فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هفتم شماره 1 (پاییز 1394)
 • سال هفتم شماره 1 (پاییز 1394)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید آزاد مرزآبادی، معرفت مصطفوی راد، سکینه فرجی صفحات 5-18
  این آزمایش در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک در واقع در عرض جغرافیایی 34 درجه و 5 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 49 درجه و 42 دقیقه شرقی و ارتفاع 1775 متر از سطح دریا و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 7 رقم پیشرفته کلزا به همراه رقم Okapi به عنوان شاهد بود. هر کرت شامل چهار ردیف 6 متری به فواصل 30 سانتی متر از یکدیگر بودند. در طی اجرای آزمایش صفات مهم زراعی از قبیل تعداد روز تا شروع و خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک، ساخص برداشت، عملکرد روغن در هکتار برآورد گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ارقام مختلف کلزا از نظر تمامی صفات اندازه گیری شده تفاوت های معنی دار داشتند. در این تحقیق رقم ES Betty بالاترین عملکرد دانه (5699 کیلوگرم در هکتار)، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن در واحد سطح را نشان داد. در این مطالعه رقم Okapi کمترین عملکرد دانه (3144 کیلوگرم در هکتار)، تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه را داشت. همچنین هبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و برخی صفات نظیر تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وجود داشت.
  کلیدواژگان: کلزا، رقم، خصوصیات زراعی
 • محمدرضا بوربور، سعید سیف زاده، داود ارادتمند اصلی صفحات 19-30
  این آزمایش در سال 1386در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم 130، 150 و190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه،وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح 1٪ معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه2838کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت 190هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت. بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان 55/0 و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 130هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان 47/0می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.
  کلیدواژگان: تراکم، سورگوم، رقم، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه
 • اعظم پیلور، مرتضی مبلغی، حمیدرضا مبصر صفحات 31-45
  این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال 1389 اجراشد. فاصله بین ردیف در سه سطح (30، 40 و 50 سانتی متر)، فاصله روی ردیف در دو سطح (5 و10 سانتی متر) و رقم در سه سطح (j.k، b.p و 033) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم 033 و کمترین آن مربوط به رقم j.k به دست آمد. با افزایش تراکم به علت رقابت درون گونه ای و رسیدن نور کمتر به قسمت های تحتانی پوشش گیاهی، صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی، تعداد دانه در ساقه فرعی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، وزن 100 دانه ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه افزایش یافت به گونه ای که با کاهش فاصله بین ردیف و روی ردیف عملکرد دانه به ترتیب به میزان (40/170، 29/180 گرم بر مترمربع) افزایش یافت. همچنین صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی،تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه در غلاف ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه بیشترین مقدار را در رقم 033 نشان داد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم×فاصله بین ردیف مربوط به رقم 033 و فاصله بین ردیف 30 سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله بین ردیف 40 سانتی متر می باشد و همچنین بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم × فاصله روی ردیف مربوط به رقم 033 و فاصله 5 سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله 10 سانتی متر به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل فاصله بین ردیف × فاصله روی ردیف در تراکم 5×30 سانتی متر و کمترین آن مربوط به تراکم 10×40 سانتی متر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سویا، رقم، فاصله بین ردیف، فاصله روی ردیف و عملکرد
 • سید حسام الدین حسین زاده، عبدالمجید مهدوی دامغانی، بابک دلخوش، علی محدثی صفحات 47-55
  با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی کلات سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن با 5 تیمار صفر، 2، 4، 6 و 8 در هزار محلول پاشی کلات سولفات روی با چهار تکرار در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. محلول پاشی در سه مرحله به ترتیب یک ماه پس از انتقال نشاء به مزرعه اصلی، پس از گلدهی و مرحله شیری شدن دانه انجام شد. نتایج نشان داد تیمار محلول پاشی کلات سولفات روی تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد خوشه چه در خوشه و درصد خوشه چه پر داشت. در غلظت 2 در هزار، بیشترین وزن هزار دانه و پنجه در متر مربع و تعداد خوشه چه در خوشه به دست آمد و کمترین مقادیر این شاخص ها در تیمار شاهد مشاهده شد. از آنجایی که روی به عنوان یک عامل ساختمانی، متابولیسم کربوهیدرات ها و ساخت پروتئین ها عمل می کند، نتایج این آزمایش می تواند ناشی از تاثیرات مثبت روی بر فیزیولوژی رشد و تولید عملکرد در برنج باشد. غلظت 2 در هزار بهترین عملکرد و اجزای عملکرد را داشت و کاربرد سولفات روی در این سطح، از نظر اقتصادی نیز قابل قبول خواهد بود و تاثیر مثبتی بر افزایش عملکرد برنج دارد.
  کلیدواژگان: برنج، تولید پایدار، عملکرد دانه، روی
 • امید علیزاده، مهدی زارع، عبدالرضا گنجی صفحات 57-67
  به منظور بررسی اثر پرتو گاما در شدت تابش های متفاوت بر روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیرزوآباد آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در فیروزآباد انجام شد. قبل از کاشت، بذرهای کنجد به میزان 15 گرم برای هر کرت، توسط اشعه گاما در 5 سطح 100، 200، 250، 300 و 350 گری در آژانس اتمی کرج پرتودهی شد. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع گیاه. تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول، طول دوره گلدهی، عملکرد تک بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه، درصد پروتئین و روغن. با توجه به خصوصیات اندازه گیری شده و مقایسات صورت گرفته تیمار200 گری تاثیرات مثبت و مورد نظری را به دنبال داشت. به طوریکه حداکثر عملکرد (1669کیلوگرم در هکتار) که از جمله ویژگی های مورد نظر می باشد، ارتفاع (108 سانتی متر) و وزن هزار دانه(27/3 گرم) مربوط به این تیمار بود. بالاترین درصد روغن (56) و تعداد کپسول (182عدد) با تیمار 150 گری حاصل شد. دوزهای بالاتر به خصوص 350 گری تاثیر منفی بر خصوصیات مورد مطالعه داشتند. همبستگی عملکرد با طول دوره گلدهی منفی اما با سایر خصوصیات مثبت می باشد و با وزن هزار دانه بالاترین همبستگی را دارد.
  کلیدواژگان: کنجد، اشعه گاما، صفات کمی و کیفی
 • مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان صفحات 69-80
  به منظور بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپر جاذب و عناصر روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دورم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی 90-89 انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل مصرف سوپر جاذب در دو سطح صفر و 25 کیلوگرم در هکتار، مصرف سولفات روی در سه سطح صفر، 25 و50 کیلوگرم در هکتار و مصرف سلنیوم در دو سطح صفر و20 گرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر سولفات روی بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح 1% معنی دار شد. مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد 6/13% افزایش داد. اثر متقابل دوگانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم توام با مصرف 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه را 14% افزایش داد. همچنین مصرف 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب توام با 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار باعث افزایش 18% عملکرد دانه شد. همچنین با کاربرد 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، 50 کیلوگرم سولفات روی و محلول پاشی سلنیوم عملکرد دانه را به میزان 19% نسبت به شاهد افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، سوپرجاذب، سولفات روی، گندم دورم
 • امین فرنیا، احسان آراسته صفحات 81-89
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی 89- 88 اجرا شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح شامل شرایط بدون تنش، دو تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت و قبل از شروع گل) و سه تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت، قبل از شروع کل و پر شدن غلاف) در کرت اصلی و سطوح مختلف تراکم بوته در سه سطح 6، 10و 14 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در کرت فرعی و ارقام کلزا سه رقم زرفام، SLM046 و اکاپی در کرت فرعی فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که تنش خشکی و تراکم بوته و اثرات متقابل آنها بر تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن ارقام کلزا اثر معنی داری دارد. بیشترین میزان درصد روغن در شرایط بدون تنش و تراکم بوته 10 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در رقم زرفام بدست آمد که با توجه به عملکرد بیولوژیک بیشتر و عملکرد دانه بیشتر سبب افزایش درصد روغن شده اند، با افزایش میزان آب درصد روغن نیز افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: کلزا، درصد روغن، تنش خشکی، تراکم بوته، ارقام
 • سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی، امین باقی زاده صفحات 91-101
  اسفرزه یکی از پر ارزش ترین گیاهان داروئی است ارزیابی عواملی که می تواند بر رشد، نمو عملکرد و میزان موسیلاژ اسفرزه موثر باشد مهم به نظر می رسد. لذا در این کار تحقیقی اثر تیمارهای مقا دیر مختلف نیتروژن (صفر، 50، 100، 150) کیلوگرم در هکتار) و فاصله ردیف های (15، 20، 25 سانتی متر) با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گر فت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت به انجام رسید. تجزیه واریانس و آنالیز داده ها تاثیر معنی داری روی عملکرد وزن هزار دانه ودرصد موسیلاژ وارتفاع گیاه در سطح 5% نشان داد. اثر فاصله ردیف های کاشت روی ارتفاع گیاه در سطح 5% معنی دار گردید و تاثیر متقابل بین نیتروژن وفاصله ردیف روی وزن هزار دانه در سطح 1% موثر ومعنی دار بود. مقایسه میانگین تاثیر متقابل بین نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بوسیله آزمون دانکن نشان داد بیشترین وزن هزار دانه به میزان 8/2 گرم مربوط به مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن و کاشت اسفر زه در فواصل 15سانتی متر بود. در این بررسی بیشترین درصد موسیلاژ متعلق به تیمار مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت 20 سانتی متر بدست آمد.
  کلیدواژگان: اسفرزه، نیتروژن، فاصله ردیف و موسیلاژ
|
 • M. Azad Marzabadi, M. Mostafavi Rad, S. Faraji Pages 5-18
  In order to evaluate of growth stages، physiologic traits and seed qualitative characteristics of advanced winter rapeseed (Brassica napus L.) varieties in Arak a field experiment was performed in 2010-2011 cropping seasons in randomized complete block design with three replications at experimental field of Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province، in Arak (34º 5´ N; 49º 42´ E، and 1775 m above sea level)، Iran. Seven advanced rapeseed varieties such as NK Aviator، RNX 6321، ES Betty، Modena، NK Karibic، Champlain and Licord and Okapi as check comprised the experimental factors. Each plot was including of four rows with 6 meter length and 30 centimeter distance. Important agronomic traits such as days number to initiation and end of flowering، length of flowering، days number to ripening، length of ripening، plant height، second branch number per plant، seed number per pod، pod number per plant، 1000 - seed weight، seed yield، seed oil and protein content، biological yield، harvest index and oil yield per unit area were estimated during growth season. The results of varianc analysis showed that rapeseed cultivars had significant differences for all measured traits. In this research، ES Betty cultivar had the highest grain yield (5699 kg/ha)، pod number per plant، 1000 - seed weight، harvest index، seed oil content and oil yield per unit area. In this research، Okapi variety had the least seed yield (3144 kg/ha)، pod number per plant and 1000 - seed weight. Also، there were positive and significant correlations between seed yield and some traits such as pod number per plant، 1000 - seed weight، biological yield and harvest index.
  Keywords: Rapeseed, Variety, Agronomic Characteristics
 • M. Bourbour, S. Seifzadeh, D. Eradatmand Asli Pages 19-30
  To evaluate the effect of plant dencity in light extinction coefficient and in performance of sorghum varieties، three level of grain sorghum varieties has been studied at reaserch farm of Azad Islamic university، saveh-branch in 1386 year. In this experiment mention cases selectes in the randomized block design and arranged in the form of factorial experiment. These are including three level of grain sorghum varieties (Including speed feed، jumbo and kimia) at three dencities 130،150،190 thousand in plant/hec. Results of this experiment showed that effect of Plant dencities create a significant differences in seed numbers، 1000 seed weight، seed performance and light extinction coefficient. The best performance was 2838 kg/ha and belonged to dencity 190 thousand plant /ha. By increasing the dencity، number of seeds in panicule and 1000 seed weight decreased significantly. In case of seed number in panicule، 1000 seed weight، seed performance and extinction coefficient sorghum varieties showed significant differences. Maximum and minimum seed number in panicule was in jumbo and kimia varieties respectively. Maximum Light extinction coefficient (K=0. 55)، belonged to،190000 Plants/hectar dencity and jumbo cultivare. Minimum of light extinction coefficient (K=0. 47) belonged to 130000 Plants/hectar and speed feed cultivare is. At list maximum of seed performance was belong to 190 dencity thousand plant/hec and jambo cultivare.
  Keywords: Sorghum, Cultivare, Density, Extinction Coefficient, seed yield
 • A. Pilvar, M. Moballeghi, H. Mobaser Pages 31-45
  In order to investigate the effect of planting arrangment on agronomical traits of different soybean cultivars، an experiment was carried out at split factorial in randomized complete block design with three replications at Islamic Azad University of Chalous، Iran in 2010. Between plants distance in three levels (30، 40 and 50 cm)، between row distance in two levels (5 and 10 cm) and three cultivars including JK، BPJ and 033 was the evaluated factors. Results showed that the most grain yield was produced for var. 033 and least grain yield was obtained for var. JK. With increase of plant density، case of intra-competition and lowest light recived by canopy، therefore plant height، lowest pod height، seed number per main stem، seed number per sub stem، pod number per main stem، 1000 seed weight per main stem، pod weight per main stem and grain yield had been increased. With decreased of plant and row distance grain yield was incrased equal 170. 40 and 180. 29 g. m-2. As well as، plant height، lowest pod height، seed number per main stem، pod number per main stem، pod weight of main stem، and grain yield were maximum for var. 033. The most of grain yield was observed at interaction of var. 033 and plant distance of 30 cm and the least of grain yield were produced at interaction of var. BPJ with plant distance of 40 cm. As well as، the maximum grain yield was obtained at interaction of var. 033 with row distance of 5 cm and the minimum of grain yield was observed at interaction of var. BPJ and row distance of 10 cm. The most grain yield was produced at interaction of 30×5 cm2 and the least grain yield was obtained at interaction of 40×10 cm2.
  Keywords: Soybean, Plant distance, Ror distance, Yield
 • H. Hosein Zadeh, A. Mahdavi Damghani, B. Delkhosh, A. Mohadesi, S. Dastan Pages 47-55
  Today، due to the increasing world population need to increase production of cereals، especially rice، expected to increase sustainable yield with the aim of research done. Nutrition Zinc to be important in rice production has. The effect of zinc sulfate spray Chelate on yield and yield components of Shiroodi rice cultivar، experimental research station in rice treated with 5 Tonekabon zero، 2، 4، 6 and 8 thousand Chelate sprayed zinc sulfate in the fourth repeat randomized complete block design was conducted. Sprayed in three stages one month after transplanting seedlings to the main field after flowering and milky stage were performed. The results showed that zinc sulfate spray Chelate significant effect on grain weight، number of tillers per square meter، number of panicles and percentage of seed grain was high. Concentration of 2 per thousand، most grain weight and tillers per square meter and number of grains per panicle were recorded and the lowest values of this index in the control group were observed. Since the building as a factor، carbohydrate metabolism and making proteins، the results of this experiment can be positive effects on the physiology of growth and yield of rice is produced. The results also showed that the concentration of two thousand best yield and yield components produced and used in the dose of zinc sulfate، as well as economic terms will be acceptable and positive effect on rice yield will increase.
  Keywords: Grain yield, Rice, Sustainable production, Zinc
 • O. Alizadeh, M. Zare, A. Ganji Pages 57-67
  For evaluation of gamma radiation at different intensities on the qualitative and quantitative traits in sesame، the experiment was conducted in a factorial with completely randomized block design using four replication in Firouzabad. Before planting، 15 grams of sesame seeds for each plot was exposured with gamma rays at 100، 200، 250، 300 and 350 Gary in the Karaj Nuclear Agency. Properties that were studied include: height. The number of lateral branches، number of capsules، during the flowering period، yield per plant، grain weight، percentage of protein and oil. According to properties were measured and comparisons،treatment of 200 Gary showed positive effects. Maximum of yield (1669 kg/ha)، plant high (108cm)، grain weight (3. 27 gr) was related to 200gry treatment and Maximum of percentage of protein (56) and number of capsules (182 per plant) was related to 150 gry treatment.. higher doses، especially 350 Gary، had negative effect on characteristics of the study. Yield has negative correlation with during the flowering period but it has positive correlation with another treats and highest correlation was between yield and grain weight.
  Keywords: Sesame, Gamma ray, quantitative, qualitative treats
 • M. Gholami, N. Sajedi, M. Gomarian Pages 69-80
  In order to effects of application of super absorbent polymer، zinc and selenium on yield and yield components of durum wheat، an experimental was carried out as factorial based on complete randomized block design with four replicates in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch، Iran in 2010-2011. Experimental factors were super absorbent in two levels of control and 25 kg/ha، zinc sulfate in three levels of control، 25 and 50 kg/ha and selenium in two levels of control and 20 kg/ha. The results showed that the effect of zinc sulfate on the yield and yield components was significant at 1% level. Application of 50 kg/ha zinc sulfate increased grain yield by 13. 6% as compared with control. The interaction effect two-way treatments showed that foliar application of selenium along with 50 kg/ha zinc sulfate increased grain yield by 14%. The consumption of 25 kg/ha also super absorbent along with 50 kg/ha zinc sulfate increased grain yield by 18%. The results showed that application of 25 kg/ha super absorbent، 50 kg/ha zinc sulfate and selenium spraying increased grain yield by 19 % as compared with control.
  Keywords: Durum Wheat, Super Absorbent, Selenium, Zinc Sulfate
 • A. Farnia, E. Arasteh Pages 81-89
  In order to study the effects of drought stress and plant density on the vegetative and reproductive traits of varieties of canola، a test was conducted as re-broken plots in the form of completely random blocks design with four repetitions in Boroujerd Agricultural Research Station in the agricultural year 1388-1389. In this experiment،the drought stress was studied in three levels include unstressed، two drought stresses (in the step after rosette and before beginning flowering) and three drought stresses (in the steps after rosette، before beginning flowering and filing sheath) in the main plot and different levels of plant density in three levels 6،10،and 14 kg consumed seed in each hectare in subplot and varieties of canola،three varieties Zarfam،SLM046 and Okapy in subplots. The results obtained from variance analysis of the traits under study showed that drought stress، plant density and their interactions have significant effect on the number of seeds per pod، 1000-seed weight، seed yield، harvest index، oil percentage and oil yield of the varieties of canola. The most rate of oil percentage was obtained in unstress condition and plant density 10kg/ha in variety Zarfam that regarding more biologic yield and more seed yield، it caused increasing oil percentage، by increasing water level the oil percentage was increased.
  Keywords: Brassica napus L., Oil percentage, Drought stress, plant density, Varieties
 • S. M. A. Vakili Shahrbabaki, A. Baghizadeh Pages 91-101
  The Plantago ovata forsk. is one of the most precious medicinal plants. evaluation of factors which could affects on growth، development، yield and mosilage of seed are important Furthermore، distance of planting rows is one of the basic factors that could affect on yield and component. There fore، in this research work the effect of different treatments of nitrogen (0،50.، 100 and 150Kg/ha) and row distance (15،20 and 25cm) with 4 replicates were evaluated in a factorial experiment in a randomized complete block design under conditions of experimental farm of jiroft azad university. Analyzed data revealed significant effects of nitrogen fertilizer on yield، weight of 1000 grains، and mosilage percentage، plant height in 5%statistical level. The effect of distance of row on plan height was significant in 5% statistical level. The interaction between distance of row and nitrogen on weight of 1000grains was significant in 1%statistical level. The compare of mean of interaction between nitrogen and row distance by Duncan test showed the highest weight of 1000grains 2. 8g by treatment (50Kg nitrogen and 15cm distance between rows). The highest mosilage percent age obtained By treatment 50Kg nitrogen and 20cm distance between rows.
  Keywords: Plantago ovata forsk, nitrogen, distance of planting rows, yield, mosilage