بررسی اثر انجماد شیشهای بر مورفولوژی رده های مختلف فولیکولی بافت تخمدان رت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه محققین به دنبال روش های مناسبی برای نگهداری گامت و جنین هستند. در این مطالعه اثر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی رده های مختلف فولیکولی تخمدان بررسی شده است.
مواد و روش ها
80 تخمدان از 40 سر رت به 25 تخمدان در گروه شاهد، 25 تخمدان در گروه انجماد و 30 تخمدان در گروه آزمون سمیت تقسیم شدند. جهت انجماد از محیط تعادل، اتیلن گلیکول و دی متیل سولفوکسید استفاده شد. در ذوب از محلول های دارای شیب غلظتی مختلف ساکاروز و در ارزیابی مرفولوژی، از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده گردید. درصد انواع فولیکول های سالم و تحلیل یافته پس از 24 ساعت، یک هفته و یک ماه از گذشت انجماد مقایسه شدند.
نتایج
پس از انجماد، ناهنجاری مرفولوژیک فولیکولی مشاهده نشد. درصد فولیکول های بدوی، اولیه، ثانویه، آنترال و تکامل یافته به ترتیب 5/34، 7/17، 4/17، 2/15 و 3/50 درصد بوده است. درصد فولیکول های سالم و تحلیل یافته در گروه انجمادی و آزمون سمیت به ترتیب 5/47 و 9/11 درصد بود. این ارقام در گروه کنترل به ترتیب 6/59 و 9/16 درصد و در روش انجماد شیشه ای، 91 درصد بوده و 81 درصد دارای تقسیم سلولی و 50 درصد دارای بلاستوسیست بودند.
نتیجه گیری
چون در انجماد تخمدان در مقایسه با تخمک، از تعداد زیادی فولیکول در مراحل مختلف تکوینی و در سیکل های متوالی می توان استفاده نمود و این که انجماد شیشه ای باعث ناهنجاری مرفولوژیک و ساختاری فولیکولی نشده، انجماد شیشه ای می تواند روش مطلوبی در نگهداری و انجماد رده های مختلف فولیکولی تخمدان باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450077 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.