اثر عصاره اتانولی پونه در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، وزن اندام های داخلی و شمارش باکتری های روده کور در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
این آزمایش برای بررسی اثر عصاره اتانولی پونه در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، وزن اندام های داخلی و شمارش باکتری های روده در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار، از سن 1 تا 42 روزگی آزمایش شدند. تیمار اول جیره پایه، به عنوان شاهد، تیمار دوم جیره پایه به همراه 045 /0 درصد آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین و تیمار های سوم و چهارم به ترتیب 1 /0 و 05 /0 درصد عصاره اتانولی پونه را همراه با جیره پایه دریافت کردند. در این بررسی مشخص شد که عصاره اتانولی پونه در هر دو غلظت مورد استفاده سبب کاهش باکتری های مضر روده ای شده هر چند که اثرات معنی دار (P≤0.05) بر وزن اندام های داخلی فقط در سنگدان مشاهده شد. عصاره اتانولی پونه سبب افزایش غلظت سرمی کلسترول و کاهش فعالیت آنزیم آلانین امینو ترانسفراز (ALT) در مقایسه با گروه شاهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421998 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!