تشخیص خودکار شاخه موضوعی اصطلاحات سرعنوان های موضوعی پزشکی با مقایسه نسبت فراوانی آن ها در مدارک مرتبط و غیرمرتبط

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحت تاثیر پویایی اصطلاحات تخصصی، امروزه طبقه بندی موضوعات پیچیده تر شده است زیرا هر مدرک می تواند در چند طبقه موضوعی جای بگیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآمدی روش تشخیص خودکار شاخه اصلی اصطلاحاتMeSH از طریق محاسبه نسبت فراوانی آن ها در دسته مدارک مرتبط وغیر مرتبط انجام شد.
روش بررسی
روش پژوهش توصیفی، با استفاده از تحلیل اسنادی و نوع آن کاربردی است. در تیر ماه 1391 شمسی از MeSH و پایگاه PubMed به عنوان منابع گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. اعتبار این منابع، روا بودن بهره گیری از آن ها را تائید می کند. تعداد 18164 اصطلاح MeSH و 163226 مدرک از PubMedبرگزیده شد. در گزینش آن ها، هیچ محدودیت زمانی اعمال نشد. این تعداد، از حجم نمونه به روش کوکران بالاتر بود. با جستجو در PubMed، یازده دسته مدرک حاصل شد. نسبت حضور هر اصطلاح در این دسته ها محاسبه و نتیجه با شاخه واقعی آن در درخت MeSH مقایسه شد. شاخه اصلی یک درصد از این اصطلاحات توسط متخصصان پزشکی نیز پیش بینی گردید. برای بررسی داده ها، از روش توزیع فراوانی و آزمون هایT و Chi-Squar بهره گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS صورت گرفت.
یافته ها
مدارکPubMed به طور متوسط به سه شاخه مربوط بودند و غالب اصطلاحات در تمامی دسته ها حضور داشتند. مشخص شد که روش پیشنهادی، احتمال تشخیص منطبق با ساختار درخت موضوعیMeSH را افزایش می دهد و کارآمدی آن بسته به شاخه موضوعی، بین 3 تا 67 درصد متفاوت است. پیش بینی متخصصان پزشکی درباره شاخه موضوعی هر اصطلاح، به طور معناداری با ساختار MeSHمنطبق بود.
نتیجه گیری
سطح انطباق تشخیص طبقه موضوعات به روش های عینی و ذهنی در حوزه های گوناگون فرق می کند. از آن جا که طبقه بندی های ذهنی کاری کاملا ادراکی و مربوط به تجربه های بیرونی بشری است، مدل های ماشینی نمی توانند دقیقا آن فرآیند را مشابه سازی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412338 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!