ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن لاسو

پیام:
چکیده:
عملکرد بیمارستان در بهره گیری از منابع را می توان با شاخص های مشخصی سنجید. (Pabon Lasso) یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت کنونی و یک راهبرد جهت استفاده موثرتر از خدمات بهداشتی درمانی فراهم می کند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت مقطعی و گذشته نگر به منظور ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن لاسو در 8 بیمارستان در سال 91 انجام گرفت. داده ها با استفاده از فرم فعالیت ماهانه بیمارستان و مراجعه به معاونت درمان دانشگاه جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار آماریexcel تحلیل و در نهایت با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار، نمودار کارایی پابن لاسو ترسیم گردید. از مجموع 8 مرکز مورد مطالعه، 4 مرکز (50 درصد) در ناحیه چهارم، 1 مرکز (12/50درصد) در ناحیه سوم، 3 مرکز (37/50) در ناحیه دوم قرار گرفتند اما در ناحیه اول هیچ بیمارستانی قرار نگرفت. پیشنهاد می شود به منظور افزایش بهره برداری از منابع بیمارستانی و جلوگیری از اتلاف منابع، شاخص های مهم عملکردی بیمارستان به طور مستمر استخراج و به منظور بهبود کارایی و عملکرد با سایر بیمارستان ها مقایسه گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
393
لینک کوتاه:
magiran.com/p1300989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!