تاثیر بلوک پاراورتبرال با گاید سونوگرافی بر درد بعد از لاپاراتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
معمولا برای کنترل درد بعد از عمل بیمارانی که تحت جراحی های شکمی قرار می گیرند از بلوک اپی دورال استفاده می شود. اما وقتی بلوک اپی دورال ممنوعیت داشته باشد، می توان از روش های بی دردی موضعی مختلفی در ترکیب با بی دردی سیستمیک بهره برد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر بلوک پاراورتبرال در بیمارانی است که تحت جراحی های پایین شکم قرار می گیرند.
مواد و روش ها
چهل بیماری که تحت جراحی های پایین شکم قرار گرفتند به طور تصادفی به دو گروه بیست نفره تقسیم شدند. در گروه اول بیماران تحت هدایت سونوگرافی بلوک تک تزریقه پاراورتبرال در هر طرف، با بوپیواکایین قرارگرفتند ولی برای گروه دوم هیچ بلوکی انجام نشد. سپس برای هر دو گروه پمپ بی دردی وریدی (PCIA) با ترکیب فنتانیل و پاراستامول تعبیه شد. نمره دیداری درد بیماران در ساعات اول، ششم و بیست و چهارم بعد از عمل، تعداد کل درخواست داروی مسکن در طی بیست وچهار ساعت بعد از عمل، مقدار کلی مسکن دریافتی و عوارض احتمالی ارزیابی شد.
یافته ها
نمره درد یکساعت بعد از بلوک در گروه اول به طرز معنی داری پایین تر بود(05/0> P) اما نمره درد بلافاصله بعد از انجام بلوک (زمان صفر) و در ساعات 6 و 24 تفاوت معنی داری نداشت (05/0< P)، میزان مقدار یکجا و متعاقب آن میزان مقدار مصرفی داروهای مسکن در 24 ساعت به طور معنی داری در گروه پاراورتبرال کمتر بود (05/0> P) زمان اولین درخواست مسکن در گروه پاراورتبرال به طور معناداری طولانی ترشده بود(05/0> P).
نتیجه گیری
بلوک پاراورتبرال به عنوان یک بلوک موثر و کمک کننده در بی دردی بعد از عمل بیمارانی می باشد که تحت جراحی های ناحیه تحتانی شکم قرار گرفته اند، و ما برطبق نتایجی که به دست آوردیم بکار بردن این تکنیک را در دوره بعد از عمل جهت بی دردی توصیه می کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.