وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تعامل و برخورد زبان ها باهمدیگر پدیده ای است که قدمت آن به آغاز و پیدایش نخستین تمدن های انسانی می رسد. این تعامل و برخورد زبانی به خوبی از روابط و رفتار انسانی هر دوطرف خبر می دهد و نقش مرزها و فاصله های جغرافیایی را در ارتباط و تمدن انسانی کنار می زند و از بین می برد. یکی از بارزترین مصادیق این تعامل زبانی، وجود واژه های دخیل یک زبان بیگانه در زبان مادر است. با بررسی و استخراج این واژه ها به خوبی می توان به ارتباط و پیوند ناگسستنی انسان های آن دوره پی برد.
این تعامل در دیوان ابن هانی به شکل واژه های فارسی نمود دارد و شکل و نوع کاربرد این واژه ها مبین این امر است که شاعر عمدتا این واژه های فارسی را به مانند مضامین شعری اش از شعرای عصر عباسی و عصر جاهلی اخذ کرده است و نشان گر نوعی تقلید در به کارگیری این واژگان است. از طرف دیگر، درصد بیشتر این واژه های دخیل به واژه های مربوط به طبیعت مانند گل ها و واژه های مربوط به بعد نظامی است. عمده واژه های فارسی دیوان ابن هانی عبارتند از: سربال، سنابک، الجمان، مسک، میادین، جهنم، عسکر، قباذ، بهرام گور، کسری، آل ساسان، گل نرجس و یاسمین، جلنار، البنفسج، سرادق، الإبریز، النسیج الخسروانی، سوذنیق، تاج، صولجان، آنک.
در این پژوهش، سعی نگارنده درآن بوده که به بررسی واژه های فارسی دخیل در دیوان ابن هانی الاندلسی بپردازد. از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به ریشه یابی این واژه ها پرداخته و بارمعنایی ای که در شعر ابن هانی القا می کنند، تبیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1369487 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!