فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 71، شهریور 1394)
 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 71، شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد جبراییلی، گه شین قاموسی، بهلول رحیمی صفحات 451-457
  پیش زمینه و هدف
  امروزه، استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام مراقبت سلامت، فرصت هایی را برای ارتقای کیفیت خدمات، هزینه اثربخشی و مشتری گرایی فراهم می کند. بنابراین سرمایه گذاری زیادی جهت خرید و توسعه این سیستم ها انجام می گیرد. اما موفقیت آن نیازمند مشارکت فعال کاربران می باشد. هدف این تحقیق، بررسی میزان مشارکت کارکنان در توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی – مقطعی است. که در سال 1392 انجام گرفت. جامعه موردپژوهش شامل کاربران HIS در بیمارستان های غیر آموزشی شهر ارومیه بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 220 نفر از آن ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط صاحب نظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزاری 20Spss استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان مشارکت کارکنان در مراحل 4 گانه توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) مربوط به مرحله تحلیل (23/2) و کمترین میزان مشارکت مربوط به مرحله پیاده سازی (53/1) بود. همچنین با محاسبه حد مطلوبیت میزان مشارکت کاربران در توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی مشخص شد، بین حد مطلوب مشارکت کاربران در توسعه سیستم های مذکور اختلاف معناداری وجود دارد. با توجه به جهت این اختلاف، میزان مشارکت کاربران از حد مطلوب کمتر گزارش شده است (00/0 p =). بیشترین عامل موثر بر میزان مشارکت کاربران در توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی مربوط به درک و آگاهی افراد از مزایای توسعه HIS می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر رعایت این نکته ضروری می باشد که مدیران و مسئولین مراقبت سلامت قبل از خریداری و یا طراحی HIS، افراد را از مزایای توسعه سیستم ها آگاه کرده و با حمایت و آموزش های لازم در جهت مشارکت هر چه بیشتر کارکنان، توسعه سیستم های مفید و ارتقا آن ها گام بردارند.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، مشارکت کاربران، طراحی، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی
 • سپیده حاجیان، محمد شریعتی، خدیجه میرزایی نجم آبادی، مسعود یونسیان، محمد اسماعیل عجمی صفحات 458-472
  پیش زمینه و هدف
  اگرچه زایمان سزارین به عنوان راهکاری ضروری جهت نجات حیات مادر یا نوزاد در بعضی موارد به کار گرفته می شود، اما افزایش این عمل جراحی بزرگ طی سال های اخیر آن را به یک مشکل بهداشتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ازجمله ایران مبدل ساخته است. هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه تاثیر مداخلات آموزشی دوران بارداری بر درک کارآمدی، قصد رفتاری و روش زایمان زنان باردار در دو گروه تجربی و کنترل می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر، یک کارآزمایی در عرصه می باشد که با مشارکت 572 زن باردار کم خطر از کلیه مرکز بهداشتی شهر شاهرود به صورت نمونه گیری مستمر و تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. به شرکت کنندگان در گروه آزمون، مهارت های کنترل ترس و کاهش درد حین زایمان طی 8 جلسه تحت نظارت ماماهای واجد شرایط آموزش داده شد. در ابتدا و انتهای آموزش ها سطوح آگاهی، درک اثربخشی، خودکارآمدی، قصد رفتاری برای روش زایمان توسط پرسشنامه ساختاریافته ای اندازه گیری شد. شرکت کنندگان در گروه کنترل نیز همان پرسشنامه را در دو نوبت به فاصله حداقل 8 هفته تکمیل کردند و تنها مراقبت های معمول بارداری را دریافت نمودند. درنهایت، متغیرهای پرسشنامه، روش زایمان و پیامدهای بارداری در همه شرکت کنندگان در مطالعه، با یکدیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  در گروه آزمون، میانگین نمره متغیرهای پرسشنامه تفاوت معناداری با یکدیگر قبل و پس از مداخلات داشت. در گروه کنترل، میانگین نمره آگاهی در نوبت دوم به طور معناداری ازلحاظ آماری بیش از میانگین آن در نوبت اول بود درحالی که چنین تفاوتی برای سایر متغیرها در این گروه دیده نشد. میزان سزارین در گروه کنترل بیش از گروه آزمون بود (5/52درصد در برابر 9/35درصد). در مقابل، شانس زایمان طبیعی در گروه آزمون نزدیک به 2 برابر بیش از این میزان نسبت به گروه کنترل بود (7/2-41/1CI=95%، 98/1=OR). تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که سابقه حداقل یک بار زایمان طبیعی و آموختن مهارت های مقابله با ترس و کاهش درد حین لیبر در سن کمتر بارداری، دو عامل پیشگویی کننده برای افزایش شانس زایمان طبیعی بودند. پیامدهای پری ناتال در دو گروه مشابه بود و تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  فراهم نمودن فرصت های آموزشی موثر با محوریت آموزش روش های کاهش درد غیردارویی به زنان باردار به تقویت نگرش مثبت به زایمان طبیعی، توانمندشدن آنان در مقابله با ترس از درد زایمان و کاستن از تقاضا برای سزارین های غیرضروری کمک شایانی می نماید.
  کلیدواژگان: آموزش پیش از زایمان، خودکارآمدی، روش زایمان
 • زینب طایی، مولود رادفر *، فاطمه مقدم تبریزی، ناصر شیخی صفحات 473-480
  پیش زمینه و هدف

  تنهایی از نگرانی های عمده روانی اجتماعی در مبتلایان به سرطان است. تشخیص، درمان حاد و عوارض سرطان پستان منجر به احساس تنهایی می شود. امید، فاکتوری اساسی در زندگی بیماران سرطانی است. امید واقع بینانه، احساسی با آگاهی از مشکل، عاملی مهم برای مقابله با مشکلات بیمار با شیوه ای کارآمد است. حمایت اجتماعی از جنبه های مهم مراقبت مدرن از سرطان است و نقش عمده ای در تطابق با بیماری های مزمن و جدی، چون سرطان دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد حمایت اجتماعی بر امیدواری و احساس تنهایی در بیماران مبتلا به سرطان پستان است.

  مواد و روش ها

  روش مطالعه توصیفی همبستگی بود. 100 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های GHQ، امیدواری میلر، احساس تنهایی UCLA و حمایت اجتماعی ساراسون جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند.

  یافته ها

  حمایت اجتماعی با امیدواری، رابطه مثبت (88/0 r =) و با تنهایی رابطه منفی (91/0 - = (r دارد. بین امیدواری و تنهایی رابطه منفی یافت شد (93/0- =r) (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از این بود که حمایت اجتماعی بر امیدواری و احساس تنهایی تاثیر دارد. برنامه ریزی در جهت حمایت اجتماعی از بیماران با سرطان پستان به منظور التیام مشکلات روانی همچون تنهایی و ناامیدی به منظور افزایش کیفیت زندگی بیماران باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، امیدواری، تنهایی، سرطان پستان
 • سید محمدرضا چهری*، بهرام یوسفی، علی گلچینی صفحات 481-489
  پیش زمینه و هدف

  تعادل مهم ترین فاکتور آمادگی حرکتی سالمندان است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر توانایی ایستادن و راه رفتن مردان بی تحرک 65 تا 80 ساله بود.

  مواد و روش ها

  روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه مداخله تمرینی و یک گروه کنترل بود. در این روش 30 مرد سالمند (سن: 45/4±23/72، قد: 86/4±4/160، وزن: 43/5±23/66 و شاخص توده بدنی: 32/1±71/25) به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. توانایی ایستادن آزمودنی ها توسط تست رامبرگ و توانایی راه رفتن آن ها توسط تست زمان برخاستن و رفتن موردسنجش قرار گرفت. ابتدا از هر دو گروه، پیش آزمون این دو تست به عمل آمد. سپس گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته شش جلسه و هر جلسه برای مدت یک ساعت پروتکل تمرینات ترکیبی را انجام داد و گروه کنترل نیز فقط فعالیت های روزمره خود را انجام داد. پس از هشت هفته، از آزمودنی های هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتایج به وسیله نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) موردبررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس، اختلاف معناداری را در پس آزمون تست های رامبرگ و زمان برخاستن و رفتن، بین دو گروه نشان داد (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که تمرینات ترکیبی، توانسته توانایی ایستادن و راه رفتن مردان بی تحرک 65 تا 80 ساله را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، ایستادن، راه رفتن
 • عبدالله حاجی وندی، بهمن رماوندی، آسیه رضایی شیری، بتول احمدی صفحات 490-497
  پیش زمینه و هدف
  آسیب وسایل تیز و برنده یکی از خطرات شغلی مهم برای کارکنان بهداشتی درمانی به ویژه پرستاران محسوب می شود. اشیاء تیز و برنده پرستاران را در معرض تماس با ویروس های خطرناک مانند انواع هپاتیت و ایدز قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی حوادث ناشی از پسماندهای تیز و برنده بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های شهر بوشهر در سال 1392 است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در بین 68 پرستار بیمارستان های شهر بوشهر انجام شد. جمع آوری داده ها به صورت مراجعه حضوری پژوهشگر در بیمارستان ها و تکمیل پرسشنامه ها توسط پرستاران بخش های مختلف این بیمارستان ها در سال 1392 صورت گرفت. علاوه بر این، از آمار حوادث آسیب با اشیاء تیز و برنده مرتبط با پرستاران در بیمارستان ها که طی سال های 89 تا 92 گزارش شده بود و در آرشیو موجود بود، نیز استفاده گردید. ارتباط بین آسیب های ناشی از اشیاء نوک تیز و پارامترهای مربوط به این حوادث بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 8/58درصد از پرستاران دارای تجربه آسیب با اشیاء تیز و برنده بودند. همه (100درصد) پرستاران در مقابل ویروس هپاتیت واکسینه شده بودند. بیشترین حوادث (8/75درصد) ناشی از اصابت با سرسوزن بود. آسیب های ناشی از اشیاء تیز مانند سرسوزن در دوره سه ماه مهر تا آذر (13 مورد)، روزهای دوشنبه (10 مورد) و چهارشنبه (8 مورد) و در ساعت های 11 تا 14 و بعد از ساعت 16 (22 مورد) دارای فراوانی بیشتری بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پسماندهای تیز و برنده و همچنین خطرات ناشی از آن ها باید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد. به کارگیری یک استراتژی ایمن و موثر، جهت کاهش جراحت ناشی از پسماندهای تیز و برنده برای بیمارستان ها ضروری است. با ارتقاء آگاهی و مهارت پرسنل پرستاری نیز می توان میزان آسیب را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: پسماند پزشکی تیز و برنده، آسیب، پرستار، بوشهر
 • طاهره اشک تراب، مریم رادمهر *، ژیلا عابدسعیدی صفحات 498-510
  پیش زمینه و هدف

  متاسفانه علیرغم تاکید مستندات موجود و نظریه های معاصر بر این باور که پرستاری هم علم و هم هنر است بااین وجود مرور مطالعات منتشرشده حاکی از بررسی های متوالی در خصوص گسترش علم پرستاری است. این در حالی است که بسیاری معتقدند با شناخت و درک این مفهوم در عرصه های بالینی می توان آگاهی زیبایی شناسی را در پرستاری و آموزش دانشجویان توسعه داد. ازآنجایی که هیچ مطالعه ای در درک هنر پرستاری در فرهنگ پرستاری ایران انجام نشده است بنابراین این مطالعه با هدف تبیین ادراک مددجویان از هنر پرستاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع پدیده شناسی تفسیری بود. شرکت کنندگان دراین بررسی شامل 12 مددجوی بستری در بیمارستان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه غیر ساختاریافته استفاده شد و تجربیات توصیف شده با شیوه پدیده شناسی تفسیری ون مانن تحلیل شدند.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده ها 13 خوشه و پنج درون مایه اصلی از تجربیات زنده مددجویان در مواجهه با پدیده هنر پرستاری استخراج شدند. درون مایه ها شامل: توصیفی ذهنی، معنویت آشکار، گشودن بن بست های درماندگی، احساس یکی بودن و تبلور توانمندی فراتر از حد وظیفه بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  درون مایه های استخراج شده از تجربه هنر پرستاری در این مطالعه دربرگیرنده رفتارهای مراقبتی کلی نگر در ادبیات کنونی پرستاری با تاکید بر معنویت و مهارت بود که با شناسایی آن ها می توان موجبات ارائه بیشتر آن توسط پرستاران را فراهم نمود و به انتظارات واقعی مددجویان پاسخ داد.

  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، تحقیق کیفی، پرستاری کلی نگر
 • شمس الدین شمسی، هاله قوامی، ثریا سهیلی، حمیدرضا خلخالی، حمید اصغرزاده صفحات 511-517
  پیش زمینه و هدف
  یکی از بزرگ ترین چالش هایی که در قرن بیست و یکم سیستم های بهداشتی در سراسر جهان با آن مواجه می باشند، افزایش بار ناشی از بیماری های مزمن است. سبک زندگی نامناسب و غیربهداشتی مسئول وقوع بسیاری از انواع بیماری های مزمن است. دیابت ملیتوس بیماری خطرناک و مشکل عمده و مهم در کشورهای درحال توسعه می باشد. دیابت و مخصوصا عوارض ناشی از آن می تواند اثرات منفی و عوارض نامطلوب زیادی بر روی کیفیت زندگی سلامت محور انسان ها بر جای گذارد. نوروپاتی یک عارضه شایع و خطرناک دیابت است که بیشترین هزینه مراقبتی را در این گونه بیماران ایجاد می نماید و از عوارض میکروواسکولار بوده و رایج ترین مشکل مزمن بیماران مبتلا به دیابت می باشد و در بعضی از بیماران همراه با درد نوروپاتیک است. با تغییر در سبک زندگی می توان تا 90 درصد از عوارض دیابت نوع 2 پیشگیری کرد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخلات سبک زندگی بر شدت علائم نوروپاتی محیطی دیابت انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه بررسی اطلاعات جمعیت شناسی، یک چک لیست جهت قند خون و پرسشنامه معیار تورنتو می باشد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از آمارهای توصیفی و آزمون t در محیط نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد و اختلاف در سطح کمتر از 05/0 معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  درمجموع تعداد 74 نفر در این مطالعه شرکت کردند (37 نفر گروه کنترل، 37 نفر گروه مداخله). علائم و شدت نوروپاتی در افراد گروه مداخله به طور معنی داری بهبود یافته بود (001/0 P<)، اما در گروه شاهد شدت نوروپاتی یا تغییر نکرده بود و یا به سطوح بالاتر (شدیدتر) پیشرفت کرده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مداخلات سبک زندگی می تواند به طور چشمگیری باعث بهبود علائم و کاهش شدت نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت گردد و این کار باعث کاهش هزینه های بهداشتی _درمانی به نفع بیمار و جامعه می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، نوروپاتی دیابتی، سبک زندگی، معیار تورنتو
 • خیزران میری، امین کشاورز، سارا شیردل زاده، مهدی پارسا صفحات 518-524
  پیش زمینه و هدف
  هدف نهایی پرستاران ارتقای کیفیت مراقبت مددجویان است. ویژگی های انسانی و باورهای پرستاران می تواند به ایفای بهتر نقش حرفه ای آن ها کمک نماید. مطالعه حاضر برای بررسی ارتباط بین هوش معنوی پرستاران و کیفیت مراقبت آن ها از دیدگاه خودشان و بیماران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی به روش نمونه گیری در دسترس با مشارکت 200 پرستار بالینی و بیمار بستری در بیمارستان انجام گرفت. از پرسشنامه هوش معنوی 42 سوالی بدیع و کیفیت مراقبت پرستاری کیوآلپاک استفاده گردید که روایی آن ها به روش محتوی و پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب با ضریب 85/0 و 8/0 مورد تایید قرار گرفت. رابطه بین هوش معنوی و کیفیت مراقبت مددجویان با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین نمره هوش معنوی پرستاران 0/16 ± 2/117 و میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه خودشان 0/40 ± 4/177 بود، درحالی که میانگین کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران 0/20±2/121 بود. بین هوش معنوی و کیفیت مراقبت های پرستاری همبستگی مثبت خطی معنی دار وجود داشت (020/0p= و 231/0r=) اما بین مشخصات دموگرافیک مانند جنس، مدرک تحصیلی و سابقه کار با هوش معنوی و کیفیت مراقبت های پرستاری رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  هوش معنوی در تقویت باورها و شخصیت پرستاران، می تواند به بهبود کیفیت مراقبت بیماران کمک نماید. بنابراین برخورداری از هوش معنوی بالاتر پرستاران، در محیط کار می تواند در ارتقای عملکرد بهتر و ایفای نقش موثر باشد که این خود به ارتقای سلامت مددجویان می انجامد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، کیفیت مراقبت پرستاری، بیماران، پرستاران
 • حمیدالله بهادر، آرام فیضی، ماهرخ نبی زاده * صفحات 525-534
  پیش زمینه و هدف

  ممکن است استفاده از شیوه های نوین آموزشی در افزایش سطح آگاهی، علاقه مندی و ادراک دانشجویان تاثیرگذار باشد. لذا برای ارزیابی این فرضیه مطالعه حاضر در نظر دارد تا نقش دو روش آموزشی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) و روش آموزش سنتی را بر سطح ادراک دانشجویان مامایی از مراقبت های کودکان موردبررسی قرار دهد.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی است که بر روی دانشجویان دوره کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 93 - 1392 صورت پذیرفت. دانشجویان به طور تصادفی به دو روش آموزشی مبتنی بر تیم و یا روش سنتی مرسوم در کارآموزی بهداشت مادر و کودک تحت تعلیم قرار گرفتند. سپس ادراک کارآموزان مامایی در مورد اثربخشی دو روش مذکور مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  ادراک دانشجویان در خصوص سازمان دهی و برنامه ریزی واحد درسی، مهارت های ارتباطی و چگونگی ارتباط مدرس با دانشجو، نحوه ارائه تکالیف، برگزاری آزمون ها و ارزشیابی، روش های آموزشی و کمک آموزشی تکمیلی، نتایج حاصل از دوره آموزشی، تلاش و مشارکت وی در دوره آموزشی و موثر بودن روش آموزشی در روش TBL بهتر از روش آموزشی سخنرانی بود (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد در روش آموزشی TBL، ادراک کارآموزان از شیوه های آموزشی در زمینه مراقبت های کودکان بهتر از روش سخنرانی است.

  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری مبتنی بر تیم، آموزش سخنرانی، ادراک دانشجویان
 • فاطمه مقدم تبریزی، نگار فیض بخش صفحات 535-543
  پیش زمینه و هدف
  ناباروری و درمان آن عوارض متعددی را بر زوجین نابارور بخصوص زنان به عنوان مسئولین زادوولد برجای می گذارند. خودکارآمدی و عزت نفس افراد نابارور تحت تاثیر ناباروری قرار می گیرد که در بروز موفقیت یا عدم موفقیت نتایج درمان های کمک باروری دخالت دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان عزت نفس، خودکارآمدی و پیامد درمان در زنان نابارور خواهان روش لقاح داخل آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 210 نفر از زنان مبتلا به ناباروری اولیه مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان مطهری شهر ارومیه که خواهان استفاده از روش لقاح داخل آزمایشگاهی بودند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات زمینه ای و ناباروری (محقق ساخته)، پرسشنامه عزت نفس آیزنک و پرسشنامه خودکارآمدی ناباروری بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که میانگین کل نمرات خود کارآمدی و عزت نفس در زنان نابارور به ترتیب 64/22±10/45 و 52/7 ±25/22 بود. بین سطح تحصیلات زن و همسر و نیز بین وضعیت اقتصادی و میانگین نمرات عزت نفس و خودکارآمدی همبستگی معنی داری وجود داشت (001/0>P، 84/0=r) میانگین± انحراف معیار خودکارآمدی و عزت نفس زنان شاغل (36/18±03/63 و 52/7±25/22) از زنان خانه دار (12/41±91/21 و 54/8±8/13) بیش تر بود. ضریب همبستگی بین طول مدت ناباروری با هر یک از نمرات عزت نفس و خودکارآمدی منفی و ازنظر آماری معنی دار بود (001/0>P، 64/0=r،73/0=r) همچنین در زنانی که میانگین عزت نفس (51/6 ± 70/20) و خودکارآمدی (90/18±18/59) بالاتری داشتند، پیامد درمان IVF مثبت بود (001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  ازآنجایی که تاثیر ناباروری بر عزت نفس و خودکارآمدی زنان نابارور واضح می باشد، لذا به منظور موفقیت در دستیابی به بارداری می توان با رویکردهای موثر برای افزایش سطوح عزت نفس و خودکارآمدی زنان نابارور متقاضی استفاده از روش های کمک باروری گام های مفید و موثری برداشت.
  کلیدواژگان: ناباروری، عزت نفس، خودکارآمدی
 • شادی شمس، معصومه همتی مسلک پاک، ناصر شیخی صفحات 544-552
  پیش زمینه و هدف
  عزت نفس در مبتلایان به بیماری های مزمن پایین است، برای بالا بردن عزت نفس در بیماران نقش آموزش را نباید نادیده گرفت. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و آموزش ویدئوئی بر عزت نفس بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز در مراکز آموزشی- درمانی امام خمینی ره و آیت الله طالقانی شهر ارومیه انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای تجربی از نوع قبل و بعد می باشد. 120 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت در تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه کنترل (40 نفر) و آموزش چهره به چهره (40 نفر) و آموزش ویدئویی (40 نفر) تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بود که قبل و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه تکمیل شد. آموزش چهره به چهره به صورت انفرادی برای هر نفر در دو جلسه 35 تا 45 دقیقه ای، و به فاصله یک هفته آموزش های لازم بر اساس نیازهای بیمار داده شد. همزمان، برای گروه آموزش ویدئویی، سی دی تهیه شده با مفاهیم کاملا مشابه با آموزش چهره به چهره نمایش داده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره عزت نفس در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه کنترل از 62/26 به 37/26 کاهش یافت، این در حالی است که در گروه آموزش ویدئویی میانگین نمره عزت نفس از 95/5 به 12/29 و در گروه آموزش چهره به چهره از 51/4 به 15/29 افزایش پیداکرده است، که این افزایش ازنظر آماری معنادار بود (05/0 P<). در مقایسه دوبه دوی گروه ها آزمون توکی بین دو گروه آموزش ویدئویی و آموزش چهره به چهره تفاوت آماری نشان نداد (449/0 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که اجرای هر دو روش آموزش چهره به چهره و آموزش ویدئویی باعث ارتقاء میزان عزت نفس بیماران همودیالیزی می شود، بنابراین توصیه می شود که با به کارگیری این دو روش آموزشی و البته با مطالعات بیشتر در خصوص اولویت های آموزشی بیماران همودیالیزی، قدمی سازنده برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش چهره به چهره، آموزش ویدئوئی، عزت نفس، همودیالیز
 • ماه منیر حقیقی، رویا یاوریان صفحات 553-562
  پیش زمینه و هدف
  امروزه، سوءمصرف مواد و وابستگی به آن، رو به افزایش بوده و تمامی جنبه های فردی و اجتماعی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. سوءمصرف مواد معمولا با سایر اختلالات روانی مانند اختلالات خلقی، اضطرابی و سایکوتیک همراه می باشد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین فراوانی اختلالات روانی در سوءمصرف کنندگان مواد، بستری شده طی سال 1390 در بیمارستان روان پزشکی ارومیه بوده است.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه توصیفی_مقطعی 170 معتاد بستری در بخش روان پزشکی، موردبررسی قرار گرفتند و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و مصاحبه روان پزشکی جمع آوری شد. برای ارائه یافته ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  3/85 درصد نمونه ها، مرد و 7/14 درصد زن بودند. بیشترین گروه سنی (2/73 درصد) مربوط به 40-21 سال بود، 1/44 درصد مطلقه و 9/32 درصد متاهل بودند. اکثرا دارای تحصیلات راهنمایی و دبیرستان (1/64 درصد) و 5/56 درصد بیکار بودند. 3/52 درصد سوءمصرف همزمان چند نوع ماده را گزارش کرده اند. شایع ترین اختلال روانی همراه، اختلالات سایکوتیک (8/61 درصد) و سپس اختلالات خلقی (3/15 درصد) بوده است. 57 درصد نیز دارای اختلال شخصیت گروه B بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  همبودی اختلالات روانی با سوءمصرف مواد، پدیده شایعی بوده و توجه به این مسئله جهت افزایش موفقیت در درمان اعتیاد و همچنین اختلال روانی همراه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سوءمصرف مواد، همبودی، اختلالات روانی
|
 • Mohammad Jebraeily, Ghehshin Ghamoosi, Dr. Bahlol Rahimi Pages 451-457
  Introduction
  Nowadays, new technology, Particularly computer technology, Provides the health care system with opportunities for organizing the treatment of illness and disease in ways that might improve the health and quality of life of patients, and Provide cost-effective health care services. Entrance these technologies required to design and implement correctly and user participation have a major role in the design and implementation, so our purpose of this study is survey participation rate of users in HIS development. Method and materials: This is a descriptive-analytic study. The study population was the personnel of the urmia nontraining hospitals. The data were gathered by questionnair. that validity was confirmed by expert and rliability reviewed and approved by Cronbach′ alpha method. Collected data analyzed by appropriate statical test were used in software SPSS 20.
  Result
  The highest participation rate of users in the four – stages development of the HIS related to analysis phase (2.23) and the lowest participation related to implementation phase(1.53). also, by calculating the desirability of participation rate of users in the development of HIS were identified that There is a significant difference, between desirable of user participation in the development of HIS. according to the diffrerence, participation rate of users is lower than desirability reported (p-value: 0.000). The most important factor influencing of participation rate of users in the development of health information system related to understanding and awareness of the development benefits of HIS.
  Conclusion
  Essential to the success of hospital information system is the user participated in the all of the stage of HIS development. According to the result of this study, it is necessary to observe this point that managers and health care authorities before purchasing or designing HIS, users have become aware of the benefits of system development and support and training necessary to engage more staff, expend and upgrade their systems. Keywords: hospital information system, user participation, design, analysis, implementation, evaluation.
  Keywords: hospital information system, user participation, design, analysis, implementation, evaluation
 • Dr. Sepideh Hajian, Dr. Mohammad Shariati, Dr. Khadijeh Mirzaii Najmabadi, Dr. Masud Yunesian, Dr. Mohammad Ismail Ajami Pages 458-472
  Background and Aim
  Although cesarean birth is performed as a necessary and life-saving solution, the overuse of this procedure has lead to a health concern in most developed and developing countries, including Iran. The aim of this study is to determine the effect of educational interventions on knowledge, perceived efficacy, self-efficacy, behavioral intention and mode of childbirth in pregnant women of two groups of study, experiment and control.
  Material and Methods
  The present study is a field trial one with 572 low risk pregnant women participating from all health care services all over the city of Shahroud. Continuous sampling using random allocation was done. Participants in experiment group were instructed the fear management and pain reduction skills in 8 sessions by qualified midwives. The level of knowledge, perceived efficacy, self-efficacy and behavioral intention were measured using the structured questionnaire at the beginning and the end of educations. Women in control group completed the same questionnaire two times between at least 8 weeks time lag, and they were given routine prenatal care. Finally, questionnaire’s variables, mode of childbirth and pregnancy outcomes were compared in two arms of the study.
  Results
  The mean score of the questionnaire’s variables had significant differences before and after educations in the experiment group. The mean score for knowledge was significantly higher in the second time than the first time in control group, yet we did not observed such a finding for other variables. Cesarean section rate was higher in control group compared to the experiment (52.5% vs. 35.9%). The odd of normal vaginal delivery was significantly higher in experiment than control group (OR = 1.98, 95% CI= 1.41–2.70). A logistic regression analysis showed that women with at least one previous normal vaginal birth and participation at educational sessions before 28 weeks of gestational age were the most likely to deliver vaginal birth. Perinatal outcomes were similar in two arms of study and we did not observe a significant difference between them.
  Conclusions
  The findings indicated that educational opportunity focusing on non-pharmacological pain management methods to pregnant women can enhance their positive attitude toward vaginal birth, empower them against the fear of childbirth and decline the maternal request for unnecessary cesarean childbirth.
  Keywords: prenatal education, self, efficacy, mode of childbirth
 • Zeinab Taei, Dr. Moloud Radfar, Dr. Fatemeh Mogadamtabriz, Nasser Sheikhei Pages 473-480
  Background and Aims

  Loneliness is one of the major psychosocial concerns among patients with cancer. Diagnosis, acute treatment and complications of breast cancer may create experience of loneliness. Hope is an essential factor in the lives of cancer patients. Realistic hope, felt with the awareness of the problem, is an important factor for coping with the problems of the patient in an efficient manner. Social support is an important aspect of modern cancer cares. Social support plays a major role in adaptation with chronic and serious illnesses, such as cancer. The purpose of this study was to investigate the effect of dimension of social support on hope and loneliness in patients with breast cancer.

  Material And Methods

  The method of study was descriptive-correlation. 100 patients with breast cancer were selected randomly and enter to study. The data were collected with GHQ, Miller Hope Scale, the UCLA Loneliness Scale and Social Support Questionnaire -Sarason. Data were analyzed with using Pearson correlation.

  Results

  A positive relationship existed between social support and hope (r = 0/88) and negatively associated with loneliness (r = - 0/91). A negative correlation between hope and loneliness was found (r = - 0/93) (p<0.05).

  Conclusion

  The findings suggest that social support influence on hope and loneliness. Planning should be considered for social support of patients with breast cancer in order to heal psychological problems such as loneliness and hopelessness and to enhance the quality of life of patients.

  Keywords: Social support, Hope, Loneliness, Breast cancer
 • Seid Mohammadreza Chehri, Dr. Bahram Yoosefy, Ali Golchini Pages 481-489
  Background and Aim

  The balance is most important factor in elderly people motor fitness. Without it, they cannot stand and walk correctly. The purpose of this study was to consider the effect of eight weeks combined exercises on standing and walking ability in sedentary males, 65 to 80 years old.

  Material and Methods

  The method of this research was semi experimental with pretest-posttest pattern and with two experimental and control groups. In this method, 30 elder males (age: 72.23±4.45, height: 160.4±4.86, weight: 66.23±5.43, body mass index: 25.71±1.32) were selected subjectively, and they were divided randomly into experimental (n=15) and control (n=15) groups. The ability of standing of the participants was evaluated by Romberg test, and the ability of walking was evaluated by Time up & go test. Primarily, both groups were taken pretest, and then experimental group performed combined exercises protocol for eight weeks and each week for six sessions, and every session for one hour, while control group performed daily activities. This protocol included strength, durance, balance and flexibility exercises. After eight weeks, posttest was taken from two groups. To do statistical analyses, SPSS software (version 20) and Covariance Analysis (ANCOVA) was used.

  Results

  The results shown that there are significant differences between experimental and control groups on doing posttests of Romberg & Time up & go tests (P<0.05).

  Conclusion

  According to the obtained results, combined exercises protocol can increase the standing and walking ability in sedentary males of 65 to 80 years old.

  Keywords: standing, walking combined exercises
 • Dr. Abdolah Hajivandi, Dr. Bahman Ramavandi *, Asieh Rezaeeshiri, Batol Ahmadi Pages 490-497
  Background and Aim
  Sharp and cutting objects injuries are a major occupational hazard for healthcare workers, particularly nurses. Sharp and cutting objects expose nurses to dangerous viruses such as all types of hepatitis and HIV. The purpose of this study was to investigate injuries of hospital sharp and cutting wastes in nursing staff in Bushehr hospitals in 1392.
  Material and Methods
  This cross- sectional study was conducted among 68 nurses in Bushehr hospitals. Data collection was carried out by visiting the nurses in hospitals, and the questionnaires were answered by nurses from various sections of hospitals. Furthermore, sharp injury cases were reported and archived by each hospital from 1389 to 1392. Correlations between sharp injuries and parameters related to these events were investigated. Data were analyzed using the SPSS software version 19.
  Results
  The results of study showed that 58.8% of nurses had experienced sharp and cutting objects injuries. All of the nurses (100%) had been vaccinated against hepatitis virus. Most injuries (75.8%) were due to hitting the needle. Sharp injury events occurred more frequently in the 3-month period from Mehr to Azar (13 cases), on Monday (18 cases) and Wednesday (14 cases), and at the hours from 11:00 to 14:00 and after 16:00 (39 cases).
  Conclusion
  Sharp and cutting wastes as well as their hazards should be further considered. Implementing a safe and effective strategy is essential for minimizing the injuries with sharp and cutting wastes. By promotion of knowledge and skill of nursing staff, we can minimize the injury rate.
  Keywords: Medical waste, Needles, Nurses, Bushehr
 • Dr. Tahereh Ashktorab, Maryam Radmehr, Dr. Zhila Abedsaeedi Pages 498-510
  Background and Aim

  Unfortunately, despite the emphasis of documents and contemporary theories on the belief that nursing is a science and an art in care, a review of published studies shows that only the nursing science has developed. Many experts believe that by recognizing and perceiving this concept the clinical field can develop aesthetic knowledge in the education of nursing students. Since there are no studies to explain perception of nursing art in Iranian nursing culture, so this research was conducted to explain the client's perception of nursing art.

  Materials and Method

  This study was an interpretative phenomenological research. Unstructured interviews were used to gather the data. Participants in this study were 12 hospitalized clients that were purposefully selected. Their experiences were analyzed using Van Manen’s hermeneutic phenomenological framework.

  Results

  13 clusters and five main themes were derived after thematic analysis of the phenomenon of nursing art. Emerged themes were: subjective description, overt spirituality, opening desperate impasse, unity of feeling and manifestation of capabilities beyond duty.

  Conclusion

  Emerged themes of client's perception from nursing art involved holistic care behaviors in the current literature on nursing with an emphasis on spirituality and skill. By identifying these behaviors, we can help nurses provide better care and respond to the realistic expectations of their patients.

  Keywords: Nursing care, Holistic Nursing, Qualitative Research
 • Shamsadin Shamsi, Dr. Haleh Ghavami, Soraya Soheili, Dr. Hamidreza Khalkhali, Dr. Hamid Asgharzadeh Pages 511-517
  Background and Aim
  Diabetic peripheral neuropathy likely affects up to one-third of adults with diabetes. All diabetic patients are likely to develop peripheral neuropathy if they live sufficiently long. Drug therapy has limited potential for controlling the associated pain. Alternative methods of treatment have thus far demonstrated limited success, so the aim of study was evaluating the effect of lifestyle interventions on diabetic neuropathy severity among diabetic outpatients that suffering diabetic neuropathy.
  Material and Methods
  This clinical trial was performed as time series on 76 patients with diabetic neuropathy, in Urmia in the year of 2013. After matching the study variables, the patients were divided equally and with random allocation to two experiment and control groups. The lifestyle interventions were performed for the experiment group beginning 4 educative sessions on diabetes self- care that emphasizes strategies for glucose monitoring, dietary and exercise habits, foot care, medication taking and coping. Each session was lasted for1.5 hours.Then, these patients were followed for 12 weeks. During these 12 weeks, they were given counseling on lifestyle interventions. Diabetic neuropathy symptom severity in both groups was measured by using Toronto Clinical Neuropathy Score at the beginning of study and then at the end of counseling for 12 weeks. The data were analyzed by SPSS 16.0 software using t-test.
  Results
  There wasn’t any difference between the mean of diabetic neuropathy symptom severity in both study groups before the intervention, but comparing the mean of diabetic neuropathy symptom severity after intervention, there was a significant difference (p<0.001) among the two groups of the study.
  Conclusions
  These findings indicate that lifestyle interventions including diet and exercise counselling for diabetic neuropathy patients result in decreasing neuropathic symptom severity, and reducing pain.
  Keywords: diabetes, diabetic neuropathy, life style, toronto scale
 • Kheizaran Miri, Amin Keshavarz, Sara Shirdelzadeh, Mehdi Parsa Pages 518-524
  Background and Aims
  Improving patients’ quality of care is the final goal of nurses. On the other hand, personal characteristics and beliefs of nurses can help in their effective role playing, which could affect the caring process. Therefore, this study was done to assess the relationship between nurses’ spiritual intelligence and their patients’ quality of care in educational hospitals of Gonabad University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  This was a descriptive correlational study which was carried out on 200 nurses & patients who were selected by simple sampling. The applied Questionnaires included QUALPAC nurses’ quality of care, and Badie’s 42-questions spiritual intelligence. The validity and reliability of the test were verified by Alpha Cronbach’s method which was 0.85 & 0.8, respectively. The relationship between nurses’ spiritual intelligence and their patients’ quality of care was assessed by Pearson’s correlation test.
  Results
  Based on the nurses opinion, the mean number of spiritual intelligence and nurses’ quality of care were 117.2±16.0 and 177.4±40.0, respectively, while quality of care in patients viewpoint was 121.2±20.0. There was a positive significant correlation between spiritual intelligence and nurses’ quality of care (p=0.020, r=0.231). But there was no significant relationship between demographic characteristics such as gender, education, work experience and nurses’ spiritual intelligence and their patients’ quality of care.
  Conclusions
  Improving spiritual intelligence can help in increasing patients’ quality of care due to encouraging nurses’ beliefs and personality. So, nurses’ mental health and upper spiritual health in clinical environment could improve their function, and it can affect their role playing which could improve clients’ health.
  Keywords: spiritual health, nursing quality of care, nurses, patients
 • Dr. Hamidolah Bahador, Dr. Aram Feizi, Mahrokh Nabizadeh Pages 525-534
  Background and Aims

  Applying novel educational techniques could enhance student’s motivation, and it can affect their understanding in a course subject. Therefore to examine this hypothesis, the current study aimed to examine and analyze the effects of the team based learning, and the conventional learning methods on the midwifery student’s perception of the children’s care course.

  Material and Methods

  The current study is a semi-empirical research conducted on the undergraduate midwifery students of the Urmia University of Medical Science during 1392-93 (2013-2014). Students, randomly, are taught in two different categories of the team based learning and conventional learning methods during their training courses. The students’ perception of the children’s care course under team based learning was compared with their perception in the conventional learning group.

  Results

  The students’ perception of the course work planning and organising, communication skills and relationship between the students and instructor, assignment presentation, examinations and evaluations, learning and supplementary learning methods, results of the course, students effort and participation in the course and effectiveness of the course in Team Based Learning method (TBL) was better (P<0.05) than the conventional method.

  Conclusions

  According to the findings of the current study, it seems that in the team based learning method (TBL), the students’ understanding of the children’s care course were higher than those of the speech based method.

  Keywords: Education, Team Base learning, Lecture Base Learning, Student's Perception
 • Dr. Fatemeh Moghaddam Tabrizi, Negar Feizbakhsh Pages 535-543
  Background and Aims
  Infertility and its treatment can cause many problems on the infertile couples, especially women as birth attendants. Infertility can also affect the infertile people self-efficacy and self-esteem. These two factors can affect the involved reproductive treatment. This study tries to determine the level of self-esteem and self-efficacy in infertile women who undergone vitro insemination, and its outcomes.
  Materials and Methods
  The study was carried out in Urmia University of Medical Science's affiliated infertility centers, in 2014. The study population was 210 iinfertile women who applied for IVF in UMSU infertility centers. Appropriate questionnaires of self-esteem and self-efficacy were used. The data were analyzed with SPSS software (version 20).
  Results
  Results showed that the mean scores of self-efficacy and self-esteem in infertile women were 22.25±7. 52, and 45.10±22.64, respectively. The level of education of the spouses with the mean score of self-efficacy and self-esteem, were positively significant. There were significant and positive association between self esteem and self efficacy (r=0.84, P ˂0.001). The mean of self esteem and self efficacy in employed women were more than that of house wife women (22.25±7.52, 63.03±18.36 VS 13.8±8.54, 21.91±41.12). Negative association were found between self esteem and self efficacy with duration of infertility (r=0.73, r=0.64, P ˂0.001). Data analysis also showed that in women who had higher mean of self-esteem and self efficacy (20.7±6.51, 59.18±18.9), the outcome of IVF treatment were positive (Pvalue˂0.001).
  Conclusion
  The impact of self-efficacy and self-esteem on infertile women is clear. Improving these two qualities along with reproductive techniques can be highly useful in achieving successful pregnancy in infertile women.
  Keywords: Infertility, self, esteem, self, efficacy
 • Shadi Shams, Dr. Masumeh Hemmati, Naser Sheikhi Pages 544-552
  Background and Aims
  In patients with chronic diseases, self-esteem is very high, so education should not be ignored in these patients to raise their self-esteem. This study was designed to compare the effect of two different methods of face to face training and video training on self-esteem in hemodialyzed patients of Imam Khomeini and Ayatollah Taleghani Hospitals in Urmia.
  Materials and Methods
  This study is a before and after quasi-experimental study. 120 under treatment hemodialysis patients were selected randomly, and they were entered to the study, then they were divided into three groups of control (40), face to face training (40) and video training (40). Rosenberg Self-Esteem Scale questionnaire was completed before and two months after the intervention. Face to face training sessions were performed individually for each person based on the patient needs for 35 to 45 minutes during a week. Meanwhile, a CD was produced with similar concepts of face to face group for the group of video training. Data analyzed was performed by SPSS software version 16 using descriptive and inferential statistical tests.
  Results
  The results showed that the average scores in self-esteem in video training group has increased from 5.95 to 29.12, and in face to face training from 4.51 to 29.15. The difference between the two was not statistically significant (P<0.05), i.e., by comparing the two groups of face-to- face and video training by using Tukey test, it was shown that the difference is not statistically significant (P =0.449).
  Conclusion
  The findings of this study demonstrated that the performance of both methods of face to face training and video training in hemodialysis patients can improve self-esteem. Therefore, it is recommended to use these two methods to increase self esteem in hemodialysis patients.
  Keywords: Face to face training, video training, self, esteem, hemodialysis
 • Dr. Mahmonir Haghighi, Dr. Roya Yavarian Pages 553-562
  Background and Aims
  Nowadays substance abuse is increasing and, it affects all aspects of individual and social life negatively. Substance abuse usually associated with other psychiatric disorders such as psychotic, mood and anxiety disorders. The main purpose of this research was to determine the frequency of mental disorders in substance-abusing inpatients in Urmia psychiatric center in 1390.
  Materials and Methods
  170 inpatients participated in this descriptive cross-sectional research. All of them had substance abuse or dependency. The data gathered by using a demographic characteristic questionnaire and by psychiatric interviewing with participants. Descriptive statistical methods were used.
  Results
  85/3 % of patients were male, and 14/7 % were female. The most common age-group was 21-40 years old(73/2 %). 44/1% were divorced and 32/9% were married. 64/1% had secondary and high school education, and 56/5% were jobless. 52/3% reported abusing of multi-substance. 61/8% had psychotic disorders, 15/3% had mood disorders and 57% had personality disorders(group B).
  Conclusion
  Comorbidity of mental disorders and substance abuse is common. It should be noted the correct diagnosis of these disorders is really important for successful treatment of dependency and mental disorder.
  Keywords: comorbidity, substance abuse, mental disorders