بررسی کاربرد کود های زیستی و آلی بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare)

پیام:
چکیده:
یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بکارگیری کودهای زیستی در تولید محصولات می باشد. بر این اساس به منظور بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و عملکردگیاه دارویی رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ مایکوریزا (بدون تلقیح و تلقیح با قارچ Glomus intraradices)، ورمی کمپوست در سه سطح (0، 4 و 8 تن در هکتار) و اسید هیومیک در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) بودند. نتایج نشان داد که اثر اصلی کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر ارتفاع، تعداد چتر، وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بود. بطوریکه قارچ مایکوریزا عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب به میزان 5/8 و 20 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین وزن هزار دانه در این بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و اسید هیومیک قرار گرفت.نتایج این بررسی نشان داد که اثر متقابل قارچ میکوریزا و ورمی کمپوست بر تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود. بطوریکه بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه از ترکیب تیماری مایکوریزا و 8 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست آمد(بترتیب حدود 21 و 45 درصد افزایش نسبت به شاهد). هم چنین ترکیب تیماری قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر ارتفاع و عملکرد بیولوژیک رازیانه اثر معنی داری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1452509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.