بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب بر تنش برشی بحرانی ته نشینی رسوبات چسبنده

پیام:
چکیده:
با توجه به خاصیت چسبندگی رسوبات ریزدانه، عوامل فیزیک شیمیایی سیال موجب تغییر در رفتار این رسوبات می شود. در این پژوهش خصوصیات ته نشینی رسوبات در سه سطح پساب و برای تنش برشی و غلظت های اولیه متفاوت، در فلوم دوار آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. پروفیل سرعت و توزیع تنش برشی در فلوم دوار با استفاده از دستگاه ADV اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد غلظت رسوبات معلق با گذشت زمان کاهش یافته و این کاهش تا رسیدن به یک مقدار یکنواخت ادامه دارد. نسبت غلظت تعادلی به غلظت اولیه () در یک تنش برشی معین، برای غلظت ها و سطوح مختلف پساب، تقریبا یکسان است و مشخص شد غلظت تعادلی وابسته به غلظت اولیه رسوبات می باشد. پساب موجب افزایش تنش برشی آستانه و ته نشینی کامل می شود. مقادیر تنش برشی ته نشینی کامل برای سطوح صفر، 30 و 60 درصد پساب به ترتیب 053/0، 075/0 و 070/0 نیوتن بر متر مربع به دست آمد. هم چنین برای سطوح مشخص شده پساب، مقادیر نسبت تنش برشی بستر به تنش برشی بحرانی ته نشینی() برابر 10، 15 و 17 به دست آمد که در این مقادیر تمام رسوبات به صورت معلق باقی می مانند.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1310897 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.