بررسی موشکافانه تفکر انتقادی و نوشتار استدلالی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:
باتوجه به اهمیت نقش تفکر انتقادی در موفقیت تحصیلی فراگیران و ارتباط آن با عوامل منجر به یادگیری نظیر توانایی استدلال، تحقیق حاضر عمدتا بدنبال بررسی ارتباط میان توانایی تفکر انتقادی فراگیران زبان انگلیسی و نمره نوشتار استدلالی آنها می باشد. همچنین این تحقیق به بررسی قابلیت پیش بینی نمرات نوشتار استدلالی دانشجویان براساس نمرات آنها در مقیاس تفکر انتقادی می پردازد. به علاوه، تاثیر جنسیت بر نمرات نوشتار استدلالی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بررسی شده است. در انجام این تحقیق، از پرسشنامه تفکر انتقادی (Watson-Glasor،2002) و نیز تکلیف انشای استدلالی استفاده شد و در تحقیق حاضر 178 فراگیر زبان انگلیسی از سه دانشگاه مشهد، ایران شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آماری SEM استفاده شد. نتایج حاکی از ارتباط مثبت میان توانایی تفکر انتقادی و نوشتار استدلالی بوده که نشانگر ارتباط معنادار و مثبت این دو متغیر بود. از میان اجزای تشکیل دهنده مقیاس تفکر انتقادی که می توانند در پیش بینی نمره نوشتار استدلالی فراگیران زبان انگلیسی موثر باشند، استنتاج، پنداشت و استدلال قویتر بودند و جنسیت تاثیر معناداری بر نمرات نوشتار استدلالی فراگیران زبان انگلیسی نداشت. نتایج و نکات حاصل از این تحقیق در بافت آموزش زبان انگلیسی مورد بحث قرار گرفته است.
زبان:
انگلیسی
در صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1325999 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.