استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

پیام:
چکیده:
اطلاعات خاک منبع مهم و ضروری برای تهیه نقشه خاک و واسنجی مدل های پیش بینی کننده خصوصیات خاک هستند. این اطلاعات از روش های مختلف نمونه برداری استخراج می شوند. هیچ معیار آماری برای ارزیابی نمونه برداری خاک در نقشه برداری خاک وجود ندارد و این موضوع به عدم تعادل در نمونه برداری و کاهش کیفیت نقشه خاک منجر می شود. نمونه برداری هایپرکیوب لاتینبه عنوان یک طرح نمونه برداری برای نقشه برداری رقومی خاک پیشنهاد شده است. در این مطالعه از اصول هایپرکیوب برای ارزیابی کیفیت نمونه های خاک با استفاده از الگوریتم «ارزیابی هایپرکیوب نمونه برداری خاک»در نرم افزار R استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه در فلات مرکزی ایران واقع در دره زاینده رود اصفهان قرار دارد. متغیرهای محیطی از مدل رقومی ارتفاع استخراج شد. هایپرکیوب لاتین از سه متغیر کمکی ارتفاع، شیب و شاخص خیسی تشکیل و براساس آن شاخص متغیر کمکی و وزن نسبی محاسبه شد. نتایج نشان داد افزایش تراکم و تغییرپذیری متغیر محیطی منجر به افزایش شاخص متغیر کمکی می شود. براساس شاخص وزن نسبی، نمونه برداری بیش از حد در مناطق با تراکم پایین شاخص متغیر کمکی و نمونه برداری کم در مناطق با تراکم و تغییرپذیری بالای شاخص متغیر کمکی مشاهده می شود.بنابراین لحاظ کردن فرایندهای ژئومرفولوژی برای بیان تغییرپذیری منطقه خشک در طراحی نمونه برداری خاک بسیار مفید و موثر واقع شده که این تنها با عملیات میدانی و صحرایی قابل تشخیص است. به این ترتیب، جزء لاینفک پروژه های نقشه برداری و شناسایی خاک، عملیات صحرایی و میدانی است که منجر به نمونه برداری دقیق تر برای برنامه های آینده همچون نقشه برداری رقومی خاک می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.