تاثیر تابش لیزر Nd:YAG بر سیل آپیکالی در دندان های درمان ریشه شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
سیل آپیکالی نقش مهمی در موفقیت درمان کانال ریشه دارد و لایه اسمیر باعث کاهش سیل آپیکالی می شود. هدف این مطالعه بررسی آزمایشگاهی تاثیر تابش لیزر (Neodymium- doped yttrium aluminum garnet) Nd:YAG بر سیل آپیکالی، در دندان های درمان ریشه شده، با استفاده از روش filtration fluid بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 44 دندان سانترال ماگزیلای انسانی انتخاب شد. بعد از آماده سازی، نمونه ها به صورت تصادفی به چهار گروه: گروه A: شاهد (n=20)، گروه B: لیزر ((n=20، گروه C: کنترل مثبت (n=2) و گروه D: کنترل منفی (n=2) تقسیم شدند.
تمامی گروه ها به روش Crown down آماده سازی شدند. گروه B قبل از پرکردن تحت تابش لیزر Nd:YAG قرار گرفت. گروه های A،B و Dبوسیله گوتا پرکا و سیلر و گروه C با گوتا پرکا و بدون سیلر پر شدند. انتهای کرونالی نمونه ها توسط آمالگام سیل و پس از آن به مدت یک هفته در انکوباتور نگه داری شدند. سپس سطح خارجی نمونه های گروه های A، B و Cرا به جز دو میلی متر آپیکالی آن ها و نمونه های گروه D را تماما توسط دو لایه لاک و یک لایه موم چسب مذاب پوشاندیم. در ادامه میزان ریز نشت آپیکالی با روش fluid filtration سنجیده شد. داده ها به وسیله آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t مستقل آنالیز شدند (05/0=α).
یافته ها
میانگین ریز نشت آپیکالی در گروه لیزر و شاهد به ترتیب 88/2±35/4 و 13/3±34/5 μL/min/cm H2O به دست آمد، که از لحاظ آماری معنی دار نبود (305/0P-value=).
نتیجه گیری
با توجه به محدودیت های پژوهش حاضر نتایج مطالعه فعلی نشان داد که کاربرد لیزر Nd:YAG در درمان کانال ریشه بر روی میزان ریز نشت آپیکالی تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
230 تا 238
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409949 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!