مقایسه عادت های مطالعه دانشجویان کتابداری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مدیریت زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت برداری، انگیزش یادگیری، حافظه، آمادگی برای برگزاری امتحانات و سلامتی به عنوان عادت های مطالعه می تواند باعث بهبود مطالعه و انجام مطالعه اثر بخش گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عادت های مطالعه دانشجویان کتابداری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش ها
این پژوهش توصیفی مقایسه ای بر روی کلیه دانشجویان کتابداری که در سال تحصیلی 91-1390 در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه در دسترس در این مقطع زمانی(180نفر) بود و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون، t مستقل، مجذورکای) تحلیل گردید.
نتایج
میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان 10/5±60/5 از مجموع 100 نمره بود. میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان 10±59/8 و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 11/2±61/3بود. میانگین نمره عادت های مطالعه دانشجویان دردو دانشگاه با هم تفاوت معنادار نداشت (0/4=p). همچنین بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/7=p). بین نمره عادت های مطالعه دانشجویان با معدل رابطه معنادار وجود نداشت(p = 0.1، r = 0.02).
نتیجه گیری
وضعیت عادت های مطالعه دانشجویان کتابداری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد بالاتر از متوسط قرار داشت لیکن لازم است برنامه ریزی های لازم جهت بهبود عادت های مطالعه دانشجویان انجام گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
751 -757
لینک کوتاه:
magiran.com/p1347754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.