بررسی اثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و برخی شاخص های مربوط به فشار خون ریوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های پرانرژی و پرورش یافته در ارتفاع بالا

پیام:
چکیده:
تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر (راس 308) به طور تصادفی به پنج جیره آزمایشی دارای سطوح صفر (شاهد)، 25 /0درصد پودر سیر، 25 /0 درصد سیر تازه، 5 /0درصد پودر سیر و 5 /0درصد سیر تازه اختصاص یافتند. مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل خوراک به صورت دوره ای اندازه گیری شد. برای بررسی غلظت نیتریک اکساید (NO) و مالون دی آلدهید (MDA) در سرم، در روز 42 خون گیری از پرندگان انجام شد. برای اندازه گیری وزن اندام های داخلی، بازدهی لاشه، چربی حفره بطنی و نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در روز 42، از هر تکرار 2 جوجه کشتار شد. افزودن سیر تازه و پودر سیر به جیره در سطوح مورد استفاده در این آزمایش، اثری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل، وزن قسمت های مختلف لاشه و بازدهی لاشه نداشت (05 /0P). غلظت MDA سرم در گروه هایی که جیره پایه دارای سطوح 25 /0 درصد و 5 /0 درصد سیر تازه دریافت کردنده بودند، در مقایسه با گروه شاهد، افزایش یافت (05 /0>P). غظت NO در گروهی که جیره پایه دارای 25 /0 درصد پودر سیر مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کرد (05 /0>P). براساس این نتایج، استفاده از پودر سیر در سطوح پایین (25 /0 درصد) به دلیل اثر بر افزایش غلظت NO، توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421992 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!