بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی

چکیده:
مقدمه
رنگها از جمله مهمترین آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی هستند.این ترکیبات غالبا سمی، جهش زا و غیرقابل تجزیه بیولوژیک می باشند. رنگزاهای آزو به عنوان دسته ای از رنگزاها، کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف داشته که پتانسیل جهش زایی و سرطان زایی برخی از این نوع رنگزاها مشخص شده است. رنگ راکتیو قرمز 198 یکی از رنگ های آزو بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد. این مطالعه با هدف بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی و نیز تعیین ایزوترم های جذب انجام پذیرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی در یک سیستم بسته انجام پذیرفت. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ (200-100-50-10 میلی گرم بر لیتر)، جرم جاذب (05/0-01/0 گرم در 100 میلی لیتر)، زمان واکنش (270- 240-210-180-150-120-90-60-30 دقیقه) و pH (11-9-7-5-4-3-2) بر حذف رنگ راکتیو رد 198 مورد بررسی قرار گرفت. غلظت رنگ در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 518 نانومتر اندازه گیری شد. ایزوترم های جذب رنگ راکتیو قرمز 198 بر روی نانو لوله های کربنی چند جداره بر اساس معادلات جذب ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و بت تعیین شدند.
یافته ها
حداکثر ظرفیت جذب سطحی رنگ راکتیو قرمز 198 بر روی نانو لوله های کربنی چندجداره معادل 1000 میلی گرم برگرم حاصل شد. از طرفی نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین حذف رنگ با غلظت اولیه 50 میلی گرم بر لیتر در 4= pH معادل 4/74 درصد بوده (mg/g 02/372) و در عین حال مشخص گردید زمان مناسب جهت جذب رنگ 3 ساعت می باشد. همچنین داده های حاصل از مطالعه حاضر با ایزوترم جذب لانگمویر (9996/0 = R2) تطابق بیشتری را نسبت به ایزوترم های فروندلیچ و بت نشان داد.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های مطالعه حاضر مشخص گردید که نانو لوله های کربنی چندجداره از توانایی مطلوبی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی و فاضلابهای صنعت نساجی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258985 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!