طراحی محتوای اطلاعاتی برای ثبت دلایل لغو اعمال جراحی در سیستم اطلاعات بیمارستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
لغو یک عمل جراحی نه تنها هزینه زیادی بر سیستم ارائه دهنده مراقبت تحمیل می کند بلکه انرژی و وقت زیادی از پرسنل و بیمار را نیز به هدر می دهد. این مطالعه با هدف تعیین دلایل لغو اعمال جراحی و طراحی محتوای اطلاعاتی برای مستندسازی آنها در سیستم اطلاعات بیمارستان انجام شده است.
روش
پژوهش توصیفی حاضر که یک مطالعه کاربردی می باشد در دو بخش اجرا شد. در بخش اول، کلیه پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شفا که در یک بازه زمانی 6 ماهه، کد لغو عمل جراحی بر اساس ICD-10 به آنها اختصاص داده شده بود، بررسی شد. داده ها با استفاده از چک لیست پژوهشگر-ساخته گردآوری و با نرم افزار SPSS.v18 تجزیه و تحلیل شد. بخش دوم، مطالعه مروری مقالاتی است که دلایل لغو عمل را فهرست کرده بودند. به منظور بازیابی مطالعات، پایگاه های Google Scholar و PubMed جستجو شد. سپس نتایج حاصل از دو بخش، تطبیق داده شد و لیستی جامع از کلیه دلایل لغو عمل جراحی ارائه گردید.
نتایج
از مجموع 7529 عمل جراحی انجام شده، در 1229 مورد (16/4 درصد)، عمل جراحی لغو شده بود. بیشترین دلیل لغو عمل جراحی، نامناسب بودن وضعیت بالینی بیمار قبل از عمل جراحی بود. دلایل استخراج شده از مطالعات در هشت گروه طبقه بندی و در مجموع، فهرستی شامل 54 دلیل برای لغو عمل جراحی تدوین شد.
نتیجه گیری
مستند سازی دقیق دلایل لغو اعمال جراحی در هر مرکز درمانی به منظور شناسایی و در نهایت برنامه ریزی برای پیشگیری از آن ضروری می باشد. طراحی یک سیستم اطلاعاتی با محتوای متناسب می تواند این امر را محقق سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!