جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت

پیام:
چکیده:
مقدمه
نانو ذرات اکسید روی به طور وسیع در صنعت، لوازم آرایشی، بهداشتی و پزشکی استفاده می شوند. بررسی های زیادی بر روی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات متمرکز انجام شده است، اما اطلاعات اندکی در مورد مقاومت باکتری ها در برابر آن ها در دسترس است.
مواد و روش ها
جدایه های سودوموناس مقاوم به نانو اکسید روی از نمونه های خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف از جمله معدن مس سرچشمه کرمان جداسازی شد. جدایه انتخاب شده به وسیله تحلیل توالی ژن 16S rRNA شناسایی شد. اثر نانو ذرات اکسید روی بر روی سرعت رشد باکتری بررسی شد. یون های محلول روی آزاد شده از نانو ذرات اکسید روی به وسیله اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. بخشی از توالی ژن مقاوم به روی (czcC) تکثیر شده و به وسیله تحلیل فیلوژنتیکی توالی پروتئین آن شناسایی شد.
نتایج
تحلیل فیلوژنتیکی بر اساس توالی ژن 16S rRNA نشان داد که جدایه انتخاب شده Pseudomonas sp. ZnO-2 است. الگوی رشد جدایه انتخاب شده در حضور تمام غلظت های نانو اکسید روی مورد بررسی، مشابه نمونه کنترل (کشت فاقد نانو ذرات) بود که نشان می دهد نانو ذرات اکسید روی رشد جدایه جداسازی شده را تحت تاثیر قرار نداده است. PCR ژن czcC و الکتروفورز نشان داد که Pseudomonas sp. ZnO-2 دارای این ژن است.
بحث و نتیجه گیری
در طی فرآیند تکامل، میکروارگانیسم ها مکانیسم های مقاومت به فلزات خود را برای سازگاری با محیط های مختلف بهبود می بخشند. وجود ژن czcC به وسیله PCR تایید شد که شباهت زیادی با ژن های مقاوم به روی در باکتری های دیگر نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1333246 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!