تعیین اثر پروبیوتیک در جیره های حاوی تراکم مواد مغذی متفاوت بر عملکرد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی اثر پروبیوتیک به عنوان یک افزودنی خوراکی و استفاده از سطوح متفاوت مواد مغذی بر عملکرد، پاسخ ایمنی نسبت به SRBC و برخی از فاکتورهای خونی بود. در این پژوهش 400 قطعه جوجه یک روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 با چهار تیمار آزمایشی استفاده شد. تیمارها شامل گروه اول به عنوان شاهد با جیره حاوی تراکم بالای مواد مغذی، گروه دوم به عنوان شاهد با جیره حاوی تراکم پایین مواد مغذی، گروه سوم دریافت کننده جیره حاوی تراکم بالای مواد مغذی + 15 /0 % پروبیوتیک و گروه چهارم دریافت کننده جیره حاوی تراکم پایین مواد مغذی + 15 /0 % پروبیوتیک بودند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد تراکم مواد مغذی و پروبیوتیک دارای هیچگونه اثر معنی دار بر عملکرد طیور نبودند (05 /0P). همچنین تراکم بالای مواد مغذی به همراه پروبیوتیک سبب بهبود معنی دار وزن سینه و ران جوجه های گوشتی شد (05 /0>P). تراکم بالای مواد مغذی سبب افزایش میزان کلسترول و تری گلیسرید موجود در سرم خون جوجه های گوشتی شد (05 /0>P). بررسی نتایج حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که تراکم مواد مغذی تاثیری بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1422004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!