تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس

پیام:
چکیده:
مقدمه
تصاویر رادیوگرافی با کیفیت پایین، اطلاعات درمانی را مخدوش می کند که منجر به تکرار رادیوگرافی و اکسپوژر غیرضروری بیمار می شود. لذا بررسی اهمیت زمان اسکن تاخیری و شرایط نگهداری سنسورهای PSP در کیفیت تشخیصی تصویر مهم می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی شصت عدد رادیوگرافی دیجیتال با 12 عدد سنسور Digora PSP با سه نوع شرایط نگهداری محیط روشن و پوشش تیره، محیط روشن و پوشش شفاف و محیط تاریک و پوشش تیره و پنج نوع زمان تاخیر در اسکن (فوری، 5، 10، 15 و 20 دقیقه)، تهیه شد. تصاویر با فرمت TIFF به فولدر جدید منتقل و برای سه مشاهده گر به نمایش گذاشته شد. آزمون Kruskal-Wallis برای بررسی آماری با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
یافته ها
در بررسی انجام شده، در مقایسه کلی کیفیت تصویر در شرایط مختلف نگهداری سنسورهای PSP اختلاف معنی داری برای هیچکدام از مشاهده گران وجود نداشت. ضمنا در مقایسه زمان های مختلف اسکن سنسورهای PSP، در شرایط مختلف نگهداری برای هر سه مشاهده گر اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری
اسکن سنسورهای PSP با تاخیر پنج تا بیست دقیقه باعث تاثیر منفی در کیفیت تصویر در تشخیص ناحیه پری آپیکال نمی شود. پوشش تیره یا روشن و محیط نگهداری تاریک یا روشن در کاهش اثر تاخیر در اسکن و جلوگیری در از دست رفتن سیگنال موثر نبود. نکته مهم دیگر تاثیر آموزش در بهبود درک و تفسیر تصاویر دیجیتال می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271019 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.