فهرست مطالب

پژوهش در تغذیه دام - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا زرقی، سعید سبحانی راد، مجتبی حسین پور مشهدی صفحات 1-6
  این آزمایش برای بررسی تاثیر سطح های متفاوت مخلوط آنزیم های برونزاد بر فراسنجه های تولید گاز در بخش های مختلف جیره (کنسانتره، ذرت سیلو شده و ترکیب کنسانتره و ذرت سیلو شده) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. برای هر سه بخش جیره، تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (بدون مخلوط آنزیمی، شاهد)؛ 2) جیره پایه + 5 /0 گرم در کیلوگرم ماده خشک مخلوط آنزیمی و 3) جیره پایه + 75 /0گرم مخلوط آنزیمی درکیلوگرم ماده خشک بودند. روش ثبت فشار با فشارسنج برای اندازه گیری گاز تولید شده استفاده شد. فشار گاز تولیدی ناشی از تخمیر در ساعت های 2، 4، 6، 8، 16، 24، 36، 48، 72، 96 و120 بعد از عمل انکوباسیون ثبت شد. نتایج نشان داد که عدم استفاده از مخلوط آنزیمی سبب افزایش معنی دار میزان گاز تولیدی در هر سه بخش جیره شد (05 /0>P). استفاده از سطح 75 /0 گرم مخلوط آنزیمی در کیلوگرم ماده خشک سبب کاهش معنی دار در میزان تولید گاز مواد خوراکی ذرت سیلو شده و ترکیب کنسانتره و ذرت سیلو شده شد (05 /0>P). نرخ تولید گاز نیز به طور معنی داری تحت تاثیر سطح های متفاوت مخلوط آنزیمی در بخش های مختلف جیره قرار گرفت (05 /0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که سطح های مورد استفاده مکمل آنزیمی سبب تولید بیشتر گاز در بخش های مختلف جیره نمی شود.
  کلیدواژگان: ذرت سیلو شده، تولید گاز، فراسنجه های تخمیری، کنسانتره، _ آنزیم برونزاد
 • رضا فیضی، عین الله عبدی قزلجه صفحات 7-14
  این پژوهش برای تعیین قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی ذرت سیلو شده با کود گاوی یا اوره، روی 25 راس گوسفند بلوچی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. جیره های مورد استفاده عبارت بودند از، ذرت سیلو شده با کود گاوی در دو سطح 20 و 40 درصد، ذرت سیلو شده با اوره در دو سطح 7 /0 و 4 /1 درصد و ذرت سیلو شده بدون هرگونه افزودنی (شاهد). طول مدت آزمایش 28 روز و شامل سه مرحله سازگاری، اندازه گیری مصرف اختیاری و جمع آوری مدفوع بود. دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، خاکستر و pH ذرت سیلو شده حاوی 40 درصد کودگاوی بیشترین مقدار را داشت (05 /0P<). مصرف اختیاری ماده خشک در تیمار حاوی 7 /0درصد اوره بیشترین و تیمار حاوی 40 درصد کود گاوی کمترین بود (05 /0P<). در بین تیمارهای مختلف قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز و قابلیت هضم کل مواد مغذی در تیمار حاوی 4 /1 درصد اوره بیشترین و در تیمارهای حاوی کود گاوی کمترین بود. به طور کلی، افزودن اوره به ذرت سیلو شده، قابلیت هضم ماده خشک و مصرف اختیاری خوراک را افزایش داده و افزودن کود گاوی اگرچه مقدار پروتئین خام ذرت سیلو شده را افزایش داد ولی سبب کاهش مصرف اختیاری خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی شد.
  کلیدواژگان: ذرت سیلو شده، اوره، قابلیت هضم، کود گاوی
 • جواد محمدی، بهروز دستار، سید رضاهاشمی، امین عشایری زاده صفحات 15-27
  هدف از این پژوهش بررسی اثر پروبیوتیک به عنوان یک افزودنی خوراکی و استفاده از سطوح متفاوت مواد مغذی بر عملکرد، پاسخ ایمنی نسبت به SRBC و برخی از فاکتورهای خونی بود. در این پژوهش 400 قطعه جوجه یک روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 با چهار تیمار آزمایشی استفاده شد. تیمارها شامل گروه اول به عنوان شاهد با جیره حاوی تراکم بالای مواد مغذی، گروه دوم به عنوان شاهد با جیره حاوی تراکم پایین مواد مغذی، گروه سوم دریافت کننده جیره حاوی تراکم بالای مواد مغذی + 15 /0 % پروبیوتیک و گروه چهارم دریافت کننده جیره حاوی تراکم پایین مواد مغذی + 15 /0 % پروبیوتیک بودند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد تراکم مواد مغذی و پروبیوتیک دارای هیچگونه اثر معنی دار بر عملکرد طیور نبودند (05 /0P). همچنین تراکم بالای مواد مغذی به همراه پروبیوتیک سبب بهبود معنی دار وزن سینه و ران جوجه های گوشتی شد (05 /0>P). تراکم بالای مواد مغذی سبب افزایش میزان کلسترول و تری گلیسرید موجود در سرم خون جوجه های گوشتی شد (05 /0>P). بررسی نتایج حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که تراکم مواد مغذی تاثیری بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی نداشت.
  کلیدواژگان: تراکم مواد مغذی، سیستم ایمنی، پروبیوتیک، جوجه های گوشتی، فراسنجه خون، _ عملکرد
 • سپیده سیاه تیری، محمدرضا اکبری، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور صفحات 29-37
  تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر (راس 308) به طور تصادفی به پنج جیره آزمایشی دارای سطوح صفر (شاهد)، 25 /0درصد پودر سیر، 25 /0 درصد سیر تازه، 5 /0درصد پودر سیر و 5 /0درصد سیر تازه اختصاص یافتند. مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل خوراک به صورت دوره ای اندازه گیری شد. برای بررسی غلظت نیتریک اکساید (NO) و مالون دی آلدهید (MDA) در سرم، در روز 42 خون گیری از پرندگان انجام شد. برای اندازه گیری وزن اندام های داخلی، بازدهی لاشه، چربی حفره بطنی و نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در روز 42، از هر تکرار 2 جوجه کشتار شد. افزودن سیر تازه و پودر سیر به جیره در سطوح مورد استفاده در این آزمایش، اثری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل، وزن قسمت های مختلف لاشه و بازدهی لاشه نداشت (05 /0P). غلظت MDA سرم در گروه هایی که جیره پایه دارای سطوح 25 /0 درصد و 5 /0 درصد سیر تازه دریافت کردنده بودند، در مقایسه با گروه شاهد، افزایش یافت (05 /0>P). غظت NO در گروهی که جیره پایه دارای 25 /0 درصد پودر سیر مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کرد (05 /0>P). براساس این نتایج، استفاده از پودر سیر در سطوح پایین (25 /0 درصد) به دلیل اثر بر افزایش غلظت NO، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پودر سیر، عملکرد، _ فشار خون ریوی، جوجه های گوشتی، سیره تازه
 • میلاد منافی، هومن عسگری، مهدی هدایتی صفحات 39-49
  این آزمایش برای بررسی اثر عصاره اتانولی پونه در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، وزن اندام های داخلی و شمارش باکتری های روده در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار، از سن 1 تا 42 روزگی آزمایش شدند. تیمار اول جیره پایه، به عنوان شاهد، تیمار دوم جیره پایه به همراه 045 /0 درصد آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین و تیمار های سوم و چهارم به ترتیب 1 /0 و 05 /0 درصد عصاره اتانولی پونه را همراه با جیره پایه دریافت کردند. در این بررسی مشخص شد که عصاره اتانولی پونه در هر دو غلظت مورد استفاده سبب کاهش باکتری های مضر روده ای شده هر چند که اثرات معنی دار (P≤0.05) بر وزن اندام های داخلی فقط در سنگدان مشاهده شد. عصاره اتانولی پونه سبب افزایش غلظت سرمی کلسترول و کاهش فعالیت آنزیم آلانین امینو ترانسفراز (ALT) در مقایسه با گروه شاهد شد.
  کلیدواژگان: وزن اندام های داخلی، _ فراسنجه های بیوشیمیایی خون، جوجه گوشتی، عصاره اتانولی پونه، شمارش باکتری های روده
 • مهدی هدایتی، میلاد منافی صفحات 51-60
  این پژوهش به مقایسه ترکیب محرک ایمنی گیاهی با پروبیوتیک تجاری حاوی لاکتوباسیل ها بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، تیتر ایمنی و شمارش باکتری های روده ای در جوجه های گوشتی پرداخته است. این آزمایش با 225 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 5 تکرار و با 15 قطعه در هر واحد آزمایشی انجام شد. مدت دوره پرورش 42 روز بود و گروه های آزمایشی شامل: 1-گروه شاهد (جیره پایه)، 2-جیره پایه به علاوه پروبیوتیک تجاری حاوی لاکتوباسیل ها در غلظت 025 /0 درصد جیره و 3- جیره پایه به علاوه محرک ایمنی گیاهی در غلظت 1 /0 درصد جیره بودند. نتایج حاصله نشان داد که بهره گیری از محرک ایمنی گیاهی در کاهش مصرف خوراک اثر معنی دار نداشته و در کاهش کلسترول و آنزیم های کبدی نسبت به گروه پروبیوتیک تفاوت معنی داری داشته است (05 /0P<) و در پاسخ ایمنی هومورال نسبت به سایر تیمارها بهتر عمل کرده است (05 /0P<). در شمارش تعداد باکتری های سالمونلا و کلی فرمی گروه پروبیوتیک دارای کمترین میزان بوده، در حالیکه تعداد سالمونلا در گروه محرک ایمنی گیاهی از دو گروه دیگر بالاتر و تعداد اشرشیاکولی در این گروه کمترین بوده است (05 /0P<).
  کلیدواژگان: فراسنجه های بیوشیمیایی خون، تیتر ایمنی، محرک ایمنی گیاهی، _ پروبیوتیک، شمارش باکتری های روده، جوجه های گوشتی
|
 • Reza Zarghi, Saeid Sobhanirad, Mojtaba Hosseinpour Mashhadi Pages 1-6
  This experiment was conducted to investigate the effect of supplementation of the diet (concentrate, corn silage, and corn silage and concentrate mixture) with different levels of an exogenous enzyme complex on gas production parameters. For each of the three sections, dietary treatments were: 1) basal diet (no mixing enzyme, control), 2) basal diet + 0.50 g of the enzyme mixture / kg DM, and 3) basal diet + 0.75 g of enzyme mixture / kg DM. Pressures recorded by the manometer method used to predict gas produced from the cultures fermented for 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, 48, 72, 96 and 120 hours after incubation. Unsupplemented diets showed a significant increase in the amount of gas produced in the three portions of the diet (P<0.05). Using the enzyme mixture at the level of 0.75 g/kg DM, caused a significant decrease in the amounts of gas produced in the mixture of concentrate and corn silage, and corn silage (P<0.05). Gas production rate was also significantly affected by different levels of the enzyme mixture (P<0.05). It seems that enzyme levels used in this experiment, did not improve the potential of gas production and nutritive value of different portions of ration. Further study is needed to achieve the effect of enzyme supplementation on gas production parameters.
  Keywords: Exogenous enzyme, Gas production., Corn silage, Concentrate, Fermentative parameters
 • Reza Feyzi, Einollah Abdi Ghezeljeh Pages 7-14
  Twenty-five Baluchi castrated lambs were used in a completely randomized design to measure voluntary feed intake and digestibility of corn silage alone (control), corn ensiled with 0.7 and 1.4% urea, and corn ensiled with 20 and 40% dairy cattle manure. Experiment duration was 28 days and contains three stages of adaptation, voluntary feed intake measurement, and digestibility trial. There were significant difference (P<0.05) among pH and chemical composition of different treatments. The highest percentage of natural detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ash and pH were observed on corn silage ensiled with 40% cattle manure. The results of voluntary feed intake showed that difference among treatments were significant (P<0.05). Among treatments, corn silage treated with 1.4% urea had the highest and corn silage ensiled with 20% dairy cattle manure had the lowest voluntary feed intake. The results also showed that digestibility of all nutrients except ether extract were significant among treatments (P<0.05). Digestibility of dry matter, organic matter, crude protein, crude fiber, NDF and total digestible nutrient were the highest on feed containing corn silage ensiled with 1.4% urea; whilst the feed containing cattle manure had the lowest nutrient digestibility. Results showed that adding urea to corn silage, caused an increase in dry matter digestibility and voluntary feed intake. Adding cow manure increased the amount of crude protein but reduced feed intake and digestibility of nutrients.
  Keywords: Cattle manure, Corn silage, In vivo digestibility, Urea.
 • Javad Mohammadi, Behrouz Dastar, Seyed Reza Hashemi, Amin Ashayerizadeh Pages 15-27
  The purpose of this study was to examine the effect of probiotic as growth promoters and different nutrient density on the performance, immune response, and some blood parameters of broiler chickens. A total of 400 one-day-old Ross broilers were assigned to 1 of 4 treatments in a 2 × 2 factorial arrangement (5 replicates with 20 broilers per replicate) and fed 1 of 4 diets: two levels of nutrient density [high nutrient density (ME 2950 kJ/kg and CP 21.5 %/kg for 0-10 d; ME 3050 kJ/kg and CP20.3 %/kg for 11-24 d; ME 3150 kJ/kg and CP18.7 %/kg for 25-42 d) or low nutrient density (ME 2850 kJ/kg and CP 20.7 %/kg for 0-10 d; ME 2950 kJ/kg and CP19.6 %/kg for 11-24 d; ME 3050 kJ/kg and CP18.1 %/kg for 25-42 d)] and also two levels of probiotics 0 or 1.5 %/kg (65× 107 viable spores/g of Bacillus subtilis). Probiotic and nutrient density had no significant effect on performance of broiler chickens. Serum cholesterol and triglyceride concentration was decreased by low nutrient density diet (P<0.05). Dietary probiotic increased the blood lymphocyte percentage. Probiotic and density had significant effect on hetrophils and H/L ratio and decreased lymphocytes count at the end of expriments (P<0.05).
  Keywords: Nutrient density, Blood parameters, Performance, Immune response, Probiotic.
 • Sepideh Siahtiri, Mohammad Reza Akbari, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour Pages 29-37
  Two hundred and forty male day-old broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to five dietary treatments including: a corn-soybean meal basal diet (control); basal diet + 0.25% garlic powder; basal diet + 0.25% fresh ground garlic; basal diet + 0.5% garlic powder; basal diet + 0.5% fresh ground garlic. Feed intake (FI), body weight gains (BWG), and feed conversion ratios (FCR) were recorded periodically. On day 42, two chickens form each replicate were randomly selected, and after blood sample collection via brachial vein, euthanized and visceral organs, abdominal fat pad, heart, right ventricle, and total ventricles were weighed. Blood samples were used for measurement of nitric oxide (NO) and malondialdehyde (MDA) concentrations. Inclusion of garlic powder or fresh ground garlic into diet at the levels used in this experiment had no significant effect on FI, BWG, FCR, and carcass yield (p>0.05). However, Inclusion of 0.5% garlic powder into diet caused a significant increase in relative weight of bursa of Fabricius (p<0.05). Both levels of dietary fresh ground garlic (0.25% and 0.5%) caused a significant increase in serum MDA concentrations compared to control group (p<0.05). Dietary garlic powder at 0.25% inclusion rate caused a significant increase in serum NO concentration compared to control group (p<0.05). Overall, it is concluded that dietary garlic powder at the level of 0.25% would be advisable due to its desirable effects on NO concentrations.
  Keywords: Fresh ground garlic, Garlic powder, Pulmonary hypertension., Performance, Broiler chickens
 • Milad Manafi, Homan Asgari, Mahdi Hedayati Pages 39-49
  An experiment was conducted with 240 Ross broiler chicks (mixed male and female) to evaluate the effect of ethanolic extract of pennyroyal in comparison with flavomycin antibiotic growth promoter (AGP) on blood biochemical parameters, weight of internal organs and cecal bacterial counts in broilers. The experiment was conducted in a completely randomized design manner with 4 treatments, 3 replicates and 20 chicks in each replicate from 1 to 42 days of age. Treatment 1 was a control basal diet, treatment 2 was the basal diet with 0.45 % AGP and treatments 3 and 4 received 0.1 and 0.05 % pennyroyal ethanolic extract in the basal diet, respectively. The results showed that the ethanol extract of pennyroyal in both used concentrations, reduced harmful bacteria (coliforms, Salmonella and E.coli) in ceca (p<0.05)., No significant effect on the weights of internal organs was observed except for the gizzard. Ethanolic extraction of pennyroyal increased the serum cholesterol concentration and decreased the activity of ALT, when compared with control group.
  Keywords: Intestinal bacterial count, Biochemical parameters, Broilers, Ethanol extract of pennyroyal, Internal organ weights
 • Mahdi Hedayati, Milad Manafi Pages 51-60
  This study deals with comparison between the efficacy of an immune stimulant herbal compound and a commercial probiotic containing lactobacilli on performance, blood biochemical parameters, Immune response and intestinal bacterial counts in broilers. Two hundred and twenty five unsexed Ross 308 were randomly allotted to 3 groups of 5 replicate and 15 chicks in each replicate and fed with following treatments: 1) Basal diet (no herbal compound and probiotic), 2) Basal diet + 0.025% commercial probiotic and 3) Basal diet + 0.1% of an immune stimulant herbal compound () for 42 days. Results showed that addition of herbal compound decreased feed consumption of broilers compared with control group numericaly and decreased the cholesterol and liver enzymes significantly (P<0.05) compared with probiotic treatment. Antibody titers values get improved by incorporation of herbal compound when compared with other treatments. Total number of salmonella and coliforms were lower in probiotic group, while in herbal compound treatment, salmonella counts was (P<0.05) higher and E.coli counts was lower than other two groups, significantly (P<0.05).
  Keywords: Intestinal bacterial count, probiotic., Broilers, Herbal immune stimulant compound, Blood biochemical parameters, Antibody titers