تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد و فرآیندهای کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پیام:
چکیده:
مقدمه
پیاده سازی اتوماسیون اداری به عنوان یکی از فرآیندهای تحول و توسعه سازمان تلقی شده و باعث ایجاد تغییر در نحوه انجام امور می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد و فرآیندهای کاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1391 انجام شد.
روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی بر روی 239 کاربر اتوماسیون اداری در حوزه ریاست و معاونت های دانشگاه، مراکز اورژانس و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه ای که که روایی و پایایی آن قبلا به روش علمی تایید گردیده بود، گردآوری گردید. این پرسشنامه حاوی 30 سوال بود که بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS.v16 و با استفاده از آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
میانگین (انحراف معیار ±) ساعات کار با شبکه اتوماسیون 3/05 (2/70±) ساعت در روز بود. تنها 28 درصد از افراد از اتوماسیون اداری رضایت داشته و بقیه رضایت نسبی (61/9 درصد) داشته یا ناراضی (10/1 درصد) بودند. میانگین (انحراف معیار ±) نمره نگرش افراد نسبت به اتوماسیون اداری 64/83 (6/96±) بود، 88/3 درصد از افراد نگرش مثبت و 11/7 درصد نگرش منفی داشتند. با انجام آزمون مجذور کای بین نگرش و رضایتمندی افراد رابطه معنی داری مشاهده گردید به طوری که افرادی که نگرش مثبت تری داشتند راضی تر بودند (P=0.001).
نتیجه گیری
نتایج بیانگر تاثیر مثبت اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان بود. با توجه به وجود برخی مشکلات در پیاده سازی و استفاده از این تکنولوژی، رفع مشکلات اجرایی آن می تواند سبب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386731 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!