بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی کرمانشاه از تظاهرات دهانی بیماری ایدز در سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ضایعات دهانی از اولین تظاهرات عفونت HIV می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دندان پزشکان عمومی نسبت به تظاهرات دهانی بیماری ایدز بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته، دندان پزشکان عمومی در شهر کرمانشاه در سال 1393 ارزیابی شدند. پرسشنامه شامل بخش متغیرهای دموگرافی و بخش سنجش آگاهی بود. درصد پاسخ های صحیح به عنوان سطح آگاهی در نظر گرفته شد و به سطوح ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب طبقه بندی گردید. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برابر با 79/0 تایید شد. داده ها توسط SPSS 17 با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون های tukey و t-test تجزیه و تحلیل شد (05/0 > P).
نتایج
تعداد 120 دندان پزشک شامل 76 مرد (3/63%) و 44 زن (7/36%) با میانگین سنی 3/9±4/36 سال پرسشنامه را تکمیل کردند. از نظر آگاهی کلی در مورد AIDS/HIV، 7/1% از دندان پزشکان آگاهی بسیار خوب، 3/23% خوب، 3/48% متوسط و 7/26% آگاهی ضعیف داشتند. در ارتباط با ضایعات دهانی ایدز، تنها 5/7% از دندان پزشکان آگاهی بسیار خوب و 2/9% آگاهی خوب داشتند و 35% در سطح متوسط و 3/48% در سطح ضعیف بودند. سطح آگاهی دندان پزشکان از ضایعات دهانی ایدز با عوامل سن، جنسیت، سابقه کار و سابقه شرکت در دوره های بازآموزی ارتباط معنادار آماری نشان نداد (05/0
نتیجه گیری
آگاهی دندان پزشکان مورد بررسی از ضایعات دهانی ایدز در سطح مطلوب قرار نداشت و بهبود دانش آن ها درباره AIDS/HIV و ضایعات دهانی ایدز پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450103 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.