ارزیابی روش رهبری مدیران در بیمارستان های منتخب نظامی بر اساس سبک رهبری لیکرت

پیام:
چکیده:
مقدمه
رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می کند. بدون وجود مدیریتی پویا و مسلط به روش های نوین رهبری، کارایی و اثربخشی مطلوب در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی بیمارستان بدست نمی آید. این مطالعه به منظور تعیین سبکهای رهبری مدیران و ارتباط آن با ویژگیهای فردی آنان و پرسنل در سطح بیمارستانهای نظامی انجام گردیده است.
مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی- مقطعی در 6 بیمارستان نظامی کشور که به روش نمونه گیری خوشهای، انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش سبک رهبری لیکرت استفاده و سپس اطلاعات اخذ شده با استفاده از آزمونهای آماری شامل آنالیز واریانس یک طرفه، t تست و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، توسط SPSS18 تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: 60% مدیران با روش استبدادی- خیرخواهانه اعمال رهبری کرده و میانگین امتیاز کسب شده آنان 257/8 بود که در حیطه رهبری استبدادی خیر خواهانه است. 53/7% از کارکنان معتقد بودند مدیرانشان دارای سبک رهبری استبدادی– خیرخواهانه هستند و میانگین امتیاز داده شده توسط کارکنان 239/9 بود. بین مشخصات دموگرافیک مدیران و سبک رهبری ایشان رابطه معنیداری یافت نشد، لیکن بین سن (0/002=P)، جنس (0/001P<) و سطح تحصیلات (0/007=P) کارکنان با درک سبک رهبری مدیرانشان روابط معنیداری کشف گردید.
بحث و نتیجهگیری: از دیدگاه مدیران و کارکنان سبک رایج رهبری در بیمارستانهای نظامی، استبدادی– خیرخواهانه است و مدیران هنوز به سبک های مشورتی و مشارکتی در مدیریت خود اعتقادی ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.