فراوانی انواع انگلهای روده ای در مراجعین به آزمایشگاه مرکزی وآزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی در شهر یزد در سال 1391-1390

چکیده:
مقدمه
امروزه علیرغم پیشرفتهای حاصل شده در تمام علوم و به خصوص علم پزشکی وبهداشت، همچنان بیماریهای انگلی به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی- اقتصادی اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شمار می آید و این کشورها را با از دست دادن نیروی انسانی زیاد، مصرف هزینه های بالا و اتلاف وقت به منظور ریشه کنی و کنترل انگل ها دچار مشکل ساخته است.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر طی یک سال (1391-1390) در شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری به صورت آسان و با سرشماری ازکلیه مراجعین به آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشد. نمونه های مدفوع با روش مستقیم (سرم فیزیولوژی و لوگل) تهیه شده و به وسیله میکروسکوپ نوری توسط پرسنل آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد بررسی شدند.
یافته ها
نتایج آزمایش به عمل آمده و گزارش شده بر روی 33096 نمونه، ارتباط معنی داری بین فراوانی آلودگی وجنس را نشان داد (001/0 P <) که17481 نفر (52%)از مراجعین، مرد و بقیه زن بودند. 380 نفر(8/60%)از افراد آلوده مرد و 244 نفر(2/39%) از آنها زن بودند. بیشترین میزان آلودگی به ترتیب مربوط به تک یاخته ژیاردیا (4/43%) و بلاستوسیستیس هومینیس (1/40%) بود.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان می دهد که فراوانی انگلهای روده ای در استان یزد به علت آب وهوای گرم و خشک و سطح بهداشت مناسب، پایین بوده و در مورد اکثر انگل ها کاهش و در موارد معدودی، افزایش غیر محسوس نشان می دهد. لازم به ذکر است، همانند دیگر نقاط کشور بیشترین شیوع آلودگی مربوط به تک یاخته ژیاردیا و بلاستوسیستیس هومینیس در سنین پایین می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271172 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!