همبستگی مثبت رزیستین با لیپید های خون در دیابت بارداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
رزیستین آدیپوکین مهمی است که از بافت چربی ترشح و موجب مقاومت به انسولین می گردد. دیابت بارداری (GDM) همراه با مقاومت به انسولین در بافت های هدف می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط احتمالی غلظت سرمی رزیستین با سایر فاکتورهای کلینیکی و متابولیک GDM می باشد.
مواد و روش ها
76 بیمار مبتلا به دیابت بارداری در این مطالعه وارد شدند. 70 خانم باردار همسن با تحمل گلوکز طبیعی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. غلظت سرمی رزیستین و همچنین پارامترهای دیگر متابولیک و بالینی در دو گروه اندازه گیری شد.
نتایج
تفاوت آماری معنی داری در سطح رزیستین سرم بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی ارتباط بین رزیستین و سایر فاکتورهای مورد بررسی نشان داد که ارتباط مثبتی بین سطح سرمی رزیستین با کلسترول تام، تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه بیمار وجود دارد) به ترتیب P < 0.01، 0.02 و0.004).
نتیجه گیری
سطوح سرمی رزیستین با مقاومت به انسولین و میزان بالای کلسترول تام،کلسترول LDL و تری گلیسرید در بیماران مبتلا به GDM در جمعیت ایرانی ارتباط دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
330 -335
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254403 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.