زیست چینه نگاری نانوفسیل های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال خاوری تاقدیس کوه گورپی

پیام:
چکیده:
در این مطالعه بخش های بالایی سازند گورپی و بخش های ابتدایی سازند پابده در یال شمال خاوری تاقدیس کوه گورپی از دید نانوفسیل های آهکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ستبرای محدوده برداشت شده در برش مورد مطالعه 127متر و ترکیب سنگی آن شامل مارن، شیل های سبز- خاکستری و شیل های ارغوانی است. مطالعه نانوفسیل های آهکی در محدوده مورد مطالعه به شناسایی 50 جنس و 101 گونه انجامید. بر پایه جنس و گونه های شاخص شناسایی شده در محدوده مورد بررسی، زون های نانوفسیلی CC25-CC26 در رسوبات کرتاسه و زون های نانوفسیلی NP1-NP5 و NTp1-NTp9 در رسوبات پالئوسن تشخیص داده شد که زیست زون های نانوفسیلی NP1-NP4 و NTp1-NTp7A برای اولین بار از بخش های بالایی سازند گورپی در این برش گزارش می شوند. با توجه به زون های قابل تشخیص، سن بخش های سازند گورپی در برش مورد مطالعه مایستریشتین پسین- دانین پسین (پایان پالئوسن پیشین) است و سن سازند پابده از ابتدای پالئوسن پسین آغاز می شود. بر پایه داده های نانوفسیلی موجود مرز کرتاسه- پالئوژن پیوسته است و در بخش های بالایی سازند گورپی قرار دارد. در محدوده مرز کاهش فراوانی جنس و گونه های نانوفسیلی کرتاسه، افزایش فراوانی گونه مقاوم Thoracosphaera operculata و پیدایش گونه های جدید پالئوسن ثبت شده است. در رسوبات دانین جنس و گونه های کرتاسه به همراه جنس و گونه های پالئوسن دیده می شود که با توجه به حفظ شدگی خوب و حضور پیوسته جنس و گونه های کرتاسه در رسوبات، به احتمال زیاد جزو جنس و گونه های باقیمانده هستند که از محدوده مرز عبور کرده و در رسوبات دانین دیده شده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
187
لینک کوتاه:
magiran.com/p1261362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!