بررسی کنترل نماتد گره ریشه توتون Meloidogyne incognita توسط سموم راگبی و نماکور

پیام:
چکیده:
نماتودهای گره ریشهMeloidogyne spp. از مهمترین نماتودهای انگل توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. یکی از روش های مدیریتی نماتود گره ریشه، استفاده از سموم نماتودکش غیر تدخینی می باشد. این تحقیق با استفاده از نماتودکش های راگبیG10 (کادوزافوس) و نماکور G10 (فنامیفوس) جهت کنترل این نماتود در مزرعه آلوده واقع در منطقه تقرتپه گرگان از استان گلستان در شمال ایران در سالهای 1387 و 1388 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 20 تیمار و 4 تکرار انجام شد که تیمارها شامل 2 نماتودکش در 3 دز مختلف به میزان 40، 60 و 80 کیلوگرم در هکتار و در 3 زمان مختلف مصرف سم، قبل، همزمان و یک هفته بعد از نشاکاری و همچنین یک شاهد آلوده و یک شاهد غیر آلوده (واپام) انجام شد.نشاکاری با توتون ویرجینیا رقم کوکر 347 صورت گرفت. جهت تعیین جمعیت اولیه، نمونه برداری از خاک انجام شد. بعد از 2 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتود از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره گال، ضریب تولید مثل، درصد کنترل، تعداد نماتود، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، درصد قند و نیکوتین در برگ خشک، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتایج آنالیز واریانس تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان داد بطوریکه از نظر درصد کنترل، واپام و نماتودکش نماکور به میزان 80 کیلوگرم در هکتار و در زمان مصرف قبل از نشاکاری بهترین تیمار بود. بهترین دز مصرف سم، دز 80 کیلوگرم در هکتار و بهترین زمان مصرف سم قبل از نشاکاری برای هر دو نماتودکش بود. در تیمار شاهد آلوده میزان جمعیت نماتود در خاک و ریشه توتون بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273474 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!