاومت به انسولین می باشد.
  مواد و روش ها
  سطح سرمی آدیپونکتین، قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مجموعه لیپیدی خون در اواخر دوران بارداری 136 زن باردار شامل 66 نفر با دیابت بارداری و 70 نفر بدون دیابت بارداری اندازه گیری شد. همبستگی آدیپونکتین با مقاومت به انسولین با شاخص HOMA–IR و QUICKI مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  اختلاف آماری معنی داری در قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین با شاخص HOMA–IR بین گروه های مورد مطالعه مشاهده شد. اختلاف آماری معنی داری در سطح سرمی آدیپونکتین بین گروه دیابت بارداری و گروه کنترل مشاهده نشد. با این وجود زنان دیابتی با سن بالای 30 سالگی دارای سطح سرمی آدیپونکتین کمتری نسبت به گروه کنترل بودند. همبستگی منفی معنی دار بین سطح سرمی آدیپونکتین با شاخص مقاومت به انسولین (HOMA–IR) و همبستگی مثبت معنی دار با شاخص حساسیت به انسولین (QUICKI) در گروه دیابتی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  سطح سرمی آدیپونکتین در زنان با سنین بالای دیابتی کاهش می یابد. کاهش سطح سرمی ادیپونکتین با ایجاد مقاومت به انسولین همبستگی دارد.
  کلیدواژگان: آدیپو نکتین، دیابت بارداری، مقاومت به انسولین
 • علی خانی جیحونی*، سید منصور کشفی، سید محمدمهدی هزاوه یی صفحات 318-324
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع فزاینده دیابت و شانس بروز عوارض چشمی در افراد دیابتی، این مطالعه به منظور بررسی شیوع و بررسی عوامل خطر برای بروز عوارض چشمی در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز سالهای 1377تا 1389 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی،703 پرونده بیمار دیابتی به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و شیوع عارضه چشمی و تاثیر فاکتورهایی چون سن، جنس، نوع دیابت، شغل، تحصیلات، میزان تری گلیسرید و کلسترول خون، سابقه دیابت در خانواده، سابقه فشار خون، سابقه شرکت در کلاس آموزشی، مدت ابتلا به بیماری و میزان قند خون در شیوع عارضه چشمی بررسی شدند.
  نتایج
  عوارض چشمی در 229 بیمار (6/32 درصد) وجود داشت. بیماران دیابت نوع دوم عوارض چشمی بیشتری نسبت به بیماران دیابت نوع اول داشتند (001/P<). فاکتورهایی مانند شغل (022/0=P)، سابقه شرکت در کلاس آموزشی (001/P<)، تحصیلات (001/P<)، سابقه دیابت در خانواده (001/P<)، میزان تری گلیسرید خون (021/=P)، مدت ابتلا به بیماری (001/ P<)، سن(001/P<)، نوع درمان(001/P<) و میزان قند خون (001/P<) از نظر آماری با بروز عارضه چشمی رابطه داشتند. اما سایر عوامل خطر مانند سابقه فشار خون، جنسیت و میزان کلسترول خون رابطه آماری معنی داری با بروز عارضه چشمی نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به شیوع عوارض چشمی، آموزش مداوم بیماران دیابتی در خصوص بیماری و عوارض آن می توانند در کاهش بروز عوارض چشمی نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: عوارض چشمی، عوامل خطر، دیابت، مدت ابتلا به بیماری
 • آزیتا فشارکی نیا* صفحات 325-329
  زمینه و هدف
  کمبود ریز مغذی ها از شایعترین اختلالات تغذیه ای در دنیاست که از بین آنها فقرآهن از همه مهمتر است. این طرح به منظور بررسی شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان و مادران آنها در شهر بیرجند در سال 1390 انجام شد.
  مواد و روش ها
  143 کودک یک تا پنج ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند که به روش خوشه ایچند مرحله ای اتفاقی انتخاب شده بودند و مادران آنها مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از ثبت خصوصیات دموگرافیک کودکان و مادران در پرسشنامه، هموگلوبین و فریتین کودکان و مادرانشان اندازه گیری شد.
  نتایج
  36/12 % کودکان و 1/16 %مادران فقر آهن و 8/16 % کودکان و 4/15 % مادران کم خونی فقر آهن داشتند. فقر آهن و کم خونی فقر آهن هم در کودک و هم در مادر در حد معنی داری در مادران شاغل بیشتر بود. فقر آهن و کم خونی فقر آهن کودک با فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر ارتباط معنی دار و مستقیمی داشت.
  نتیجه گیری
  بالا بردن سطح آگاهی مادران به خصوص مادران شاغل راجع به خطرات فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در خود و کودکانشان، آموزش عادات تغذیه ای صحیح به مادر برای خانواده، غربالگری کودکان 1تا 5 ساله برای فقر آهن و کم خونی ناشی از آن و نیز بررسی کودکان مادران دچار فقر آهن و کم خونی فقر آهن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کم خونی فقر آهن، فقر آهن، کودکان، مادران
 • زیبا زارع، محمدحسن مشکی باف، وحید حمایت خواه جهرمی، رضا رنجبران، محمد علی تخشید* صفحات 330-335
  زمینه و هدف
  رزیستین آدیپوکین مهمی است که از بافت چربی ترشح و موجب مقاومت به انسولین می گردد. دیابت بارداری (GDM) همراه با مقاومت به انسولین در بافت های هدف می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط احتمالی غلظت سرمی رزیستین با سایر فاکتورهای کلینیکی و متابولیک GDM می باشد.
  مواد و روش ها
  76 بیمار مبتلا به دیابت بارداری در این مطالعه وارد شدند. 70 خانم باردار همسن با تحمل گلوکز طبیعی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. غلظت سرمی رزیستین و همچنین پارامترهای دیگر متابولیک و بالینی در دو گروه اندازه گیری شد.
  نتایج
  تفاوت آماری معنی داری در سطح رزیستین سرم بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی ارتباط بین رزیستین و سایر فاکتورهای مورد بررسی نشان داد که ارتباط مثبتی بین سطح سرمی رزیستین با کلسترول تام، تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه بیمار وجود دارد) به ترتیب P < 0.01، 0.02 و0.004).
  نتیجه گیری
  سطوح سرمی رزیستین با مقاومت به انسولین و میزان بالای کلسترول تام،کلسترول LDL و تری گلیسرید در بیماران مبتلا به GDM در جمعیت ایرانی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، رزیستین، لیپیدهای پلاسما
 • مرتضی نظیفی، حمیدرضا مکرمی*، علی اکبر اکبری تبار، مهدی فرجی کوجردی، رضا تبریزی، عمید رهی صفحات 336-342
  زمینه و هدف
  پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-28) از 4 خرد مقیاس تشکیل می گردد. علی رغم تعدد پژوهش هایی که حساسیت، ویژگی و اعتبار این پرسشنامه را در ایران بررسی کرده اند، پژوهش های اندکی ساختار عاملی آن را مورد بررسی قرار داده اند. این درحالی است که بررسی این موضوع که آیا نسخه های ترجمه شده ی این پرسشنامه در ایران، باز هم همان 4 عامل ادعا شده در متون خارجی را می سنجند؟ حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه ی فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از روش مطالعه ی پیمایشی استفاده شد. نمونه ای متشکل از 415 نفر از کارکنان بیمارستان های کرمان به روش در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد پرسشنامه سلامت عمومی همسانی درونی مناسبی برای سنجش سلامت عمومی در نمونه بررسی شده داشت. همچنین تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی، 4 عامل در پاسخ های شرکت کنندگان شناسایی نمود و این چهار عامل 60% از واریانس کلی را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  از شواهد این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل را در پاسخ های شرکت کنندگان شناسایی می کند و این پرسشنامه از همسانی درونی مناسب و روایی کافی برای سنجش میزان سلامت عمومی در این نمونه برخوردار است.
  کلیدواژگان: پرسشنامه سلامت عمومی، تحلیل عاملی، روایی و پایایی _
 • عباس رحیمی جابری، علیرضا منافی*، علی مصلایی پور، محمد مهدی ابراهیمی، سحر خزفروش، شادان شیرازی زاده مهربان، شیده آرامش فرد، پریوش احمد فرد، جواد سلامی، نشمین موسایی صفحات 343-347
  زمینه و هدف
  سندروم گیلن باره یک بیماری عصبی خود ایمنی است که به عنوان حادترین نوع فلج بدون رفلکس همراه با گسستگی آلبومینوسایتولوژیک در نظر گرفته میشود. عدم وجود رفلکس، درد در اندامها، ضعف اندامها و بیحس بودن را به عنوان نشانه های بالینی این بیماری در نظر میگیرند. حتی با نداشتن پیش آگهی خوب، درمان برای این بیماری موثر بوده است. به علت شیوع سندروم گیلن باره در جنوب ایران و تفاوت آن با سایر نقاط جهان، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقطعی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در جنوب کشور انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. تمام گزارش های ضبط شده بیماران در بایگانی مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم استخراج شد. یافته های بالینی و آزمایشگاهی توسط یک دیتابیس کامپیوتری آنالیز و نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار و یا با درصد بیان شد.
  نتایج
  214 بیمار بررسی شدند که از میان آن ها، 119(6/55%) مرد و 95 (4/44%) زن بودند؛ پانزده درصد از بیماران از مشکلات تنفسی رنج می بردند. همچنین، 4/1% هم از پیش واکسینه شده بودند. 208 نفر تحت درمان ایمونوگلوبولین وریدی یا پلاسمافرز قرار گرفته و بهبود یافته بودند. یک نفر هم مبتلا به ایدز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق جزئیات بیشتری را در مورد اپیدمیولوژی گیلن باره در شهرستان شیراز و جنوب کشور ارایه می کند. نتایج مطالعه حاضر وجود تفاوت بین الگوی این بیماری در ایران و سایر کشورها را روشن می سازد، اما هنوز تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: گیلن باره، اپیدمیولوژی، یافته های بالینی، ایران
 • جعفرصادق تبریزی، فرید غریبی*، میرعلی اعتراف اسکویی، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 348-354
  زمینه و هدف
  کیفیت خدمت به جنبه های غیر بالینی مراقبت سلامت اشاره دارد که به سبب تاثیر بسزا بر بهبود نتایج درمانی و افزایش رضایت مشتریان، پژوهش حاضر بدنبال بررسی میزان کیفیت خدمت و متعاقبا انجام مداخلات مناسب در این رابطه در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد که در طی 15 ماه انجام گرفت. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود از 324 نفر از بیماران و همراهان مراجعه کننده با روش مصاحبه در دو مرحله قبل و بعد از انجام مداخله جمع آوری شد. پرسشنامه شامل 7 سوال در مورد اطلاعات دموگرافیک و 38 سوال در مورد 12 بعد کیفیت خدمت بود. داده ها با استفاده از SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج برای متغیرهای کمی بصورت میانگین (انحراف معیار) و برای متغیرهای کیفی بصورت فراوانی (درصد) گزارش شدند.
  نتایج
  در تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های حاصل از مرحله قبل از مداخله، در 6 بعد از کیفیت خدمت یعنی انتخاب ارائه کننده خدمت، اختیار، احترام، ایمنی، پیشگیری و دسترسی و کیفیت خدمت نامطلوب ارزیابی شد که با اجرای مداخلات طراحی شده تمامی جنبه ها بهبود یافته و نمره کل کیفیت خدمت به طرز معنی داری از 58/8 به 83/9 ارتقاء یافت P<0.001)).
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده گویای آن است که می توان با تحلیل درست مشکلات، اولویت بندی آنها و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت بهبود خدمات گام برداشت.
  کلیدواژگان: فیزیوتراپی، کیفیت خدمت، ارتقای کیفیت، مشتری
 • سجاد پشوتن شایسته، عباس حق پرست، معصومه صیدی، بهروز مرادحاصل*، مصطفی تقی پور صفحات 355-362
  زمینه و هدف
  رادیوتراپی با استفاده از باریکه های فوتونی و الکترونی ایجاد شده توسط شتابدهنده خطی بطور گسترده در درمان سرطان پستان استفاده می گردد. در این مقاله علاوه بر توضیحات در خصوص تکنیک های سه گانه رادیوتراپی در درمان سرطان پستان، به ارزیابی و تحلیل میزان تاثیر روش های مذکور بر یکنواختی توزیع دز تجویزی در حجم هدف پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  تکنیک های فوتونی، الکترونی و چرخشی بطور عملی و با استفاده از فانتوم تنه و فیلم اجرا گردیده اند. بهنگام اجرای تکنیک ها، فیلم بین اسلایس های فانتوم قرار گرفته و تحت شرایط انتخاب شده تحت تابش قرار گرفته است و اطلاعات حاصله از این تصاویر توسط نرم افزار MatLab تحلیل گردیده است.
  نتایج
  بررسی ها نشان می دهد که در نتیجه استفاده از میدان های مجاور، در تمامی تکنیک ها، قسمت هایی از حجم هدف دز دو برابر یا بیشتر از دز تجویزی دریافت کرده اند. این در حالی است که در تکنیک فوتونی میزان دز دریافتی یکنواخت تر و نزدیکتر به دز تجویزی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی های انجام شده، تکنیک مماسی فوتونی علاوه بر این که اثر همپوشانی میدانی بسیار کمتری را در مقایسه با سایر روش ها داراست از توزیع دز مناسبتر و یکنواخت تری نسبت به دز تجویزی برخوردار است. با استناد بر یافته های این پژوهش می توان تکنیک فوتونی را در درمان سرطان پستان بر سایر روش ها ارجح دانست.
  کلیدواژگان: رادیوتراپی، ماستکتومی، دز جذبی، شتابدهنده خطی، فانتوم، سرطان پستان
 • سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی* صفحات 363-370
  زمینه و هدف
  کمبود پروتئین و انرژی (PEM) از شایعترین انواع سوء تغذیه در دنیاست. بهترین روش پیشگیری، پایش رشد می باشد. نمودار رشد، شاخص حساس و مهمی برای شناخت میزان سوء تغذیه در کودکان است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از پرونده کودکان صورت گرفت. برای شاخص وزن بر حسب سن، تعداد 11158 کودک و برای شاخص قد بر حسب سن، تعداد 10627 کودک مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات به صورت پرسشنامه و کدگذاری، تجزیه و تحلیل شد. و صدک های مختلف قد و وزن کودکان تعیین و با استاندارد NCHS مقایسه گردید. میزان شیوع سوء تغذیه پروتئین- انرژی نیز به تفکیک جنسیت و محل زندگی، با کودک هم سن شهرهای استهبان و نی ریز مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  نتیجه مقایسه با NCHS، حاکی از پایین بودن قد و وزن کودکان در بیشتر صدک ها بوده، خصوصا در مورد وزن که با افزایش سن، اختلاف واضح تر بود. شیوع سوء تغذیه در آباده، در مقایسه با شهرهای استهبان و نی ریز بسیار کمتر نشان می داد.
  نتیجه گیری
  علی رغم زیر استاندارد بودن قد و وزن کودکان زیر 5 سال شهر آباده، سوء تغذیه آزار دهنده ای در این شهر مشهود نیست و نسبت به بسیاری از شهرهای مطالعه شده در ایران از وضعیت بهتر و مطلوب تری برخوردار است. جهت پیشگیری، آموزش های لازم به والدین کودکان و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها، ضروری است.
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، پایشن رشد، استاندارد NCHS، تغذیه کمکی
 • خدیجه بهرامی*، امیر اشکان مهجور، حبیب الله جوهری، رضا بهرامی، علیرضا بهرامی صفحات 371-379
  زمینه و هدف
  اسپرماتوژنز روندی است که طی آن سلول های جنسی نر تولید می شوند و اختلال در هر یک از مراحل آن، می تواند باعث ناباروری شود. در پژوهش حاضر اثر تجویز خوراکی سیر به دو صورت خام و پخته بر بافت بیضه و اپیدیدیم و فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 5 گروه شامل 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 1 و 2 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5% و %15سیر خام، گروه تجربی 3 و 4 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5% و 15% سیر پخته به صورت خوراکی دریافت نمودند. گروه کنترل نیز روزانه به مدت یک ماه غذای پلت استاندارد دریافت نمودند. در پایان، بیضه ها و اپی دیدیم مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Duncan-test تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که میزان تکثیر سلول های جنسی در گروهی که غذای محتوی %15 سیر پخته مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری داشته است (5%≥P) و این میزان در گروهی که از غذای محتوی %15 و %5 سیر خام تغذیه شدند، کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  تجویز سیر پخته ضمن تاثیرگذاری بر تکثیر سلول های جنسی در توبول بیضه و اپی دیدیم، روند اسپرماتوژنز را نسبت به گروه کنترل سرعت می بخشد. تجویز سیر خام دارای اثرات مخرب روی بافت بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل است.
  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، هیستوموفومتریک، بیضه، اپیدیدیم، سیر، موش صحرایی
 • محمد وحید صادقی سروستانی، سعید حسین زاده*، مریم پورمنتصری، مهدی فاضلی صفحات 380-386
  زمینه و هدف
  مسمومیت غذایی ناشی از کلستریدیوم بوتولینوم از مهمترین مسمومیتهای غذایی است که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به ویژه فرآورده های دریایی، انواع غذاهای کنسرو شده گیاهی و گوشتی و فرآورده های لبنی ایجاد می شود. تشخیص بوتولیسم بر اساس شناسایی باکتری و یا سم آن صورت می گیرد. از تیپ های مختلف این ارگانیزم ((G، F، E، D، C2، C1، B، A سروتیپ های E B،A وF در انسان بیماریزا هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل این غذاها برای ایجاد مسمومیت احتمالی و مقایسه کشت و روش های مولکولی جهت شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم است.
  مواد و روش ها
  روش های بیوشیمیایی، کشت (محیط های غنی کننده (Cooked meat، TPGYو MPCR سه روش آزمایشگاهی برای تشخیص کلستریدیوم بوتولینوم در نمونه ها می باشند. برای شناسایی قابل اطمینان و سریع باکتری و سموم آن، تکنیک های مولکولی به کار می روند. سه جفت پرایمر برای شناسایی سویه های E،B وA طراحی شدند. بزرگی محصول PCR تیپ های E،B،A به ترتیب 782، 205 و 389 جفت باز بود.
  نتایج
  از 290 نمونه جمع آوری شده درصد آلودگی به این باکتری در ماهی 5%، عسل 4%، کشک 5/2% و دوغ 25/1% نمونه ها آلوده بود. با استفاده از محیط کشت انتخابی پس از غنی سازی نمونه ها، فقط 4 نمونه مثبت تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  روش های مولکولی، ابزاری با ارزش برای شناسایی سموم، هاگ و باکتری در مواد غذایی بوده و جهت بررسی های اپیدمیولوژیک و آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، واکنش زنجیره ای پلیمراز، مواد غذایی
 • زهرا کلهری، مهری آزادبخت*، علی بازدار، حدیث زینلی صفحات 387-391
  زمینه و هدف
  تخمدان پلی کیستیک شایع ترین علت نازایی در زنان است، فهمیدن پاتوژنز این بیماری نیازمند مدل های حیوانی می باشد. این مطالعه با هدف ایجاد مدل حیوانی برای القای تخمدان پلی کیستیک بوسیله تستوسترون انانتات انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه القای تخمدان پلی کیستیک با تزریق روزانه تستوسترون انانتات به موش های 12 تا 14 روزه، در مدت 2 تا 4 هفته (گروه های آزمایش 1 و 2) انجام گرفته است. به گروه های کنترل 1 و 2، ماده ی بی اثر تزریق شد. ویژگی های بافت تخمدان با شمارش فولیکول های آن بررسی گردیده است.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که؛ درصد فولیکول های پره آنترال و کیستیک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر می گردد (05/0>P). درصد فولیکول های آنترال در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر می گردد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد که تستوسترون انانتات می تواند تخمدان پلی کیستیک را در موش القاء کند.
  کلیدواژگان: تستوسترون انانتات، تخمدان پلی کیستیک، موش
|
 • Aziz Japoni, Mojtaba Anvarinejad *, Daviid Mehrbani Pages 291-299
  Background and Objectives
  Cyclophosphamide is an alkylating agent that stops the replication of DNA، which is used to treat various types of cancer and some autoimmune disorders. This study was aimed at then evaluating the immunomodulating effect of cyclophosphamide (Cy) on the immune system of vaccinated and non-vaccinated mice.
  Materials and Methods
  The study was performed on three groups of mice consisting of vaccinated، non-vaccinated and control groups. Vaccination was carried out by three separated courses of C. albicans injection intraperitoneally. Then، the vaccinated group received Cy on day zero and were challenged with lethal doses of C. albicans on days zero، one، 3، 6 and 12 post-Cy injection. Non-vaccinated group received Cy on day zero and similar to vaccinated ones were challenged with lethal doses of the organism. The control groups received just Cy on day zero and were sacrificed on days post-Cy injection. Then، the hemogram and the spleen and the renal tissues were studied microscopically and macroscopically.
  Results
  In the vaccinated group، an increase in survival time، the number of polymorphonuclear and the significant hyperplasia in the white pulp on days 6 and 12 post-Cy injection were noticed. In non-vaccinated ones، these factors had significant decrease on days 1 and 3.
  Conclusion
  It is concluded that the hyperplasia in the white pulp of spleen and an increasing in peripheral polymorphonuclear due to the selective effects of Cy could effectively protect the animal against C. albicans infection.
  Keywords: immunomodulating effect, Cyclophosphamide, Candida albicans, lethal dose, mice
 • Nasrin Aliabadi, Marziyeh Jamalidoust, Sadaf Asaei, Mandana Nemayandeh, Mazyar Ziyaeyan Pages 300-304
  Background and Objectives

  Herpes viruses can cause diseases in the clinical range. The virus can cause infection in various body parts، especially eyes and nervous system. The aim of this study was at evaluating the Real-Time TaqMan probe PCR in diagnosing and monitoring of the patients with suspected HSV infections.

  Materials and Methods

  More than a thousand patients with suspected HSV infections were collected. The samples were analyzed by Real-time PCR assays. DNA was extracted according to manufacturer’s instruction (Invisorb Spin Virus DNA mini Kit، Germany). The Real-Time PCR assay was performed with the primer Design TM genesis for herpes simplex virus (Primer Design، UK).

  Results

  Total of 44 (5. 6%)، 118 (26. 8%)، 23 (11. 7%)، 13 (5. 6 %) and 65 (45. 5%) patients out of herpes simplex encephalitis suspected group، HSK suspected، patients with suspected systemic HSV infection، HSV skin suspected ones and oropharyngeal HSV infection suspected patients respectively were found to be positive by Real-time PCR assays..

  Conclusion

  As indicated by the results، Real-time PCR assay، with high sensitivity and specificity، can help in early diagnosis. The viral load obtained by this method، can be the best marker in a person for following the therapeutic effect.

  Keywords: Herpes Simplex Virus, Encephalitis, Keratitis, Real, Time PCR
 • Mohammad Mehdi Naghizadeh, Zeinab Rezaei, Fateme Zarei, Esmaeil Firoozi, Daryoosh Ahmadi Pages 305-311
  Background and Objective
  Women’s role as a consumer or as a person who is facing with risks is so important in studies of substance abuse. However، major studies on this field aimed at studying on male population. Therefore، the aim of this study described the pattern of using illegal drugs among women belong to substance abuse control clinic of Fasa city (south of Iran).
  Materials and Methods
  This cross sectional study as a census was done on all authorized substance abuse treatment centers in Fasa in summer 2011. Information about demographic data، types of drugs، method of using، duration of addiction and onset age was extracted from the files of self-referred women.
  Results
  There were 88 women in Fasa substance abuse treatment centers who were 2. 8% of all registered patients. The Mean age of drug onset was 30. 8±11. 8 years. 62 persons (70. 5%) used opium and 55 persons (62. 5%) used Opium sap which were indicated thatthese two drugs were the two common ones among addicted women. With the average of 9. 4±7. 1 years، Opium had the longest duration of use. There is only one woman who had used injection during the last month. Two of the women had sexual relationship out of the family in the last month in which one of them had the unsafe contact as well.
  Conclusion
  Presently، the pattern of drug abuse among women in Fasa is traditional and is based on the opium derivatives. However، according to the increasing rate and changes in drugs type، monitoring the behavior of drug abuser can have an effective role on the improvement of health in a community.
  Keywords: Addiction, Opium, Women
 • Pages 312-317
  Background and Objective
  Adiponectin is an adipose tissue adipokin that may contribute to obesity and insulin resistantance. The aim of this study was to evaluate the associations between serum concentrations of adiponectin and insulin resistance in gestational diabetes (GDM).
  Materials and Methods
  Serum adiponectin levels، fasting blood sugar (FBS)، glycated hemoglobin (HbA1C)، insulin levels and blood lipids were measured in 66 women with GDM and 70 pregnant women without GDM. The associations between serum concentrations of adiponectin and insulin resistance were evaluated using the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA–IR) and quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI).
  Results
  There were statistically significant between-group differences in FBS، HbA1C and HOMA–IR. Adiponectin concentrations were not significantly different in GDM women in comparison with the control group. However، GDM women above the age of 30 have significantly lower adiponectin concentrations than those without GDM. Adiponectin was positively associated with QUICKI (r = 0. 268، P < 0. 03) and inversely related to HOMA–IR (r = 0. 238، P < 0. 05).
  Conclusion
  Adiponectin is significantly decreased in older women with GDM. Deficiency of adiponectin may correlate with insulin resistance in GDM.
  Keywords: Adiponectin, Gestational diabetes, insulin resistance
 • Ali Khani Jeihooni *, Seyd Mansour Kashfi, Seyd Mohammad Mehdi Hazavehei Pages 318-324
  Background and Objective
  With respect to increasing prevalence of diabetes، the chance for incidence of ocular complications among diabetics، this study was conducted to investigate the prevalence and risk factors for the incidence of the ocular complications in the patients referred to the Nader Kazemi Shiraz Diabetic center from 1998 to 2010.
  Materials and Methods
  In a cross sectional study، subjects were selected based on a systematic random sampling to investigate the incidence of the ocular complications and factors influencing like wise age، sex، type of diabet، job، education، blood triglyceride (TG) and cholesterol level، Family history of diabetes، history of hypertension، history of participation in educational classes، method of treatment، duration of diabetes and fasting blood sugar were considered.
  Results
  Ocular complications were found among 229 diabetic patients (32. 6%). Ocular complications of type II diabetic patients than in patients with type I diabetes (P<0. 005). Factors such as job (P=0. 022)، history of participation in educational classes (P<0. 001)، education (P<0. 001)، Family history of diabetes (P<0. 001)، blood triglyceride (TG) (P=0. 021)، duration of diabetes (P<0. 001)، age (P<0. 001)، method of treatment (P<0. 001) and fasting blood sugar (P<0. 001) had a significant relationship with the occurrence of ocular complication. But other risk factors such as hypertension، gender and cholesterol levels were not statistically significant relationship with the occurrence of ocular complication.
  Conclusion
  Given the prevalence of ocular complications، continuing education on the disease of diabetes complications، it can have a role in reducing the occurrence of ocular complications.
  Keywords: ocular complication, risk factor, diabat, duration of disease
 • Azita Fesharakinia Pages 325-329
  Background and Objective
  Micronutrient deficiencies are the most common nutritional disorders in the world in which iron deficiency is the most important one. This study was done for investigating the prevalence of iron deficiency and its anemia in children and their mothers in Birjand city in 2011.
  Materials and Methods
  143 children of 1-5 years old who referred to the health care centers of Birjand city were chosen by multistage cluster random sampling method and both the children and mothers were studied. After filling the questionnaire about demographic characteristics of children and mothers، the hemoglobin and ferritin of both children and their mothers were measured.
  Results
  12. 6 % of the children and 16. 1% of the mothers had iron deficiency، 16. 8 % of children and 15. 4 % of mothers had iron deficiency anemia. Iron deficiency and iron deficiency anemia in both children and mothers was significantly higher especially among working mothers. Both children’s iron deficiency and iron deficiency anemia had a significant and direct relation with mother’s iron deficiency and iron deficiency anemia.
  Conclusion
  It is recommended to elevate the awareness of mothers، especially the working ones about the danger of iron deficiency and its anemia in their children and themselves، educate them about the correct nutritional habits for their family and themselves، screen the children of 1-5 years old for iron deficiency and its anemia and also investigate mothers’ children with iron deficiency and iron deficiency anemia.
  Keywords: Iron deficiency, iron deficiency anemia, children, mothers
 • Z. Zare, Mh Meshkibaf, V. Hamaitkhah, R. Ranjbaran, Ma Takhshid Pages 330-335
  Background and Objective
  Resistin is an important adipokin, secreted from adipocytes and causes insulin resistance. Gestational diabetes (GDM) is characterized by insulin resistance in insulin target tissues. The goal of this research was to investigate whether there is a relationship among resistin and various clinical and metabolic parameters in GDM.
  Materials and Methods
  76 pregnant women who got the diagnosis of GDM were enrolled as the study group. 70 gestational age-matched pregnant women with normal glucose tolerance were recruited as the control group of the study. Serum resistin concentration, in addition to various metabolic and biochemical parameters, were measured in two groups.
  Results
  Plasma resistin was not significantly different in GDM patients and subjects with normal glucose tolerance. Correlation analysis revealed that LDL cholesterol, total cholesterol and triglyceride were positively correlated with plasma resistin (P < 0.004, 0.01, and 0.02, respectively).
  Conclusion
  Plasma resistin is correlated with insulin resistance, high serum LDL cholesterol, total cholesterol and TG in the Iranian GDM patients.
  Keywords: Gestational Diabetes, Resistin, Plasma Lipids
 • M. Nazifi, Hr Mokarami *, Ak Akbaritabar, M. Faraji Kujerdi, R. Tabrizi, A. Rahi Pages 336-342
  Background and Objective
  The 28-item General Health Questionnaire (GHQ-28) consists of 4 subscales.Validation of this questionnaire has been carried out by several studies conducted in Iran. Despite the multiplicity of researches which investigated the sensitivity, specificity and reliability of this questionnaire in Iran, few studies have investigated its factor structure. However, it is important to consider if Persian translations of GHQ-28 will indicate the same 4 factors as demonstrated in forign investigations. the aim of the current research was to assess the reliability, validity and the factor structure of the Persian version of GHQ-28.
  Materials and Methods
  The current study was designed based on a survey method. A sample of 415 employees in Kerman hospitals participated in this study and completed the questionnaires.
  Results
  The results showed that GHQ has an appropriate internal consistency for assessing the general health in this sample. Factor analysis using principal component method identified 4 factors in participants’ responses, and these 4 factors accounted for 60% of the total variance. The correlation between GHQ total scores and the Pitsburg sleep quality index was significant at a level smaller than 0.001.
  Conclusion
  According to the evidence of this research it is concluded that explorative factor analysis identifies four factors in the participants’ responses and the fact that this questionnire has an appropriate internal consistency and an adequate validity for the assessment of general health in this sample.
  Keywords: General Health Questionnaire, Factor Analysis, Reliability, Validity
 • Abbas Rahimi Jaberi, Alireza Manafi *, Ali Mossallaiepoor, Mohammad Mehdi Ebrahimi, Sahar Khazforoosh, Shadan Shirazi Zade Mehraban, Shideh Aramesh Fard, Parivash Ahmadfard, Javad Salami, N. Mousaei Pages 343-347
  Background and Objective
  Guillain Barre´ syndrome is an autoimmune neuropathy which is considered to be the most acute areflexic paralysis with albuminocytologic dissociation.1 Areflexia or hyporeflexia, pain in limbs, autonomic dysfunction, progressive bilateral and symmetric weakness of limbs, numbness and paresthesia are described as the clinical features of GBS.Nevertheless, with having less prognosis, the treatment is usually effective. Most patients diagnosed with GBS were previously infected with CMV or C.jejuni. Subtypes of the disease are either Axonal or Demyelinating. Due to increase use of Guillain Barre´ in south of Iran, the present study has done a retrospective study on the epidemiology of Guillain Barre in the south part of Iran.
  Materials and Methods
  We performed our retrospective study in Namazi hospital in Shiraz, Iran. Medical records were analyzed using computer and were presented through percentages.
  Results
  214 patients were studied in which 119(55.6%) of them were men and 95 (44.4%) of them were women. 15 % of the participants had respiratory disturbance and 5.1% of them had histories of common cold and 1.4 of them were vaccinated before the study. Moreover, six people had died but 208 patients were treated and healed either by prescribed dosage of IVIg (69.2%) or plasmapheresis (24.3%) and one patient was also seen who had HIV virus.
  Conclusion
  This study provides more details on the epidemiology of GBS in Shiraz, and south of Iran. Our study also revealed the difference in pattern of GBS in Iran and other countries. however, there is still a need for further clarification of the issues.
  Keywords: Guillain Barre´, Epidemiology, Clinical findings, Iran
 • Js Tabrizi, F. Gharibi, Ma Eteraf Oskouei, M. Asghari Jafarabadi Pages 348-354
  Background and Objective
  Quality is the main indicator in assessing health system performance and service quality which refers to non-clinical aspect of health care. This study aims at surveying and improving service quality of delivered care in physiotherapy clinic of Tabriz rehabilitation faculty.
  Materials and Methods
  The present study is an interventional one which collects the data from 324 patients and their coadjutors through a structured interview using a researcher made questionnaire. The questionnaire includes 7 questions in demographic factor and 38 ones in eleven aspects of service quality. The data was analyzed then using SPSS 16 and the obtained results were reported based on the mean (standard deviation) for quantitative and frequency (percentages) for qualitative variables.
  Results
  In the pretest phase, the six aspects including choice of provider, safety, prevention and early detection, dignity, autonomy and availability had non-acceptable service quality scores but in the posttest phase, all the aspects improved significantly and the total service quality score improved from 8.58 to 9.83 (P<0.001).
  Conclusion
  The obtained result indicated that the quality of delivered care could be improved through appropriate interventions. In addition, the acquired results could be used in the similar circumstances to create respectful environments for health care customers.
  Keywords: Physiotherapy, service quality, quality improvement, customers
 • Sajad Pashton Shayesteh, Abas Haghparast, Masomeh Seidi, Behrouz Moradhasel, Mostafa Taghi Pour Pages 355-362
  Background and Objective
  Radiotherapy has a very special significance in the treatment of cancer. Beam radiation therapy using photons and electrons produced by a linear accelerator is used extensively in the treatment of breast Cancer. In this article, In addition to providing a description of three techniques of radiotherapy in the treatment of breast cancer, has been Evaluating the effectiveness of this method in the base of uniformity of the dose distribution in the target volume in breast cancer as an important factor in the effectiveness of treatment by radiation.
  Materials and Methods
  Photon, electron and arc Techniques in radiotherapy have been implemented practically using phantom trunk and EDRII films. At the time of practical Techniques, films were placed between the slice of the phantom and were irradiated under selected conditions and the data of these images are analyzed by MATLAB software.
  Results
  Studies show that as a result of using adjacent fields in whole radiotherapy techniques, Parts of the target volume received dose twice or more than the prescribed dose. Meanwhile, by the photon dose technique, rate of receiving dose is more uniform and closer to the prescribed dose.
  Conclusion
  According to scientific studies done by different protocols in breast radiotherapy, tangential photon technique has very less overlap of the field by comparison to other methods and more uniform dose distribution than the prescribed dose. In The base of this research results can be announced the photon techniques in breast cancer treatment was preferred over other methods.
  Keywords: Keywords: radiotherapy, mastectomy, Absorption dose, linear accelerator, Phantom, Breast Cancer
 • Sm Kashfi, A. Khani Jeihooni Pages 363-370
  Background and Objective
  With respect to an increase in diabetes prevalence, and the likelihood of ocular complications among them, this study was conducted to investigate the prevalence and risk factors and incidence of the ocular complications in patients of Nader Kazemi, Shiraz Diabetic center from 1998 to 2010.
  Materials and Methods
  In a cross sectional study, subjects were selected based on a systematic random sampling to investigate the incidence of the ocular complications and the influence of factors such as age, sex, types of diabetes, job, education, blood triglyceride (TG) and cholesterol level, Family history of diabetes, history of hypertension, history of participation in educational classes, methods of treatment, duration of diabetes and fasting blood sugar were considered on them.
  Results
  Ocular complications were found among 229 diabetic patients (32.6%). patients having type II diabetic have more ocular complications comparing with patients with type I diabetes (P<0. 005). Factors such as job (P=0. 022), history of participation in educational classes (P<0. 001), education (P<0. 001), family history of diabetes (P<0. 001), blood triglyceride (TG) (P=0. 021), duration of diabetes(P<0. 001),age (P<0. 001), method of treatment(P<0. 001)and fasting blood sugar (P<0. 001) had a significant relationship with the occurrence of ocular complication. However, other risk factors such as hypertension,gender and cholesterol levels were not statistically significant relationship with the occurrence of ocular complication.
  Conclusion
  Given the prevalence of ocular complications, educating diabetics’ patients can have a significant influence in reducing the occurrence of ocular complications.
  Keywords: ocular complication, risk facto, diabet, duration of disease
 • Khadijeh Bahrami *_Amer Mahjoor_Habeballa . Gohary_Reza Bahrami_Alireza Bahrami Pages 371-379
  Background and Objective
  The present study aims at studying two forms of raw and cooked garlic to identify the effect of this plant on the amount of change in histopatological of spermatogenesis of wistar rat.
  Materials and Methods
  40 male rats were divided into five equal groups (4 treatment 1 control group) the first and second treatment were received palete food consisted of 5% and 15% of raw garlic every day. The third and fourth reatment were received palete food consisted of 5%and 15% of cooked garlic as a food. The control group received standard palete food every day in a month. Finally,the testis were taken out of stomach and after preparing tissue and coloring, they were gone under microscopic studies. Thence, the data were analyzed using SPSS and Duncan test.
  Results
  The study indicated that the amount of sexual cells in the group having cook garlic for 15% compared with that of controlled group had a significant increase and the amount of sexual cells in the group using raw garlic as a food had a significant decrease compared with that of the controlled group.
  Conclusion
  Prescription of cooked garlic has an influence on Proliferation of sexual cells in testicular tubules and epidydymes and so increased spermatogenesis in this group in caparison with the control group. However, prescribing raw garlic has harmful effects on tissue of testis and process of spermatogenes in empric compared with the control group.
  Keywords: spermatogenesis, histomorphometric, testis, epidydims, garlic, rat.
 • Mohammad Vahid Sadeghi Sarvestani, Saeid Hosseinzadeh *, Maryam Poormontaseri, Mehdi Fazeli Pages 380-386
  Background and Objective
  Food poisoning (FP) caused by C. botulinum is the most serious feature of FP inpeople consuming the contaminated foodstuffs (Canned meat, vegetarian foods, dairy products and seafood products). Botulism is basically detected by the identification of live bacteria and/or its toxins. Among various types of microorganisms (i.e. A, B, C1, C2, D, E, F), serotypes A, B, E and F are considered as the main human pathogens. The present study was aimed at investigating the possible roles of various foodstuffs to induce the food intoxication and also to compare the culture and molecular assays for identifying the microorganism.
  Materials and Methods
  Three Lab techniques including biochemical, culture (enriched in TPGY and cooked meat medium) and MPCR were used to detect C. botulinum in the samples. As the molecular based techniques have recently employed for the rapid and reliable identification of the bacteria and its toxins, the PCR assay, using three pairs of primers were designed and optimized to identify A, B and E strains in the contaminated specimens. The PCR was able to amplify 782, 205 and 389 bp genes specified for A, B and E types of the bacteria, respectively.
  Results
  Total number of 290 specimens including fish, honey,"kashk"and"Dough" were tested, in which 5%, 4%, 2.5% and 1.25%, were found positive, respectively. Using selective culture of the specimens on the enriched samples, it was shown that just four samples were found positive.
  Conclusion
  As a final conclusion, the molecular based techniques are recommended as a reliable tool to detect C. botulinum and, its toxins and spores in foodstuffs. Moreover, it is strongly advised to use it in food microbial Lab and also the epidemiological surveys.
  Keywords: Clostridium botulinum, Multiplex PCR, Food stuffs
 • Zahra Kalhori, Mehri Azadbakht *, Ali Bazdar, Hadis Zeinali Pages 387-391
  Background and Objective
  Polycystic ovary is the most common cause of infertility in Women. Animal models are required for understanding the pathogenesis of polycystic ovary. The objective of this study then was to develop an animal model for inducing the polycystic ovaries using testosterone enanthate.
  Materials and Methods
  In this study, for inducing the polycystic ovary phenotype, female rats about12-14 days-old were injected daily with testosterone enanthate for 2 and 4 weeks (experiment groups: 1 and 2), while the control groups (1 and 2) were injected only with vehicle.The ovaries from both groups were fixed and then were used for histological studies.
  Results
  Testosterone enanthate treatment causes the histological changes in mouse ovary and significantly increased the percentage of preantral and cystic follicles and decreased the percentage of antral follicles in the experiment group, comparing with the control group (P<0.05).
  Conclusion
  It concluded that testosterone enanthate can induces polycystic ovary in mouse.
  Keywords: Testosterone enanthate, Polycystic Ovary, Mouse