بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (مطالعه ی موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)

پیام:
چکیده:
امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. مدیریت دانش می تواند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد. حاضر به منظور بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه ی این پژوهش، 291 نفر از کارکنان که به صورت تصادفی طبقه بندی شده (سهمیه ای) انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه ها از طریق دو پرسشنامه بسته عملکرد سازمانی و پرسشنامه ی محقق ساخته مدیریت دانش که دارای چهار بعد: ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش به دست آمده است. ضرایب پایایی این آزمون ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار ضریب پایایی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 0/84 و 0/86 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده های گردآوری شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. حاصل پژوهش آن بود که با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنادار، بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین بین چهار بعد مدیریت دانش (ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش) و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1341871 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!