تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران ازوظایف مدیریت در یک مرکز نظامی در ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از این تحقیق تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران بهداری از وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل) در یک مرکز نظامی در ایران بود.
روش ها
نوع مطالعه، نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که روی 60 نفر از مدیران بهداری شاغل در یک مرکز نظامی در ایران انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج این بررسی نشان داد که میانگین آگاهی و نگرش مدیران از وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی و کنترل در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده است و بیشترین میزان افزایش در بعد آگاهی مربوط به سازمان دهی (از 38/2 به 11/6) و در بعد نگرش مربوط به هماهنگی (از 9/18 به 9/21) بود (p≤0.000).
نتیجه گیری
آموزش مدیران بهداری می تواند در ارتقاء آگاهی و نگرش آنها نسبت به وظایف مدیریت موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در مراکز نظامی، آموزش مدیران به صورت دوره ای در زمینه وظایف مدیریت انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1455309 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!