اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای

چکیده:
این آزمایش در سال 1386در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم 130، 150 و190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه،وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح 1٪ معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه2838کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت 190هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت. بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان 55/0 و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 130هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان 47/0می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481562 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!