رضایتمندی دانشجویان رشته ی پزشکی از اجرای یک روش آموزشی بیمار_محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
از آن جایی که آموزش بالینی در تربیت پزشکان نقش کلیدی دارد. توجه به عوامل موثر در این حیطه بر کیفیت آموزش بالینی حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از اجرای یک روش آموزشی بیمار- محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 91-90 اجرا شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی_ مقطعی است. نمونه ی آماری این پژوهش دانشجویان ورودی به بخش کودکان بودند که در سه دوره ی متوالی جهت آموزش به این بخش معرفی شده بودند (147 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که بعد از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد 135 نفر (8/91%) از دانشجویان از اجرای روش جدید آموزشی در بخش کودکان ابراز رضایت کرده و مطالب ارائه شده را به خوبی یاد گرفته اند. در حالی که فقط 12 نفر (2/8%) از دانشجویان از اجرای روش آموزش کنونی در بخش کودکان رضایت داشتند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می توان با ابداع روش های آموزش بالینی جدیدتر و کاربردی نمودن آن به افزایش رضایتمندی دانشجویان و در نهایت به افزایش یادگیری و ارتقای سطح دانش تئوری و عملی آنان کمک کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
176 تا 180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!