فهرست مطالب

پرستاری سالمندان - سال یکم شماره 3 (بهار 1394)
 • سال یکم شماره 3 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشته مرادی *، حسن خشنو صفحه 9
  مقدمه و هدف
  ماساژ درمانی از شایع ترین و بی خطرترین درمان های تکمیلی در سراسر دنیا و یکی از متداول ترین درمان های جایگزین در اقدامات پرستاری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر ماساژ پشت بر کیفیت خواب سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی یک سوکور از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ (PSQI) جهت غربال و انتخاب نمونه های دچار اختلال خواب استفاده شد. سپس نمونه ها به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تصادفی تعادلی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. در هر سه گروه تعداد نمونه ها 30 نفر و به نسبت مساوی از هر دو جنس بودند. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل داده ها، اختلاف معناداری در نمرات مقیاس های فرعی کیفیت خواب ذهنی (0/025=p)، مدت زمان واقعی خواب (0/012=p)، کفایت خواب(0/022=p) اختلالات خواب(0/025=p)، عملکرد روزانه(0/033)، خواب نهفته(0/001 >p) و میانگین نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ(0/001=p) بعد از مداخله بین سه گروه وجود داشت. در ادامه آزمون دنباله ای از نظر مقیاس های فرعی و نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ(0/021=p) اختلاف معنی داری وجود داشت. داده های حاصل از ثبت روزانه خواب، بهبود کیفیت خواب و کاهش تعداد بیداری شبانه را در طی مداخله نشان داد (0/001 = p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه تاثیر ماساژ بر بهبود کیفیت خواب سالمندان را مورد تایید قرار داده و ماساژ درمانی را به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی برای سالمندان دچار اختلال خواب پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سالمند، ماساژ پشت، سرای سالمندان
 • جمال عاشوری* صفحه 21
  مقدمه و هدف
  سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی ها و همچنین آسیب پذیر بودن باید مورد توجه و حمایت های لازم قرار بگیرند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان سالمند شهر پیشوا در سال 1392 بودند که از میان آنان 130 سالمند با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. همه آنان پرسشنامه های صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی، منبع کنترل و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میان برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی و منبع کنترل درونی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه مثبت و معنادار و میان روان رنجورخویی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه منفی و معنادار وجود داشت. در یک مدل پیش بین صرفا وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی، و روان رنجورخویی توانستند 39 درصد رضایت زناشویی زنان سالمند را پیش بینی کنند. سهم وظیفه شناسی بیش از سایر متغیرها بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی و روان رنجورخویی مهمترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی زنان سالمند بودند. بنابراین برنامه ریزان، درمانگران و مشاوران باید به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی را برای بهبود رضایت زناشویی زنان سالمند طراحی کنند.
  کلیدواژگان: صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی، منبع کنترل، رضایت زناشویی، زنان سالمند
 • سید حکیمه صفوی* صفحه 34
  مقدمه و هدف
  پیرشدن فرایندی است که همه افراد آن را تجربه می کنند. به علاوه سالمندانی که درخانه سالمندان زندگی می کنند در مقایسه باآنهایی که در منزل زندگی می کنند، استرسها و افسردگی های بسیاری را تحمل کرده که کیفیت زندگی شان را تغییر می دهد. دراین بین، حمایت اجتماعی می تواند کیفیت زندگیشان را افزایش دهد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان و مقیم درمنزل بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، با استفاده از نمونه گیری در دسترس در سرای سالمندان و خوشه ایدر منزل، 108 سالمند شامل 54 نفر مقیم در منزل و 54 نفر مقیم سرای سالمندان واجد شرایط استان گیلان در سال95-1394 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استانداردکیفیت زندگی (Short form 12=SF-12)، حمایت اجتماعی وکس، و افسردگی بک بود. داده ها از طریق روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، سالمندان ساکن در منزل نسبت به سالمندان مقیم در خانه سالمندان، از کیفیت زندگی (f=288/358، p<0/01) و حمایت اجتماعی (f=158/589، p<0/01) بالاتر و سطح افسردگی پایین تری (f=262/745، p<0/01) برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج بررسی حاضر بهتر است که سالمندان تا آخرین روزها، درکانون خانواده باشند، چراکه قادر به پویا بودن، توانایی مراقبت از فرزندان، رابطه با مردم و حمایت توسط خانواده می شوند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، افسردگی، سالمند
 • فرشته جلالوندی، معصومه اسمعیلی وند *، رویا صفری فرامانی صفحه 37
  مقدمه و هدف
  پنجمین علت مرگ در بیماران بالای 65 سال تروما می باشد و 28% افرادی که در اثر تروما فوت می کنند سالمند هستند در حالیکه تنها 12% افراد ترومایی را سالمندان تشکیل می دهند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع تروما در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر، پرونده 179 سالمند 60 سال و بالاتر دچار تروما طی مدت شش ماه اول سال 1387 با مراجعه به دفتر بایگانی اورژانس بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین سن بیماران سالمند دچار تروما 9/1± 70/06 سال بوده و 56/4% آنها مرد وسایرین را زنان تشکیل می دادند. سقوط و زمین خوردن با 58/7% بیشترین علت تروما و همچنین صدمات اندام فوقانی با 25/1% بیشترین ناحیه آسیب دیده بود. 59/8% این افراد نیازمند به بستری جهت اقدامات درمانی بیشتر بودند که 41/9% ازآنها در بخش ارتوپدی بستری شده بودند. 60/9% حوادث در منزل اتفاق افتاده بود.
  نتیجه گیری
  با وصف اینکه سالمندی سرانجام تروما را بدتر می کند ولی با پایش مداوم، درمانهای ویژه، و در راس آنها برقراری محیطی امن برای سالمندان می توان از عوارض و مرگ و میر کاست.
  کلیدواژگان: سالمندان، تروما، فراوانی
 • آناهیتا خدابخشی کولایی *، مریم حیدری، محمدرضا فلسفی نژاد صفحه 55
  مقدمه و هدف
  سالمندی دروان حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. افسردگی و ترس از زندگی می تواند منجر به فقدان معنی جویی در زندگی شود و این قضیه به خصوص برای سالمندان مقیم سرای سالمندی صادق است. ساکنان خانه سالمندان در غیاب روابط گرم با اعضای خانواده مستعد افسردگی و بی معنایی درزندگی هستند. از جمله درمان های روان شناختی که می تواند به درک معنای آنها به زندگی و کاهش افسردگی شان یاری سازد شعر درمانی گروهی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شعر درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و بهبود معنی جویی در زندگی سالمندان زن می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند از میان سالمندان زن مقیم در مراکز شبانه روزی شهرستان تفرش در سال 1393-1392 انتخاب شد. 30 نفر از سالمندان پس از اجرای غربالگری به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون معاینه مختصر وضعیت روانپزشکی(MMSE) جهت غربال آزمودنی ها و پرسشنامه افسردگی سالمند(GDS)، پرسشنامه مفهوم زندگی(MLQ) بودند که جهت ارزیابی اثرات مداخله استفاده شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی مستقل نشان دهنده ی تفاوت معنی داری بین نمرات افسردگی، جستجوی معنا در زندگی و معنا جویی (p=0/05)بین دو گروه مداخله و کنترل پس از آزمون می باشد. ضمنا نتایج تی زوجی تفاوت معنی داری بین نمرات افسردگی، معنی جویی و معنا در زندگی گروه مداخله در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که به کارگیری درمان های روان شناختی چون برنامه شعر درمانی گروهی می تواند به کاهش افسردگی و ایجاد معنا در زندگی سالمندان زن منجر شود.
  کلیدواژگان: شعر درمانی گروهی، افسردگی، معناجویی، سالمندی
 • پروین چراغی، زهره میهن دوست یگانه، امین دوستی ایرانی، مهتا سنگستانی، زهرا چراغی*، مهدی خزلی صفحه 73
  مقدمه و هدف
  پرفشاری خون، یکی از مهم ترین عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و شایع ترین علت ایجاد سکته مغزی و نارسایی کلیوی در سالمندان می باشد. هدف اصلی از مطالعه حاضر، برآورد شیوع پرفشاری خون در سالمندان شهرستان بهار و تعیین رابطه برخی از عوامل خطر احتمالی بر رخداد پرفشاری خون این گروه سنی می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی است که در میان سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان بهار در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه 476 نفر سالمند که در تابستان و پاییز سال 1392 به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی این شهرستان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات مندرج درچک لیست مطالعه شامل جنسیت، سن، میانگین فشارخون سیستول و دیاستول، وضعیت تاهل و وضعیت زندگی بود.
  یافته ها
  شیوع پرفشاری خون در سالمندان 25٪بدست آمد. میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در مطالعه حاضر به ترتیب 19/52±124/94 و 11/70±75/22 میلیمتر جیوه بدست آمد. با ثابت ماندن اثر متغیرهای مخدوشگر، افراد ساکن شهر 2/19 برابر افراد ساکن روستا شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون سیستولیک داشتند (p=0/002). افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می کردند نسبت به سالمندانی که با همسر خود زندگی می کردند، 4/51 برابر شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون دیاستولیک داشتند که البته این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  شیوع فشارخون بالا در جمعیت سالمند شهرستان بهار نسبت به اکثر مطالعات انجام شده داخلی از شدت کمتری برخوردار است. وضعیت زندگی افراد سالمند می تواند از عوامل خطر احتمالی در افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک باشد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، سالمندی، شیوع
 • اسحاق قیصریان *، بهروز سپیدنامه صفحه 87
  مقدمه و هدف
  مساله سالمندی جمعیت ایران که به دلایل مختلف از جمله کاهش میزان موالید، پیشرفت های علم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهور است پدیده نوینی به شمار می آید. سالخوردگی جمعیت، پدیده جدید ناخوشایند توسعه شده و جایگزین رشد سریع جمعیت و پیامدهای افزایش باروری گردیده است. در این مقاله تلاش می شود ابعاد اجتماعی، اقتصادی پدیده سالمندی در استان ایلام در دو بخش ساختارهای سنی جمعیت و ویژگی های سالمندان مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  به منظور رسیدن به اهداف مقاله، از روش اسنادی و تحلیل ثانویه داده ها استفاده شده که از اطلاعات سرشماری های عمومی نفوس و مسکن استان ایلام طی سال های 90-1355 و داده های جمعیتی سازمان ملل استفاده شده است.
  یافته ها
  بر اساس داده های سرشماری، جمعیت 65 ساله و بیشتر استان ایلام از 4/03 درصد در سال 1365 به 71/ 4 درصد در سال 1390 افزایش پیدا کرده است. در گذشته نسبت جمعیت سالمندان در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است. مقدار ضریب سالمندی در استان ایلام تا قبل از سرشماری سال 1385، از عدد 10 کمتر بوده است. در کل جمعیت و جمعیت 65 ساله و بیشتر نسبت جنسی بالاتر از 100 است. در تمامی سرشماری ها درصد زنان بی همسر بیش از مردان بی همسر است. میزان فعالیت سالمندان مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. درصد باسوادی در بین سالمندان روبه افزایش است بطوریکه از 8 درصد در سال 1365 به 13 درصد در سال 1390 رسیده است.
  نتیجه گیری
  جمعیت ایلام از نظر ساختاری در مرحله میان سالی (رو به سالخوردگی) است و در وضعیت کنونی، بالا بودن جمعیت فعال، ساختار سنی مطلوب و مساعدی را ایجاد و فرصت ایده آلی برای پیشرفت و بهبود توسعه ایجاد کرده است که جمعیت شناسان از آن به نام پنجره جمعیتی یا فرصت جمعیتی یاد می کنند.
  کلیدواژگان: سالمندی، ساختار سنی، نسبت جنسی، نسبت وابستگی
 • مهری فیروزه*، زینب خالدیان صفحه 104
  مقدمه و هدف
  بازنشستگی و سالمندی رویداد های مهمی هستند که از جنبه های گوناگون قابل مطالعه و بررسی می باشند. بازنشستگی نقش هایی را ایجاب می کند که برای هویت و عزت نفس اهمیت زیادی دارند، و معمولا به صورت فرایندی استرس زا در نظر گرفته می شود که در کاهش سلامت جسمانی و ایجاد افسردگی دخالت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین افسردگی وارتباط آن با وضعیت سلامت جسمانی بازنشستگان آموزش وپرورش اجرا گردید.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه توصیفی –تحلیلی کل افراد بازنشسته آموزش وپرورش به تعداد 259 نفرکه در شهر بجنورد ساکن بودند، با نمونه گیری در دسترس در سال 1390 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل سه قسمتی شامل مشخصات فردی، پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته جهت تعیین وضعیت سلامت جسمانی بازنشستگان و سوالات مقیاس استاندارد بک بود. پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته پس از تایید صاحب نظران و بررسی پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (0/85) بین جامعه ی آماری توزیع گردید. داده ها به وسیله ی تست های آماری توصیفی و استنباطی Chi-square تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه بین بیماری های جسمانی: بینایی، دهان ودندان، تنفسی،پوست، گوارشی، ادراری وتناسلی، مغز و اعصاب، عضلانی- اسکلتی، فشارخون، قلبی وعروقی، اختلال درخواب، غدد وعفونی با افسردگی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05> p).
  نتیجه گیری
  با فراهم کردن فعالیت های اجتماعی بر اساس توانمندی بازنشستگان و انجام معاینات دوره ای می توان مشکلات سالمندان را تا حدودی بر طرف نمود.
  کلیدواژگان: سلامت جسمانی، افسردگی، بازنشستگان، سالمندان
|
 • F. Moradi *, H. Khoshnu Page 9
  Introduction and
  Purpose
  Massage therapy is one of the most common and safe methods in complementary therapy worldwide and it is also the most popular alternative therapy in nursing care.The aim of this study was to determine effect of back massage on sleep quality in the elderly residing at nursing homes of Kermanshah city.
  Materials And Methods
  In this single-blinded radomized control trial, Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI) was used to screen and select cases suffer from sleep disorders. The samples were selected by purposive sampling method and then assigned to two case groups and one control group. Each group composed of 30 subjects and there were equal numbers of each sex withine groups. We analyzed data using ANOVA, ANCOVA, Repeated Measures ANOVA and Kruskal Wallis test.
  Findings
  The results of this study showed that after intervention there were significant differences between three groups for the following scores; subjective sleep quality (p = 0.025), actual duration of sleep (p = 0.012), sleep efficiency (p = 0. 022), sleep disturbance (p = 0.025), daily function (p = 0.033), sleep latency (p <0.001) and average total score of the PSQI (p = 0.001). In addition, there was a significant difference between the sub-scales and the total score of the PSQI (p = 0.021). Daily record of sleep in the current study indicated improved sleep quality and reduced nocturnal awakenings during the intervention (p = 0.001)
  Conclusion
  This study confirmed beneficial effect of back massage on improving sleep quality in elderly residing at nursing homes. Massage therapy can be used as a non-pharmacologic therapeutic approach for sleep disorders among elderly.
  Keywords: Quality of Sleep, Elderly, Massage Therapy, Nursing homes
 • J. Ashoori* Page 21
  Introduction and
  Purpose
  Elderly should be supported in some particular aspects of this stage because aging make the eldelry vulnerable and decrease their abilities. This study aime to investigate the relationship between personality traits, religious orientation as well as locus of control and marital satisfaction of older women.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study conducted among elder women at the City of Pishva in 2013. Cluster sampling method were used to recruit 130 elderly. Data were collected using several questionnaires including NEO Personality Inventory (NEO P), Religious Orientation Scale (ROS), Rotter's Locus of Control Scale and Marital Satisfaction Scale. Data were analyzed by Pearson correlation and stepwise regression using SPSS-19.
  Findings
  Our findings showed a positive and significant relationship between extroversion, agreeableness, conscientiousness, intrinsic religious orientation and internal locus of control and marital satisfaction. Additionaly, we found a negative and significant relationship between neuroticism and marital satisfaction of elders women. The results of stepwise regression showed that conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism significantly predicte marital satisfaction. This model shows that 39 percent of the variance in mairtal staisfaction can be explained by conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism. Conscientiousness was shown to be the strongest predictor of matital satisfaction in elder women.
  Conclusion
  According to the results of this study, conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism were the most important predictors of marital satisfaction among elder women. Therefore, policymakers, therapists and counselors should pay more attention to symptoms of the mentioned variables and accordingly develop interventional programs to promote marital satisfaction of eldelr women.
  Keywords: Personality Traits, Religious Orientation, Locus of Control, Marital Satisfaction, Elder Women
 • Seyed Hakime Safavi* Page 34
  Introduction and
  Purpose
  Aging is a natural and inevitable process that every human being go thorugh. Elderly residing at nursing homes experience more stress and depression that eventually affect their quality of life compared to elderly living in their own home. Meanwhile, social support can promote elderly’s quality of life. Therefore, the aim of the present study was to compare quality of life, social support and depression among old people living in their own home and nursing home residents.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was conducted in Gilan, north of Iran, 2014 to 2015. Participants in this study were collected using convenience sampling method and composed of 108 individuals (equal numbers of elderly living in their own home and nursing home residents). Data were collected using three questionnaires including SF-12 Quality of Life, Voux Social Support Inventory and Beck Depression Inventory. Data were analyzed using multiple analysis of variance (MANOVA).
  Findings
  Results of the present study revealed that elderly living in their own home had better quality of life (F= 288.358, p<0.01), higher social support (F= 185.589, p<0.01) and lower Depression (X= 302.266, p<0.001) in comparison to elderly residing in nursing home.
  Conclusion
  According to the results of the current study, it is better to accommodate elderly in their own home till last day of their life. This is due to the fact that old people are more dynamic in their own home, would be able to take care of children, maintaine their relationships and receive support from family members.
  Keywords: Quality of Life, Social Support, Depression, Elderly
 • F. Jalalvandi, M. Esmaeilivand*, R. Safari Faramani Page 37
  Introduction and
  Purpose
  Trauma is the fifth leading cause of death in patients aged more than 65 years old. In addition, 12% of individuals who suffer from trauma are elderly while rate of elderly mortality among trauma cases has been reported up to 28%. Therefore, this study aimed at assessing frequency of trauma among elderly attending to Taleghani Hospital in Kermanshah.
  Materials And Methods
  This retrospective study used secondary data from medical record of elderly (more than 60 years) attending to the emergency ward of Taleghani hospital during the first six months of 2008.
  Findings
  The findings showed that 56.4% of trauma cases were male and 43.6% were female with mean age of 70.6 ± 9.1 years. The main cause of trauma was fall (58.7%), majority of traumas (60.9%) occurred at home and the upper extremity injuries (25.1%) was the most affected area. More than half (59.8%) of trauma cases require hospitalization and further treatment in which 41.9% of them were admitted to the orthopedic ward.
  Conclusion
  Although, the outcomes of trauma are deteriorated in elderly patients but, its mortality and morbidity can be reduced by continuous monitoring, special treatment and on top of that maintaining a safe environment for elderly patients.
  Keywords: Elderly, Trauma, Frequency
 • A. Khodabakhshi Koolaee *, M. Heidari, Mr Falsafinejad Page 55
  Introduction and
  Purpose
  Aging is a sensitive period of human being's life which requires substantial attention toward related needs and concerns. Depression and fear of loneliness cause lack of meaning in life especially, among older people dwelling in nursing homes. Furthermore, in the absence of warm relationship with family, nursing home residents are prone to depression and meaningless in their life. Poetry therapy could be an effective approach in reducing depression and promoting realization of meaning in life. Therefore, this study aime to investigate effect of group poetry therapy on depression and searching for meaning in life among female elderly dwelling in Tafresh city.
  Materials And Methods
  This study was a quasi-experiment pre-test post-tests research with control group. Using convenience sampling method, thirty female elderly were collected from nursing homes at the city of Tafresh in 2013-2014. Participants were randomly divided into two groups of intervention and control. Data were collected by the Mini Mental status Examination (MMSE), Depression Scale (GDS) and Meaning of life Questionnaire (MLQ). The questionnaires were administrated two times at baseline and post-intervention.
  Findings
  The results of t-test in the current study showed that there is a significant difference in the mean of depression, meaning in life and searching for meaning in life between interventions and controls at post-test (p = 0.03). In addition, paired t-test showed significant differences in the mean of depression, meaning in life and searching for meaning in life between baseline score of interventions and their post-test score.
  Conclusion
  Findings from the current study revealed that psychological therapies such as group poetry therapy could help female elderly with reducing depression, maintaining and promoting meaning in life.
  Keywords: Group Poetry Therapy, Depression, Searching for Meaning in Life, Elderly
 • P. Cheraghi, Z. Mihandost Yeganeh, A. Dosti Irani, M. Sangestani, Z. Cheraghi *, M. Khezeli Page 73
  Introduction and
  Purpose
  Hypertension is an important risk factor for cronary heart diseases and the most common cause of stroke and renal failure in the elderly. This study was conducted to investigate the prevalence of hypertension and its associated risk factors in the elderly of Bahar city in the province of Hamadan.
  Materials And Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted among older adults (more than 60 years old) of Bahar city in the province of Hamadan. Total sample of 476 elderly attending to the urban and rural health centers during March to June 2014 were enrolled. The information contained in the checklist of this study were; gender, age, systolic and diastolic blood pressure, marital status and living conditions.
  Findings
  Our findings revealed that the prevalence of hypertension in elderly was 25% and the average systolic and diastolic blood pressure was 124.94±19.52 and 75.55±11.7 mmHg, respectively. Furthermore, after adjusting for the effect of confounders, our results indicated that elderly at urban area had 2.19 times higher chance of having hypertension compared to rural area (P=0.002). Older people living alone had 4.51 times greater chance of having diastolic hypertension compared to the elderly who lived with spouses but, this relationship was not significant. (P=0.077).
  Conclusion
  The prevalence of hypertension in the elderly population of Bahar city was lower than majority of previous Iranian studies. Lifestyle of elderly could be a potential risk factors for increasing systolic and diastolic blood pressure.
  Keywords: Hypertension, Aging, Prevalence
 • E. Gheisariyan *, B. Sepeadnameh Page 87
  Introduction and
  Purpose
  Aging population is a new phenomenon in Iran which is due to several reasons such as decrease in birth rate, increase in medical advances, health, education and prolonged life expectancy. The current study aim to investigate economic and social aspects of elderly population such as median age of population, dependency ratio, sex ratio, marital status, litearcy and employment in Ilam province.
  Materials And Methods
  We used secondary data from population and housing censuses of Ilam province between 1976 to 2011 and also the population data form the United Nations.
  Findings
  According to the census data, population aged more than 65 years old increased from 4.03 % in 1986 to 4.71 % in 2011. The population of elderly in rural areas was higher than urban areas. Data from 2006 census showed that aging index in Ilam was less than 10. The sex ratio in population older than 65 years old was similar to the whole population and was higher than 100. In all the censuses, number of widows was more than widowers. The literacy rate of elderly increased from 8% in 1986 to 13% in 2011.
  Conclusion
  From the structural point of view, the population of Ilam is in the midlife stage (toward aging). In the current situation, high dynamic population has created a favorable age structure and an ideal opportunity for improvement of the development which is known as the demographic opportunity window among the demographers.
  Keywords: Aging, Age Structure, Sex Ratio, Dependency Ratio
 • M. Firozeh *, Z. Khaledian Page 104
  Introduction and
  Purpose
  Retirement and ageing are the two important parts of human life that can be studied in various aspects. Retirement, which is usually considered as a stressful process and is related to depression and poor physical health status, plays an important role in identity and self-esteem of individuals. The aim of this study was to identify physical health status and its association with depression among retired staffs of Bojnourd education department.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted among 259 retired teachers living in the city of Bojnourd in 2011. Participants were collected using convinivence sampling method. Data were collected using three parts questionnaire including socio-demographic charactristics, a researcher-made questionnaire to measure physical health status and Beck Depression Inventory. The researcher-made questionnaire was initially approved by experts and then its reliability was assessed using Cronbachs alpha (0.85). Data were analysed using descriptive statistics and Chi-square test.
  Findings
  The results of this study showed that there is a significant (p< 0.05) association between depression and the following physical complaints: visual, oral, respiratory, skin, gastrointestinal, urinary - genital, neurology, musculoskeletal, blood pressure, heart and vessels, disorder dreams, endocrinology and infectious disease.
  Conclusion
  Problems of the elderly can be solved by social engagement into activities that are compatible with retieers’ capabilities.
  Keywords: Physical Health, Depression, Retirees, Elderly