ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

پیام:
چکیده:
مقادیر میکرو و ماکرومینرال های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن ها در 70 راس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد. مقدار 5 میلی لیتر خون وداجی، 10 میلی لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند. میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال ها در خون، غذا و شیر طبیعی بودند. مقادیر میکرو و ماکرومینرال ها در نمونه های سرم، شیر و غذا در بین گله های گاو به جز منگنز شیر، آهن سرم و مس شیر متفاوت بودند. بین میکرو و ماکرومینرال های سرم، شیر و غذا ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که مولیبدن، منگنز، آهن و فسفر سرم، منگنز، کلسیم، سدیم شیر و کلسیم و فسفر غذا بیش ترین همبستگی را نشان دادند. ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال های خون بیش تر از شیر و غذا بود. روابط بین میکرومینرال ها در خون بیش تر و شیر و غذا کم تر از ماکرومینرال ها بودند. این همبستگی ها شامل منیزیم غذا/آهن سرم، منیزیم غذا/فسفر سرم، منگنز غذا/مس شیر، آهن غذا/کلسیم شیر، مس غذا/مس شیر و پتاسیم غذا/منگنز شیر بودند. منیزیم غذا و مس شیر بیش ترین ارتباط را با میکرو و ماکرومینرال ها نشان دادند. مناسب ترین رگراسیون بین منگنز و مولیبدن سرم با آهن، مس، کلسیم و فسفر سرم مشاهده شد. نتیجه این که، کمبود منگنز در سرم گاوها ثانویه است. منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون در مقایسه با ماکرومینرال های شیر و غذا با دارا بودن بیش ترین ارتباط از نمادهای مطمئن در تعیین چهره ی معدنی گاوها هستند. منگنز و مولیبدن سرم با تشکیل معادله ی رگراسیون با ماکرومینرال های خون قابل ردیابی و پیش بینی می باشند. در راستای افزایش تولید و پیش گیری از بروز کمبودهای معدنی در گاوهای مورد مطالعه، غنی سازی کنسانتره از منگنز و آهن ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1351530 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.