بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل موثر بر آن در سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
پرفشاری خون، یکی از مهم ترین عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و شایع ترین علت ایجاد سکته مغزی و نارسایی کلیوی در سالمندان می باشد. هدف اصلی از مطالعه حاضر، برآورد شیوع پرفشاری خون در سالمندان شهرستان بهار و تعیین رابطه برخی از عوامل خطر احتمالی بر رخداد پرفشاری خون این گروه سنی می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی است که در میان سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان بهار در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه 476 نفر سالمند که در تابستان و پاییز سال 1392 به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی این شهرستان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات مندرج درچک لیست مطالعه شامل جنسیت، سن، میانگین فشارخون سیستول و دیاستول، وضعیت تاهل و وضعیت زندگی بود.
یافته ها
شیوع پرفشاری خون در سالمندان 25٪بدست آمد. میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در مطالعه حاضر به ترتیب 19/52±124/94 و 11/70±75/22 میلیمتر جیوه بدست آمد. با ثابت ماندن اثر متغیرهای مخدوشگر، افراد ساکن شهر 2/19 برابر افراد ساکن روستا شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون سیستولیک داشتند (p=0/002). افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می کردند نسبت به سالمندانی که با همسر خود زندگی می کردند، 4/51 برابر شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون دیاستولیک داشتند که البته این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری
شیوع فشارخون بالا در جمعیت سالمند شهرستان بهار نسبت به اکثر مطالعات انجام شده داخلی از شدت کمتری برخوردار است. وضعیت زندگی افراد سالمند می تواند از عوامل خطر احتمالی در افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1427468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.