تعیین تاثیر نیاسین در کاهش فسفر سرم، PTH و پروفایل چربی در بیماران همودیالیزی شاهرود

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کنترل میزان فسفر، هورمون پاراتیروئید و چربی های خون در بیماران دیالیزی بسیار مهم و ضروری است که به طرق مختلف انجام می شود. هدف این مطالعه تعیین اثر نیاسین بر سطح فسفر، هورمون پاراتیروئید و پروفایل چربی بیماران همودیالیزی بود.
روش بررسی
این کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار دیالیزی که به دو گروه 60 نفره مورد (مصرف نیاسین) و شاهد (مصرف پلاسبو) تقسیم شدند، انجام شد. دوز نیاسین به صورت ماهانه و طی سه مرحله از 200 به 600 میلی گرم در روز افزایش یافت. آزمایشات مربوط به سطح فسفر، PTH و پروفایل چربی در هر دو گروه انجام و نتایج دو گروه با هم مقایسه شدند.
یافته ها
درگروه مورد 40 نفر (66/7 درصد) و در گروه شاهد 37 نفر (61/7 درصد) مذکر بودند. استفاده از نیاسین به طور معنی-داری باعث کاهش فسفر (001/0p<)، کاهش هورمون پاراتیروئید (p<0.001) و افزایش (HDL (p<0.001 شد، ولی تغییر معنی-داری در مقادیر تری گلیسیرید و LDL نداشت.
نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد که نیکوتینیک اسید باعث کاهش فسفر و هورمون پاراتیروئید و افزایش HDL در بیماران همودیالیزی می شود، ولی لازم است برای تعیین دوز موثر دارو مطالعات کامل تری انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p1344149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.