مقایسه اثر محرک ایمنی گیاهی با پروبیوتیک تجاری بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و شمارش باکتری های روده ای در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
این پژوهش به مقایسه ترکیب محرک ایمنی گیاهی با پروبیوتیک تجاری حاوی لاکتوباسیل ها بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، تیتر ایمنی و شمارش باکتری های روده ای در جوجه های گوشتی پرداخته است. این آزمایش با 225 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 5 تکرار و با 15 قطعه در هر واحد آزمایشی انجام شد. مدت دوره پرورش 42 روز بود و گروه های آزمایشی شامل: 1-گروه شاهد (جیره پایه)، 2-جیره پایه به علاوه پروبیوتیک تجاری حاوی لاکتوباسیل ها در غلظت 025 /0 درصد جیره و 3- جیره پایه به علاوه محرک ایمنی گیاهی در غلظت 1 /0 درصد جیره بودند. نتایج حاصله نشان داد که بهره گیری از محرک ایمنی گیاهی در کاهش مصرف خوراک اثر معنی دار نداشته و در کاهش کلسترول و آنزیم های کبدی نسبت به گروه پروبیوتیک تفاوت معنی داری داشته است (05 /0P<) و در پاسخ ایمنی هومورال نسبت به سایر تیمارها بهتر عمل کرده است (05 /0P<). در شمارش تعداد باکتری های سالمونلا و کلی فرمی گروه پروبیوتیک دارای کمترین میزان بوده، در حالیکه تعداد سالمونلا در گروه محرک ایمنی گیاهی از دو گروه دیگر بالاتر و تعداد اشرشیاکولی در این گروه کمترین بوده است (05 /0P<).
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!