عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگ سالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
برای طراحی مداخلات موثر برای کاهش استعمال سیگار لازم است عوامل موثر بر این رفتار شناخته شود. هدف این مطالعه بررسی عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در افراد بزرگ سال شهر اراک بر اساس الگو فرانظری بود.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 328 فرد سیگاری بالای 30 سال شهر اراک در سال 1393 انجام شد. نمونه ها از سطح شهر به صورت تصادفی از روی شماره های پرونده خانوار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پایا و روا مشتمل بر مشخصات جمعیت شناختی و سوالات مربوط به سازه های الگوی فرانظری (مراحل تغییر، فرایندهای تغییر، وسوسه و فواید و مضرات مصرف سیگار) جمع آوری و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها
بیشتر افراد موردمطالعه (52/7%) در مرحله پیش تفکر ترک سیگار بودند. رگرسیون خطی مشخص کرد که متغیرهای مراحل تغییر (R2=-0.46، p<0/001)، وسوسه (R2=-0.18، p<0/001)، مضرات مصرف سیگار (R2=-0.12، p<0/001)، سن شروع مصرف سیگار (R2=-0.14، p<0/006)، فرایند تغییر تسکین نمایشی (R2=-0.12، p<0/015) و تعداد دوستان سیگاری (R2=-0.12، p<0/048) پیشگویی کننده میزان مصرف سیگار روزانه بودند. این الگو توانست 37% از واریانس میزان مصرف سیگار را پیش بینی کند.
نتیجه گیری
بیشتر افراد موردمطالعه در مرحله پیش تفکر ترک مصرف سیگار بودند و با توجه به عوامل پیشگویی کننده میزان مصرف سیگار، لازم است برنامه آموزشی موثری برای ترک مصرف سیگار طراحی کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471674 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!