بررسی تاثیر مداخلات آموزشی دوران بارداری بر درک کارآمدی، قصد رفتاری و روش زایمان زنان باردار

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
اگرچه زایمان سزارین به عنوان راهکاری ضروری جهت نجات حیات مادر یا نوزاد در بعضی موارد به کار گرفته می شود، اما افزایش این عمل جراحی بزرگ طی سال های اخیر آن را به یک مشکل بهداشتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ازجمله ایران مبدل ساخته است. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تاثیر مداخلات آموزشی دوران بارداری بر درک کارآمدی، قصد رفتاری و روش زایمان زنان باردار در دو گروه تجربی و کنترل می باشد.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر، یک کارآزمایی در عرصه می باشد که با مشارکت 572 زن باردار کم خطر از کلیه مرکز بهداشتی شهر شاهرود به صورت نمونه گیری مستمر و تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. به شرکت کنندگان در گروه آزمون، مهارت های کنترل ترس و کاهش درد حین زایمان طی 8 جلسه تحت نظارت ماماهای واجد شرایط آموزش داده شد. در ابتدا و انتهای آموزش ها سطوح آگاهی، درک اثربخشی، خودکارآمدی، قصد رفتاری برای روش زایمان توسط پرسشنامه ساختاریافته ای اندازه گیری شد. شرکت کنندگان در گروه کنترل نیز همان پرسشنامه را در دو نوبت به فاصله حداقل 8 هفته تکمیل کردند و تنها مراقبت های معمول بارداری را دریافت نمودند. درنهایت، متغیرهای پرسشنامه، روش زایمان و پیامدهای بارداری در همه شرکت کنندگان در مطالعه، با یکدیگر مقایسه شد.
یافته ها
در گروه آزمون، میانگین نمره متغیرهای پرسشنامه تفاوت معناداری با یکدیگر قبل و پس از مداخلات داشت. در گروه کنترل، میانگین نمره آگاهی در نوبت دوم به طور معناداری ازلحاظ آماری بیش از میانگین آن در نوبت اول بود درحالی که چنین تفاوتی برای سایر متغیرها در این گروه دیده نشد. میزان سزارین در گروه کنترل بیش از گروه آزمون بود (5/52درصد در برابر 9/35درصد). در مقابل، شانس زایمان طبیعی در گروه آزمون نزدیک به 2 برابر بیش از این میزان نسبت به گروه کنترل بود (7/2-41/1CI=95%، 98/1=OR). تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که سابقه حداقل یک بار زایمان طبیعی و آموختن مهارت های مقابله با ترس و کاهش درد حین لیبر در سن کمتر بارداری، دو عامل پیشگویی کننده برای افزایش شانس زایمان طبیعی بودند. پیامدهای پری ناتال در دو گروه مشابه بود و تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.
بحث و نتیجه گیری
فراهم نمودن فرصت های آموزشی موثر با محوریت آموزش روش های کاهش درد غیردارویی به زنان باردار به تقویت نگرش مثبت به زایمان طبیعی، توانمندشدن آنان در مقابله با ترس از درد زایمان و کاستن از تقاضا برای سزارین های غیرضروری کمک شایانی می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
458 تا 472
لینک کوتاه:
magiran.com/p1445347 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!